fredag 13 februari 2009

Därför vill jag se avveckling av kärnkraften - det handlar inte bara om teknik...

Kärnkraften är mer än teknik. Det handlar också om samhällsmodell. För mig som är grön är stora centrala system, där vi som enskilda blir absolut beroende av staten eller stora bolag, något jag i möjligaste mån vill komma bort ifrån.

Det handlar inte bara om sårbarhet, det handlar också om överblickbarhet och det som kan kalla självtillit - och därmed också frihet.

Jag menar att detta är avgörande argument för den som vilar i grön ideologi. Tyvärr har jag inte hört ett enda ord om samhällsstrukturen i den debatt om kärnkraften som blossat upp. Blockpolitiken riskerar medföra en fattigare samhällsdebatt, där allt som ligger utanför dagens godkända samhällsparadigm försvinner. När nu energisamtalen, mellan de två blocken, rapporteras ske i positiv anda så bygger det förmodligen på att den djupare ideologiska motsättningen inte får komma till uttryck i blockpolitiken - grön syn på decentralisering, småskalighet och självtillit krockar ju totalt med socialdemokratins tro på centralisering och storskalighet.


Både här och i mejl har flera av er som håller koll på den här bloggen bett mig utveckla min syn på kärnkraften lite mer genomgripande. Okej då, så här:

Jag tror alltså mer på en samhällsutveckling där man tar steg bort från storskaliga, centrala system som skapar beroende som man inte själv har överblick över - och än mindre kontroll över. Det gäller naturligtvis även annat än energisystem - jag har skrivit en hel del om detta: bland annat om de sociala strukturerna där vi borde inse att trygghet inte finns i siffror på konton, utan i sociala nätverk och fungerande vardagssamhällen. Har man den åsikten vill man givetvis att samhället skall prioritera en utveckling där fri tid, kultur och social närvaro får växa på bekostnad av mer formellt lönearbete och ständigt växande materiell konsumtion.

När det gäller just elförsörjning så lever vi redan med fast cementerad vattenkraft som är ett storskaligt system. Det räcker med det, kärnkraften bör därför fasas ur till förmån för decentraliserade former av eltillförsel.

Till detta kommer en riskanalys där jag inte med bästa vilja i världen kan dela den attityd som många har. Kärnkraftsolyckor är och förblir sällsynta, men ju mer vi bygger ut ju närmare kommer vi en stor sådan med risk för omedelbara, kaotiska effekter för såväl naturen som för människans sociala liv. Det är som om vi glömt den utredning som låg till grund för avvecklingen av Barsebäck: den visade att en svensk reaktor kan släppa ut lika mycket som den i Tjernobyl, samt att stora delar av Köpenhamn skulle behöva utrymmas för åratal. vid ogynnsam vindriktning. Osannolikt? Javisst. Omöjligt? Nej.

Jag kan inte heller se slutförvaret som löst (här är ett av alla skäl)), jag ser inte hanteringen av klyvbart material som något som gagnar vare sig miljö eller fred, jag är fortfarande skeptisk till uranbrytning - jag uppfattar att den, liksom bland annat kolbrytning, är något vi bör fasa ur snarare än utvidga. Även om det skulle ske till priset av minskad ekonomi. Vi bör helt enkelt prioritera miljö- och överlevnadsfrågor framför jakt på ökat materiell tillväxt. Jag hör inte längre någon säga detta i den politiska debatten,och det bekymrar mig.

Min uppfattning är att vi, som en del av byggandet av det intelligenta samhället, bör ta oss ur den samhällsmodell som innebär att vi ständigt bryter upp allt mer av jordens mineraler etc. Det är ett fattigdsomsbevis,och ett mänskligt nederlag, att vi till stor del ännu på 2000-talet lever på naturresursernas kapital istället för på dess ränta. Det är ett problem att vi ständigt plockar upp alltmer lagrade molekyler och atomer ur jordskorpan och därmed, faktiskt mer än rent filosofiskt, tar steg tillbaka i utvecklingen som ju - sett ur jordens historiska perspektiv - gått åt andra hållet, det vill säga från den totala molekylsörja som kännetecknade jordens tillblivelse till att molekyler och atomer under årmiljoner lagrats i jordskorpan. Nu ägnar vi oss i stigande takt med att plocka upp dem igen. Vilket i sig skapar miljöproblem, och förmodligen också förlamar utvecklingen mot smartare lösningar.

