söndag 17 oktober 2021

GÄSTINLÄGG: Oberoende Grönas replik på Klimatalliansen

För några dagar sedan offentliggjorde Gudrun Schyman, tillsammans med flera andra, tanken på en "klimatallians". Detta skedde bland annat på DN Debatt.

Oberoende Grönas styrelse skrev en replik på DN-artikeln. DN valde dock att inte ta in den. Därför publiceras den här nedan. Oberoende Gröna vill samla olika grupper inom ett brett grönt fält inför valet nästa år. 

Debatt kring dessa artiklar kan ske på Oberoende Grönas FB-sida som finns här


Utdrag ur Klimatalliansens DN-artikeln - hela hittar du här.

"Hoten mot framtiden växer. Det klimat­nödläge mänskligheten försatt sig i, visar med smärtsam tydlighet på behovet av omprövning och nya förhållningssätt. Som individer och samhälle måste vi nu skyndsamt – och på allvar – lära oss leva i större ödmjukhet och varsamhet, med insikt om vårt beroende av naturen och de planetära gränserna. Klimatkrisen innebär på många sätt en existentiell utmaning!

Därför är det hög tid att skapa en allians över åsiktsgränser, trosbekännelser och språkbarriärer. Klimat­frågan får inte reduceras till en höger- eller vänster­fråga. Det är akut bråttom och våra krav och åtgärder måste vara skarpa och långtgående; det som hittills åstadkommits av regeringar världen över är klart otillräckligt.

Den nuvarande utformningen av politik och ekonomi förmår inte att i tid garantera den omställning som krävs. Marknaden är bra på mycket men den ger ingen röst åt naturen, ej heller åt framtida generationer. Vad världen och varje nation nu behöver är mer av modigt ledarskap, djärva reformer och nytänkande. Stora förändringar måste göras i finanssektorn, energi­produktionen, industrin, transporter och byggande samt i jord- och skogs­bruket. Ekonomin får inte längre primärt styras av kortsiktiga vinstintressen. Hela artikeln finns här.

 


Oberoende Grönas replik:

Inbjudan till samtal med Klimatalliansen

Sedan två år tillbaka har en grupp, Oberoende Gröna, konsekvent arbetat för att motverka splittringen i den gröna rörelsen samt verkat för att det skulle bildas en bred valallians av självständiga gröna rörelser och partier. När det då bildas en annan grupp med likartad inriktning, som nu med Klimatalliansens upprop (se DN, 4 oktober), vill vi gärna ge våra ståndpunkter till känna.


Vi i ledningsgruppen för Oberoende Gröna vill sammanfatta våra ställningstaganden:

Hittills har alla partier i Sveriges riksdag accepterat, eller åtminstone funnit sig i, en övergripande inriktning, nämligen att den svenska politikens främsta och viktigaste mål är att främja landets ekonomiska tillväxt. Ibland har man ifrågasatt lämpligheten av det mått (BruttoNationalProdukt, BNP) som vanligen används för att kvantifiera denna inriktning omräknat i pengar. Inget av riksdagspartierna har tagit steget fullt ut och tagit avstånd från tillväxt som övergripande mål. Men i motsats till våra förtroendevalda anser vi i Oberoende gröna att det är hög tid att överge tron på den ekonomiska tillväxtens överordnade betydelse. Istället eftersträvar vi ett samhälle som respekterar planetens ekologiska gränser.


Bakgrunden till vår ståndpunkt är de interagerande och globala kriser som hotar det moderna samhällets fortlevnad och och dess medborgares liv, såväl dagens men i ännu högre utsträckning kommande generationernas liv samt våra medarter.

Några vanliga motargument

En del försvarare av dagens system invänder att så länge det finns brister i samhället så måste det ske en allmän ökning av den ekonomiska verksamheten.


Det finns två svagheter med detta argument. För det första finns det ingen automatik i denna s.k. trickle-down effekt, dvs att en del av den ekonomiska tillväxten sipprar ner till mindre bemedlade. Det kräver en medveten och konsekvent fördelningspolitik, som inte finns idag. 


För det andra, en generell ekonomisk tillväxt innebär ett ökat uttag av resurser vilket medför en ökad ekologisk belastning: Om ingenting förändras i övrigt så växer samhällets ekologiska fotavtryck. Det blir som att försöka springa uppför en nedåtgående rulltrappa. Ett konkret fall: Vinsten i bättre luftkvalité p.g.a. bilarnas katalytiska avgasrening äts upp av att antalet bilar ständigt ökar. 


Ett annat vanligt argument för fortsatt tillväxt är att själva omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle kan kräva ökade resurser. Idag görs enorma satsningar för att upprätthålla tillväxten. De resurser som används till detta ändamål kan omfördelas på demokratisk väg för att skapa en ekonomi i balans med naturen.


Kort sagt, en effektiv miljöpolitik måste utgå från grundprincipen att i en begränsad värld är obegränsad tillväxt en omöjlig dröm. Denna insikt har framhållits av många i miljörörelsen de senaste fem decennierna utan att den ekonomiska eliten och deras bundsförvanter har brytt sig om det. Hur förhåller sig Klimatalliansens undertecknare till detta resonemang?

Den sociala dimensionen

Idag är nästan alla naturvetenskapliga experter överens om att klimatkrisen har sin grund i hur det moderna samhället fungerar - dess rubbade ämnesomsättning. Klimatkrisen är en samling av symptom på problem som råder på det mellanmänskliga planet. Bland de samhällsvetenskapliga experterna finns det inte samma konsensus om exakt vad dessa problem består i. Detta trots att dessa problem är ytterst påtagliga, speciellt när man betraktar problemen ur ett globalt perspektiv. 


De enorma inkomstskillnaderna och de kontinuerligt växande förmögenhetsklyftorna kommer ofrånkomligen att leda till ökande konflikter och våld. I dessa konflikter står vi på de fattigas sida såväl här hemma som i andra världsdelar. Medvetna om detta förespråkar vi fredliga metoder. 

Hur kan vi stödja varandra?

Vi i Oberoende Gröna uppfattar att våra ställningstaganden här ligger rätt nära de som uttrycks i Klimatalliansens upprop även om de har skapats var för sig. Vi ser att det finns vissa skillnader, men samtidigt tycker vi att det borde finnas goda möjligheter till samarbete mellan oss. Hur ser ni undertecknare till uppropet på den saken? För att utreda om sådana möjligheter finns är vi öppna för en fördjupad kontakt oss emellan. Vi önskar därför att ni ger era synpunkter på vad vi har skrivit här. Med er tillåtelse vill vi sedan publicera era reaktioner som inlägg på vår Facebook-sida. Vi menar att frågorna ni och vi tar upp och det vi eventuellt kommer fram till är av generellt intresse och därför borde vara tillgängliga för alla att ta del av. 


Låt oss tillsammans skapa en bred, grön solidarisk rörelse!


Ledningsgruppen för Oberoende Gröna:

Michael Moon

Henrik Garbergs

Johan Nordfält

Patrik Opacic

Gunilla Strinning


 

PS!

Har du läst ända hit så lär du vara intresserad av frågor som rör samhällsbygge utifrån grönt perspektiv: som tack erbjuder Verbal förlag 25% rabatt på min senaste bok (VAD SKA VI HA SAMHÄLLET TILL?) om du uppger koden GRÖN. Kan beställas här.

Vill du se recensioner för boken så finns de här.