måndag 29 februari 2016

Miljön, makten och friheten, del 6: Att leva för att arbeta


Tidigare avsnitt: Ekonomismen blev den nya religionen, kapitalismens domptörer, som ser sig själva som spelare och världen som en spelplan, piskar fram köpandets och ägandets norm. Kapitalismen fungerar utan etik, utan miljöhänsyn och utan social anständighet. Men inte utan ekonomisk tillväxt. Men: det var inte tillväxt som gav oss bättre liv – det var strävan efter bättre liv som gav oss tillväxt. Nästa steg i samhällsevolutionen innebär inte att bättre liv ger tillväxt. Bättre liv kan vara mer kultur, mer social närvaro och mer fri tid. Precis som Marx, Mill och till och med konservativa tänkare en gång ansåg var det framtida målet.  

Alla tidigare avsnitt finns samlade här. 

Just detta, sänkt arbetstid, är något som arbetarrörelsen tidigare ansett vara en förnämlig sak att sträva efter. Mer fri tid. Mindre löneslaveri. Men så växte hos såväl höger som delar av vänstern fram en ny överideologi, uppmuntrade av Anders Borg och Per Schlingmann. Arbetslinjen. Något mer absurt är svårt att finna. Målet är att vi skall arbeta mer. Målet är att skapa mer arbete! Smaka på de orden! Skapa mer arbete.
  
Den så kallade arbetslinjen, som åkallas över hela det politiska fältet, bygger på idén att vi skall arbeta mer för att kunna konsumera mer för att vi skall kunna producera mer så att vi skall kunna arbeta mer för att vi skall kunna konsumera mer… I ett ständigt flöde. Syftet är inte att vi skall få bättre liv, utan att vi skall upprätthålla tillväxtsamhället och de system som det vilar på.

Ska vi förbjuda automatiska biltvättar kanske? Att tvätta för hand ger ju en massa jobb i många länder…
  
Om inte annat kan vi rusta upp, bidra till konflikter och spänningar, uppmuntra medier att krigshetsa – så får vi väl till slut krig vars effekter kan komma att skapa mycket jobb med uppbyggnad igen. Och det är ju det som räknas i BNP. Omsättningen. Inte värden. En färdigbyggd stad har ett värde, men en förödd stad som skall byggas upp genererar tillväxt mätt i BNP.
  
Ja, det är till och med så att förstör vi miljön på ett sätt som skapar jobb och tillväxt, så kan vi sedan försöka reparera den på ett sätt som skapar jobb och tillväxt.

Idag har inte något av riksdagens partier modet att gå emot arbetslinjen och offensivt driva kravet på sänkt arbetstid. Trots att detta – sänkt arbetstid – är den kanske viktigare nyckeln till ett hållbart samhälle. Socialt hållbart, demokratiskt hållbart, ekologiskt hållbart.

Ett av problemen är att vi låtit skatt och avgifter på just arbete finansiera allt det goda vi anser hör till ett socialt hållbart samhälle: vård, skola, omsorg och trygghetssystem.

Det finns därför skäl att påbörja ett politiskt samtal om hur hela produktionen – oavsett om den bygger på mänsklig arbetskraft eller på t ex robotar – beskattas. Arbetsgivaravgifterna – det vill säga avgifterna på arbetstid – bör steg för steg ersättas av en mer generell produktions- eller omsättningsskatt. Annars kommer vi alltid - hur mycket vi än effektiviserat, robotiserat, datoriserat - att behöva arbeta allt mer. För det direkta arbetet utgör en allt mindre del av den totala "ekonomin". Företag vars omsättning härrör från annat än direkt arbetstid hamnar i utanförskap - i den meningen att de inte längre bidrar till samhället på samma sätt som företag med många anställda.

En breddat skattebas är därför nödvändigt.

Denna skatt bör sträva mot neutralitet, det vill säga beskatta produktionen likvärdigt oavsett om det är människa, maskin eller hybrid som står för den. Kort sagt: låt robotarna finansiera en större del av det vi förknippar med välfärdssamhälle. Accepterar vi att allt fler företag kommer att leva i utanförskap kommer i helt enkelt inte att ha råd med vare sig social eller ekologisk hållbarhet. 

När den traditionella vänstern inte tar till sig detta, är den lika förlegad, om än i mer fördelningspolitisk tappning, som högern.


LO, Luther och Calvin

När Landsorganisationen (LO) i Sverige bildades 1898 var arbetsdagarna långa, ofta upp till 16 timmar. Så hade det inte varit i alla tider.  Skillnaden mellan arbete och fritid i det förindustriella samhället hade varit diffus. Man arbetade när man behövde.

I samlarsamhället, det vill säga det som i Sverige kallas äldre stenåldern, arbetade man förmodligen inte speciellt mycket, arbetstiden var kort.

Med jordbrukssamhället ändrades förhållandet – man fick mer arbete men det utfördes förstås när ljuset och vädret tillät. Det var först med fabrikernas intåg som vi började bli beroende av klockan. Beroendet av klockan gick hand i hand med beroendet av fossila bränslen. Det blev en tydlig skillnad mellan det som var företagets tid och det som var den egna tiden.
  
Bland de första kraven LO ställde fanns idén om åtta timmars arbete, åtta timmars vila och åtta timmars fritid. Detta till trots har LO centralt under största delen av 1900-talet tryckt tillbaka frågan till förmån för ökad tillväxt och konsumtion. Varje gång jag skriver detta måste jag gå tillbaka till källorna och kolla att det verkligen förhåller sig på detta sätt. För det låter ju lika dumt som det är.