I grund och botten ligger också - även om det inte är någon absolut förutsättning för avveckling av just kärnkraften - min syn på konsumtionssamhället. Jag menar att vi måste ta nästa steg i samhällsevolutionen: från konsumtionssamhälle till utvecklingssamhälle. Det vill säga till ett samhälle där kultur, utbildning, personlig utveckling och mer tid till engagemang och ansvarstagande för barn, anhöriga och närsamhälle växer i omfång på den materiella konsumtionens bekostnad. Att mäta ett lands rikedom via det penningekonomiska flödet genom landet kommer i framtiden att uppfattas som ett led i samhällsevolutionen, men inte mer än det.

Jag är teknikfreak, och har därför med sorg sett hur kärnkraftsdebatten i Sverige blockerat alternativ: varje förnyelsebart alternativ har uppfattats som någon sorts provokation mot kärnkraften, vi har tappat oändligt mycket tempo när det gäller såväl vind som sol - MP kunde i slutet av 1990-talet i en utpressarsituation med regeringen få fram pengar till solcellsutvecklingen i Uppsala när den höll på att kapsejsa på grund av de attityder som såväl politiker som tunga opinionsbildare hade, och som jag menar bottnade i kärnkraftsdebatten. Jag upplevde att de helt enkelt såg de lyckade solcellsframgångarna just som en provokation - de reagerade med reptilhjärnan och försvarade sin prestige. Det är tack vara denna blockering som Sverige inte hängt med ens när det gäller vindkraftutbyggnad. Det enda som vuxit rejält är biobränslen, men där har det funnits starka markägarintressen bakom.

Jag tror också att vi den dag nya kärnreaktorer kan sättas i drift har kommit så pass långt inom andra områden att kärnkraften kommer att kännas mossig. Vid besök i Kina hade jag för en tid sedan tillfälle att samtala med energiansvariga och där finns - på gott och ont - en kraft som kan utveckla energialternativ oerhört fort om man sätter ner foten. Jag hör också vad Obama säger: visserligen ingenting om att avveckla kärnkraften, men offensiv satsning tycks ligga på ett helt annat plan: sol, vind och vatten. Även om det låter som en slagdänga från Linje 3. Jag tror också att kärnkraftverk kommer att bli mål för terrorism så småningom, allt annat vore mycket märkligt.

Jag är mycket skeptisk till att den blockpolitik vi nu ser utvecklas i Sverige helt uppenbart förytligar det politiska samtalet ytterligare. Det är väl nog illa som det varit. Idéer om andra utvecklingsvägar än den som dominerat kommer att försvinna från debatten. Syftet med nya partier som startat på mer genomtänkt ideologisk grund - det må gälla allt från Socialdemokraterna för mer än 100 år sedan till senare skapelser som KDS och MP - har varit att föra in nytt tankegods i den politiska vardagen, att utnyttja den partipolitiska plattformen för opinionsbildning och nytänkande.

Det vi ser idag är två politiska block som är någon sorts poler på samma utvecklingsväg. Vilket i sig medför att det politiska samtalet snävats in och därmed riskerar att överträda den gräns där man inte kan göra annat än att definiera det som intellektuellt undermåligt. Den politiska debatten förs inom allt snävare ramar, där sådana utvecklingsvägar som ligger utanför den socialdemokratiska respektive moderata tankesfären helt enkelt elimineras.

35 kommentarer:

 1. Så sant broder Schlaug, men hur ska man komma dit om inte miljöpartiet gör som de gör nu? Hur ska de någonsin kunna driva igenom sin politik? Folk verkar ju inte förstå att detta är den vettiga vägen att gå mot framtiden, MP ligger i alla fall kvar på sina 5-6 och ibland 7 %. Vilka ska leda denna samhällsutveckling om inte MP gör det? Jag är orolig för att folk kommer förstå detta alldeles för sent. Har du uttryckt detta för Maria W och Peter E? Jag vet att du inte är miljöpartist längre men jag antar att du ändå ligger närmast dem fortfarande och att du har kontakter kvar i partiet eller?

  SvaraRadera
 2. Vill bara lägga till, att de signaler Sverige just nu ger världen, gör det svårare för kk-motsåndet. Nu kan t.ex. Tyskland säga, att de måsta bygga ut kk av konkurrensskäl.

  Med samma motivering kan sedan andra länder följa efter. Med varje ny reaktor, nalkas nästa katastrof.

  Det förekommer inte bara maffia, utan även jordskalv här och var, om någon till äventyrs har missat detta.

  N

  SvaraRadera
 3. Jag brukar ju gillar mycket av det du skriver, och visst har några av dina argument mot kärnkraften viss tyngd, men faktum kvarstår att det handlar om en ren, billig och säker energikälla. Småskaliga lösningar är så ineffektiva och skulle kräva så radikala förändringar av människors livsstil att de knappast går att föreställa sig.

  SvaraRadera
 4. Jaha, du 09:17, du väljer hellre att livsstilen ska förbli som den är? Och att vi ska fortsätta leva med skräcken för jordskalvs- eller piratbetingade kk-haverier, eller kk-olyckor pga den mänskliga faktorn. Eller?

  SvaraRadera
 5. Birger Schlaug!
  Du skriver att du ”vilar i grön ideologi”.
  Jag vilar inte i någonting annat än i min säng.
  Att vila i en ideologi ser jag som farligt; då tänker man inte själv.

  Kruxet med dina resonemang är att de hela tiden faller utanför dagens samhällsparadigm, för att använda ditt eget språkbruk.

  Nu är dina invändningar mot kärnkraften att denna inte överensstämmer varken med småskalighet eller överblickbarhet och självtillit.

  Men det var längesedan vi hade ett sådant samhälle!

  Vi lämnade en gång småskaligheten därför att den inte längre tillfredsställde våra behov. Har du följaktligen funderat över vad vi FÖRLORAR om vi vrider tiden tillbaka?

  Och vem kan ha överblickbarhet när tillvaron blir större? Vi måste följaktligen dela upp både överblickbarhet, ansvar och tillit. Liksom arbetet.

  Detta är något i stil med våra kunskaper. Förr i tiden fanns det människor som visste mycket om allting. I dag har vi människor som vet mycket om väldigt lite. Samhället och hela vår tillvaro måste fungera på i princip samma sätt.

  Faktum är ju att din samhällsmodell, baserad på dina ideal, inte gav oss de fördelar som vi uppnått och vill ha i dag. Därför övergav man idealen och modellen. De tillhör en förgången tid.

  Det är därför du inte får upp dina meningsmotståndare på skutan. De lever i en annan värld, och du lever i din.

  Jag ser ditt ”projekt” som både hopplöst och meningslöst.

  SvaraRadera
 6. Anders Olsson:
  Den största anledningen till att småskalighet inte "fungerat" tidigare är att det fanns ett mer eller mindre linjärt förhållande mellan mängden arbete utfört av människor och den nytta som arbetet resulterade i. Industrialiseringen ändrade skalan mellan arbete och nytta, men förhållandet var fortfarande, i stort sett linjärt. Med de tekniska landvinningar som skett främst under de senaste fyra decennierna, har vi fått tillgång till teknologi som gör det möjligt att bryta det linjära förhållandet och få ut mycket stor nytta ur relativt liten arbetsinsats.
  Vi har alltså skapat de tekniska förutsättningarna för att kunna bygga småskaligt på ett helt annat sätt än den småskalighet som fanns för 100 år sedan. Ur många aspekter är småskalighet önskvärt, inte minst ur beredskapsaspekter inför alla de samhällsdisruptiva händelser som vi bör vara förberedda på.

  SvaraRadera
 7. Bilden pekar på att du är med i nätverket Critical Thinking - har jag fel?
  R Stoltz

  SvaraRadera
 8. Razmatazus har delvis en poäng i sin förmodan att utan MP:s nuvarande agerande så kommer man inte fram åt det håll som Birger så förtjänstfullt målar upp. Men, om jag förstått Birger rätt, så har han en än större poäng i att MP:s strategi inte leder till de målen eftersom man kompromissat bort dem redan före ett eventuellt bildande av regering. En poäng till får han för sitt konstaterande att MP nog inte använder den opinionsroll man onekligen just nu skulle kunna utnyttja för att bredda samhällsdebatten till att också gälla grunderna för samhällets strukturer.

  Det är ett strategival MP gjort. Jag kan tänka mig att det hade varit ganska klokt om det inte funnits någon möjlighet att vinna gehör för sina åsikter i "folkdjupet". I dagens situation tror jag dock att man kunna vinna ganska många själar för en mer ideologisk argumentation. Rätt eller fel? Ingen vet förstås det rätta svaret, men frågan vore värd att analysera för dem som vill en större samhällsförändring.

  SvaraRadera
 9. Är det jag som är "09:17"? I så fall är mitt svar ungefär detta: Det är inte realistiskt att tro att tillräckligt många kommer att vara villiga att ändra sin livsstil i den utsträckning som krävs för att ett samhälle som bygger helt och hållet på förnyelsebar energi ska fungera. Det betyder inte att jag "väljer att livsstilen ska förbli som den är" - jag är helt för en ökande fokusering på minskad arbetstid i stället för ökad materiell standard. Men bara att vända utvecklingen i den riktningen kommer att ta decennier, och innan vi är i ett decentraliserat lågenergisamhälle har det säkert gått minst ett århundrade. Och har vi inte löst energiproblemet under den tiden lever mänskligheten (de spillror som finns kvar) förmodligen i en dystopi á la Lovelock.

  För övrigt är kärnkraften - efter vad jag har lyckats utröna - så säker att oron för både olyckor och attentat är kraftigt överdriven.

  På http://emretsson.net/2009/02/13/kritisk-massa/ länkar jag till en nedladdningsbar bok som behandlar energifrågan på ett (i mina ögon) vettigt sätt. Det vore intressant att diskutera vad David MacKay skriver och räknar.

  SvaraRadera
 10. Det intressanta är inte i första hand om kk är säker, utan om jorden aldrig kommer att skälva under ett kk-verk. Eller kapning av radiaktransport kommer att äga rum. Eller, ja listan kan bli lång.

  På samma sätt, som en kökskniv är ofarlig så länge inget går på tok, så är kk ofarlig, om inget går snett.

  Birger har så rätt, när han retoriskt frågar om faran för en kk-katastrof är stor: Nej! Är katastrofen möjlig?: Ja!

  Det är först, sedan vi ställs mot väggen, och inte ser någon annan möjlighet till fortsatt liv, än att ändra livsstil och samhällsmönster, som vi också gör just så. Därför, stoppa kk nu!

  Men, kan vi lita på MP? Nyligen sa Wetterstrand i TV något om att kk inte ska byggas ut nu. Nu, alltså! Vad menade W med detta?

  I TV sas också, att vi redan har överflöd av el. Och mer kommer, med fler vindkraftverk. Hur kan man då vurma för kk?

  SvaraRadera
 11. Birger har många poänger tycker jag, hur långt man kan utveckla ett teknokratiskt samhälle med centralmakt har sina gränser ett linjert logiskt tänkande har sina gränser ett träd växer inte för evigt och till vilken höjd som helst utan det alstrar nya träd som i sin tur frambringar fler träd och så blir det en skog.kallas för ett biotiskt tankemönster som kan tänka i naturens cirklar.Som inom många andra av livets områden fungerar bra för människor, för att vi är biologiska varelser och den värld vi lever i är biologisk.

  SvaraRadera
 12. Birger, din teori är fin, men den faller pladask till marken när du postulerar att decentralisering ger mindre sårbarhet och/eller överblickbarhet. Detta är rakt motsatt verkligheten.

  Som "teknik-freak" borde du vara väldigt medveten att ju fler komponenter du slänger in i ett system, speciellt ett reglertekniskt system som måste balanseras för att inte krascha, desto svårare blir det att överblicka, och desto sårbarare blir det. Och det är just det som din dröm om massor med små generatorer, som vindkraftverk och solkraftverk, orsakar.

  Vi har redan haft kontinentomfattande störningar i elförsörjningen i Europa på grund av detta. Elnäten och styrsystemen klarar helt enkelt inte av att ha tusentals lynniga generatorer kopplat till sig. Sårbarheten ökar drastiskt.

  The day wind power nearly blew out Europe

  Gilla läger Birger: vi är inte små öar av folk längre. Vi är beroende av varandra. Vi är sammanknutna. Och om du vill förlita dig på "sol vind och vatten" så gäller detta mer än någonsin eftersom sol och vind inte går att lita på. Hur mycket du än önskar så kan du inte få solen att lysa på kommando, eller vinden att blåsa just när du vill. Då måste du koppla ihop dig med andra...

  Som självutmänt teknik-freak är du väl åtminstone medveten om den naturlag som kallas energiprincipen, eller?

  SvaraRadera
 13. Avajadi:

  Jag kan hålla med dig i ditt resonemang, men det ändrar inte på möjligheten att återvända till ett stadium som redan är passerat. Schlaug är ute efter ett samhälle där nyckelorden är överblickbarhet, kontroll, totalt individuellt ansvar, självtillit, o.s.v. Ett sådant samhälle är föga utvecklat, och skulle vi, mot förmodan, återvända dit, skulle vi snart få väldiga problem med att förhindra utvecklandet av de instrument som åter igen leder fram till ett samhälle av dagens typ. Schlaugs samhällsideal kan därför också vara förenat med olika grader av totalitarism. Det samhälle vi har idag är resultatet av oändligt många prövningar mot det samhälle vi lämnade efter oss, varvid det nya befanns vara bättre. Därmed inte sagt att det gamla samhället i alla delar var sämre än dagens, det var det säkert inte.

  SvaraRadera
 14. Det är bra Birger.Jag kommer inte att sitta och vänta tills det görs en blocköverskridande överenskommelse mellan sju partier varav fyra vill bygga ut innan jag aktiverar mig.
  Jag har min plan klar för mig. Varberg kan inte bygga ut någon kärnkraft på grund av ALLA partierna sagt nej till en förstudie av slutförvaret lokalt.
  Återstår Östhammar och Oskarshamn som får stå i fokus i denna debatt.
  Vill man bygga ut kärnkraften måste man också vara beredd på att ta hand om avfallet och också gå med på uranbrytning. Sista frågan är hypotetisk då ingen av kommunerna jag nämnt lär vara aktuella för detta ändamålet alltså ska kärnkraften avvecklas.

  SvaraRadera
 15. Jag håller med dig fullständigt och vi är nog många som förgäves försöker få in dessa synpunkter i debatten. Har själv t.ex. i veckan skrivit otaliga insändare om kärnkraftens koppling till konsumtionssamhället och tvånget att konsumera. Tycker att det är ett ganska dyrt pris att betala med vår demokrati för att få behålla det här fantastiska tillväxtsamhället som alla mår så bra av...

  Men som sagt pressen är ju till största delen borgerlig och kan bara redogöra för en åsikt i taget, vilket just nu verkar vara att trumpeta ut all kärnkraftspropaganda, så jag har inte sett till några publiceringar. Men bara för att du inte ser till några sådana åsikter i debatten betyder det inte att vi inte finns...

  Sedan undrar jag bara en liten sak: när ska journalister och bloggare avslöja denna uppenbara "wag-the-dog"-manövern? Vi har en "finanskris" som regeringen inte kan hantera på grund av att man (tillsammans med andra regeringspartier) envist vägrat möta ett hållbarare, miljövänligare samhälle i tid, när industrierna då brakar ihop och avskedar folk TROTS stort elöverskott i Sverige då är det SIMSALABIM mer EL som ska lösa krisen... hmmm skulle vi inte ev. kunna begära lite djupare analyser av makthavare och andra. "Energikuppen" syftar ju enbart till att polarisera blockpolitiken, som precis som du skriver ju ändå drar åt samma håll. Nu får vi alla skärpa oss och föra debatten och vårt samhälle åt rätt håll. Det här var en så otroligt onödig dikeskörning. Snacka om att lägga ENERGI på fel saker...

  SvaraRadera
 16. Varför är det så vanligt, att högutbildat folk håller på kärnkraften?

  Kan det bero på, att de ser möjligheter att få jobb i branscher, som lever i symbios med denna energikälla? Exempelvis den industri, som ska tillverka anläggningarna, eller på själva kk-verken?

  Vilka "lärda" personer har kk-motståndarna att mobilisera?

  SvaraRadera
 17. Det cirkulerar just nu på nätet ett upprop mot kärnkraftsutbyggnaden.

  Men det är omöjligt för mer än en i familjen att skriva på. Återkallas listan för ännu en påskrift, meddelar den att man redan har skrivit på. Svagt!

  SvaraRadera
 18. Fråga till en av närigs-livets förespråkare Stefan Fölster dotterson till Makarna Myrdal:
  “Har du dåligt samvete när du flyger?
  – Nej. Om vi i väst avstod från att flyga skulle det bara innebära att det blev billigare att flyga för folk i fattigare länder. Så det skulle inte bli någon skillnad för de globala utsläppen.”
  • 1. Mikael M | June 3rd, 2008 at 10:18
  Jag är så otroligt nyfiken på vad som finns i hjärtat på en sådan människa. Uppriktigt nyfiken. Och jävligt oroad, på gränsen till gråtfärdig..
  Stefan Edman och Fölster samtalade. Stefan Edman samtalade, Stefan Fölster?
  En skillnad mellan de två i samtalet var synen på vad det lönar sig att göra för mindre länder, som t.ex. Sverige.
  Fölster sa:
  ”Om Sverige drar ner på bensinförbrukning och koldioxidutsläpp blir kanske bensinen billigare för någon annan som släpper ut mer”.
  Detta uttalande borde spridas till klotets alla innevånare.
  Fölster? är Du överhuvudtaget riktigt klok eller har ormjärnan tagit över helt?
  Eller är det krampryckningar från en av rovdriftens främste förespråkare?
  Jag måste bara skicka detta någonstans.
  Roland

  SvaraRadera
 19. Apropå flyga. Hur tog sig vår älskade Schlaug till Kina? Per kanot?

  SvaraRadera
 20. Jag vet inte hur jag ska säga men att behålla pluralism och modernitet är viktigt för den sociala utvecklingen - det vet nog alla som växt upp i en liten by.
  Bymentaliteten är till sin natur på många sätt kvävande och grym.
  Och modernitet i sociala sammanhang har många gånger kommit ifrån storstan, inte sällan framväxt ur en regnskog av subkulturer. Där finns en mångfald som inte återfinns på landet - pga att det helt enkelt kan samlas ihop tillräckligt stort antal av sådant 'slag' som endast finns i marginalen i småstäder eller på landet. Det är ju inte direkt några HBT-personer som är trendsättare på landsbygden...
  hö hö hö shö sjöbo.
  Nej, där gömmer sig antikvariska föreställningar i ladorna. Mycket gott också förvisso - själva naturen. Så det är svårt att säga hur man vill ha det framtida samhället. Landsbygden bygger på föreställningar från bondesamhället - där fanns mycket utanförskap i det och många stigmatiserade. Och mycket fattigdom. I den riktigt isolerade landsbyden däremot kan man återfinna mycket av det revolutionära respektiva extrema som kan finnas i avskärmade miljöer - religiös ockultism, extrem sekterism, men också en mångfald högst indivuella särarter.
  Den storkapitalistiska industrialismen vars dödskramper vi nu bevittnar i de obefintliga ansiktsrynkorna på dess nutida ofårade dinosauriska magnater - vad skall den ersättas av? Det är den stora frågan. Vad skall folk livnära sig av. Och där tror jag på delar av dina idéer. Annars vet jag faktiskt inte. Den frågan borde väl debatteras. Vid industrialismens början fanns ett landsbygdsproletariat som städernas fabriker och slum slukade upp. Detta bröt med byggandet av det s k Miljonprogrammet. Hur gör vi nu?

  SvaraRadera
 21. Hej Ny-mo-krati
  Vi kan prata i tvåtusen år. De sammhällen som vi lever av i dag grundar sig på våld och en snabb förbrukning av ändliga resurser. Vi fortsätter med vår högkonsummerande livsstil och tror att förnybara resurser ska klara skivan. Dessutom tror de flesta på fortsatt tillväxt. Ingen frågar sig vad som ska växa och vad som inte ska växa. Människorna dyrkar Kapten Konkurs. Kan ingen tänka sig att grunda samhällen på Jorden villkor, förnybar energi och naturens kretslopp? Vad jag ser som den största bristen idag är avsaknaden av ett globalt förstånd, och oförmågan att skapa samhällen. Jag är sedan ett år tillbaka pensionär och är oerhört less på att höra hur samhället borde se ut. Åren går för de flesta, man anpassar sig. När, de flesta, analyserar saker och ting förstår, de flesta, ej att de själva är på det sluttande planet. Jag tror att man måste gå Två vägar på samma gång. Två A: Kritiken mot den nuvarande världsordningen, konsumtionskonomin och enskillda medlöpare måste intensifieras.
  Två B: Aldrig nägonsin har någon kultur på jorden skapats enbart genom prat. De samhälle vi vill ha måste (bokstavligen) och bokstavligen skapas av oss själva.
  roland.liden@tavelsjo.se

  SvaraRadera
 22. Hej Roland:

  Men för att kunna göra det, så måste vi ha fungerande sociala strukturer - och det var det jag försökte säga.

  Familjen, släkten bygger landsbygden på - utöver det föga.

  Och idag är den gemenskapen sönderslagen.

  Vad ska då de bindande strukturer ur vilka 'samhällen' eller gemenskaper kan bildas bygga på?

  Vårt problem är ensamheten eller flyktigheten i de sociala strukturerna.

  Eller det kanske är fel tänkt, jag vet inte.

  SvaraRadera
 23. @Anonym 17:38

  Anledningen till att högutbildat folk förespråkar kärnkraft är att de har förstått att det på kort sikt är den minst dåliga lösningen för storskalig elproduktion. Det enda som är bättre är vattenkraft.

  Birgers förslag om många småskaliga kraftverk är inte rimlig om man värdesätter stabil elförsörjning som kan leverera det energibehov som kan förväntas framöver. Särskilt om man tar hänsyn till att vi sannolikt kommer att köra elbilar, då måste den energimängd som idag levereras i form av bränsle produceras som elektricitet istället.
  Det alternativ som Briger förespråkar innebär en återgång till något som liknar det gamla jordbrukssamhället, jag kan uppskatta den något romantiska bilden men ser inte att det är vare sig önskvärt eller möjligt.

  Däremot har han helt rätt i att vi behöver mer forskning för att ta fram vettiga alternativ. Det faktum att det inte har skett de senaste 29 åren kan bara ses om en massiv inkompetensförklaring av våra svenska politiker.

  Det vi måste koncentrera oss på i närtiden är att ersätta kol, olja och gaseldade verk med främst kärnkraft. En naturlig del är att också uppföra tillräckligt många verk av breeder-typ som kan ta hand om avfallet från de övriga. Det är inte rimligt vare sig av energimässiga eller miljömässiga skäl att gräva ner avfallet i 100000 år.
  Samtidigt måste det satsas ordentligt med pengar både på att få fusionskraften kommersiellt användbar och att utveckla alternativa energikällor.

  SvaraRadera
 24. Hej Nemokrati.
  Du ställer de svåraste frågorna.
  Jag svarar inte ikväll.
  Hälsar Roland

  SvaraRadera
 25. Hoppas att
  Pär Kanot
  får punktering.

  SvaraRadera
 26. Det talas ideligen om "våra behov".

  Mot detta kan ställas ordspråket "Rätta munnen efter matsäcken!"

  "Våra behov" innesluter inte minst behovet av biologisk trygghet.

  N

  SvaraRadera
 27. Nemoakrati: Befriande att någon vågar säga "Jag vet inte".
  06.39: Precis!!!

  SvaraRadera
 28. Tänk om det fanns en säker teknik så att varje hus kunde producera sin elektricitet! Då skulle vi slippa en massa ledningar och strålning från dessa. Fast detta är svårt att genomföra. Då skulle ju de stora bolagen mista marknad och deras fackföreningar skulle jämra sig över förlorade arbetstillfällen. Hoppas på solceller som har tillräcklig kapacitet. Saken är i alla fall klar. Om det skall hända något är det den enskilda lilla människan, du och jag, som måste ta initiativ och sätta i gång. Men lita på att vi kommer att bli motarbetade på alla upptänkliga sätt!
  Någon som har synpunkter?

  SvaraRadera
 29. Mikael; Du skriver att ett system bli mer sårbart ju mer decentraliserat det är. Detta är ju nonsens. Enligt din teori skulle alltså det mest fördelaktiga vara att smälla upp en stor 150 TWh reaktor där hela Sveriges elförsörjning kommer ifrån. Hur sårbart år inte det? Generellt i systemteori, liksom även i biologi, gäller att ökad mångfald leder till minskad sårbarhet. Det är sant som du skriver att dagens elnät inte är anpassade till denna mer decentraliserade form av generering men det är ju inget argument för kärnkraft. Snarare ett argument att nu börja anpassa näten till småskalig produktion.

  Anton

  SvaraRadera
 30. Till Anonym 1:

  Att varje hus skulle producera sin elektricitet - det tror jag på.

  Det går säkert att genomföra - både småskaligt och i flerfamiljsbostäder.

  Det går säkert att skapa en massa olika smarta system för det.

  För dem som orkar, kan och har möjlighet, så kan de ju fixa det själv.

  I flerfamiljshus, jag tycker t ex att staten nu ska gå in med de där 135 miljarderna och skapa ett sysselsättningspaket medan det ännu finns några skattekronor kvar - och klimatomställa miljonprogrammet.

  Vi har en ungdomsarbetslöshet som är hög.

  Och "hyresrabatten" för ungdomar har öht inte fungerat.

  Jag har skrivit några förslag som jag tycker man kunde passa på att göra.
  http://komigenuva.wordpress.com/page/2/

  Birgers förslag om många mindre kraftbolag /med olika regionalt eller lokalt anpassade energikällor kanske/ tror jag också på.

  De kan drivas på olika sätt - t ex biogas - regionala biogasanläggningar som jordbruken kunde driva kooperativt och kunde ge både el och drivmedel till fordon.

  SvaraRadera
 31. Jag föreslår att man ger ROT-avdrag för att klimatomställa hus eller brf.

  Även kommuner kunde få söka.

  SvaraRadera
 32. Man måste förbluffas av den historielöshet och brist på perspektiv, sans, kunskap och måtta som utmärker de flesta inläggen på den här bloggen. Hur hög är medelåldern? 15 år? Överlag används mycket starka ord om de företeelser man beskriver, vilket är det första tecknet på omogenhet. Kan du inte öppna en blogg för "barnen", Birger?

  SvaraRadera
 33. Bengt andersson
  Du är en halmdocka.

  66 år

  SvaraRadera
 34. Birger Schlaug:

  Kan inte Du som är entusiastiskt inför de gröna möjligheterna jämte Dina likasinnade etablera ett modellsamhälle efter de principer Du beskriver. Det bör inte vara svårt att få den lämpliga marken i något utvecklingsland. Regnskog är till exempel riklig, billig och till salu i Kamerun.

  Därefter kan Du visa att det är behagligare att leva efter Ditt mönster och locka folk att göra Dig sällskap eller följa Ditt exempel på annat sätt.

  Att vara politiker med samma principer och försöka använda statsmakt för att tvinga dessa idéer på oss som är övertygade om att det vore en ganska rutten tillvaro är olämpligt. Att göra det utan att gå före och visa att det är ett trivsammare sätt att leva även för oss, och att det genererar resurser som räcker åt oss alla, är olämpligare.

  SvaraRadera
 35. Du skriver att ett system bli mer sårbart ju mer decentraliserat det är. Detta är ju nonsens. Enligt din teori skulle alltså det mest fördelaktiga vara att smälla upp en stor 150 TWh reaktor där hela Sveriges elförsörjning kommer ifrån. Hur sårbart år inte det?

  Nej, jag har inte sagt att fullständig centralisering är minst sårbart. I det här fallet gäller det svenskaste av svenska: lagom mycket distribution, lagom mycket centralicering.

  Generellt i systemteori, liksom även i biologi, gäller att ökad mångfald leder till minskad sårbarhet. Det är sant som du skriver att dagens elnät inte är anpassade till denna mer decentraliserade form av generering men det är ju inget argument för kärnkraft. Snarare ett argument att nu börja anpassa näten till småskalig produktion.

  Javisst vore det jättetrevligt med ett nytt och mindre sårbart elnät. Det tycker jag också, då vi även i Sverige har haft stora strömavbott på grund av att näten är för bräckliga. För bara några år sedan slogs hela Sverige söder om Jönköping ut på grund av nät-fel.

  Men att slänga ut hela elnätet och bygga nytt är inte vare sig billigt eller lätt... speciellt inte som miljöreglerna ser ut idag. Vad har vi för garantier att vi innan nuvarande reaktorer har tjänat ut kommer att ha fått ett elnät som klarar av din efterlängtade uppskalade småskalighet?

  /Micke

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.