Man kan rent av säga att det varit en salig blandning av LO och Luther som genom sina värderingar hjälpt arbetsgivarorganisationer att hålla tillbaka krav på sänkt arbetstid de senaste fyrtio åren. Det vill säga den tid som gått sedan vi senast förkortade normalarbetstiden.

Kanske Luther med viss rätt känner sig orättvist bedömd i denna fråga för egentligen var det en annan reformator – Jean Calvin - som var mest fäst vid idén om att arbete handlade om moral. Inte bara moral förresten, arbete handlade enligt Calvin om religiös plikt. I denna plikt ingick även att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Calvin är en god förebild för dem som tappat sitt ideologiska fotfäste så pass mycket att de gjort Arbetslinjen till sin närmast religiöst uppskruvade huvudtes. Något mer ideologiskt torftigt kan jag inte tänka mig. Bara tanken att fullt friskförklarade politiker, på fullt allvar, hävdar att den främsta frågan är att skapa arbete är skrämmande. Det är ett intellektuellt moras.

Smaka på orden skapa arbete. Fundera på dem. Hade jag varit guru hade jag uppmanat dig att meditera över dem… Hade jag varit en revolutionärt lagd militant guru hade jag uppmanat dig och dina vänner till handlingskraftig revolution mot dem som reducerar politik och liv till något så erbarmligt korkat som Arbetslinje med målet att skapa arbete.

Till och med De gröna, som haft sänkt arbetstid och avdramatisering av lönearbetet som en grundbult ända sedan tillblivelsen 1981, har anammat den fattiga idén och kampanjat på temat Grön Arbetslinje. Jag tar mig för pannan och förbannar att jag inte är en guru…


"Utbytet av arbetaren blir större om han fick arbeta längre tid på sin arbetsplats"

Från arbetsgivarsidan har motstånd mot sänkt arbetstid alltid varit en grundbult. Nu ska man inte tro att man motiverat det med snöda egoistiska argument. Tvärtom. I tidernas begynnelse motiverade man kampen mot sänkt arbetstid med solidariska argument. Man hävdade att arbetaren inte skulle kunna hantera sin fria tid på ett nyttigt sätt utan tvärtom supa mer än vanligt. Eller ägna sig åt ineffektiv verksamhet som pysslande i trädgårdsland.
  
I en skrivelse från den 15 december 1920 redovisar Sveriges Verkstadsförening allt det hemska som skett när riksdagen nyss lagstiftat om 48-timmarsvecka. Man är bekymrad. Man är oroad över risken för sänkt produktivitet, man hotar med att företag skall flytta utomlands och varnar för att beställningar skall gå Sverige förbi. Men man oroar sig alltså även för vad arbetarna skall ta sig till med all fritid.  Man skriver:

”Arbetsgivarnas allmänna intryck är, att åtminstone bland de yngre elementen av arbetarna icke kunnat förmärkas större intresse än förut för vare sig studier eller nyttigt arbete, snarare mindre. Angående de äldre arbetarna framhålles det, att dessa i stor utsträckning söka utnyttja sin lediga tid för arbete i koloniland och dylikt. Utbytet härav anser man emellertid litet i jämförelse med vad vederbörande arbetare skulle kunna prestera, om han fick arbeta motsvarande tid längre på sin plats i verkstaden.”

Det är skönt att höra att omsorgen om arbetarna var stor redan då...

I Verkstadsföreningens tidskrift Verkstäderna från december 1920 kan man förresten även läsa upprörda ord om att till och med något så storsvenskt som skeppsvarven hotas av 48-timmarsveckan. Man skriver: ”Varje dag, som fartyget ligger vid varvet, drager stora kostnader. Som förhållandena nu äro här i landet, har det hänt, att reparenter sökt sig till utländska varv… och beställningarna har gått till utlandet.”
  
Faktum är att trots den förhatliga sänkningen av arbetstiden, som enligt utsagan skulle drabba varven så hårt, så stod Sverige för 10 procent av världens fartygsproduktion ännu femtio år senare. 

Är det inte märkligt? Är det inte underligt att de mest notoriska nejsägarna genom åren är desamma? Bygger det på rädsla? Eller dumhet? Eller nostalgi?

Inte vet jag. Men det kanske är kopplat till att makten ibland parar sig med dumheten.

I Den utmätta tiden beskriver Peter Noll hur han får besked om cancer och hur han tar emot den utmätta tid som är kvar. Han tar den på allvar. Han tar tiden på allvar.

Om vi kunde begripa innebörden av att vi alla har en utmätt tid, ett kort ögonblick på den här fantastiska planeten som svävar i vårt enorma kosmos, vore mycket vunnet. Om vi kunde ta vara på tiden. Se det stora i det lilla, se det naiva i det uppblåsta, samla ögonblick som gör oss till stora berättare den dag vår utmätta tid är till ända. Om vi kunde leva så att vi inte kunde sammanfatta våra liv genom att redovisa vårt formella cv.

Nästa avsnitt: En vetenskaplig revolution växer fram


71 kommentarer:

 1. "Arbetet i sig" varvat med skuldsättning upprätthåller ett ökande deflationstryck som inom det monetaristiska systemet har reglerats så att det inte leder till högre räntor.

  Desto högre real tillväxt desto större försämringar måste åstadkommas för de som arbetar.

  Ökad konsumtion och köpkraft riskerar att öka inflationen i ekonomin och tvinga fram räntehöjningar som gröper ur rentier-klassens pristillgångar som gått ATH oräkneliga gånger de senaste trettio åren.

  Det är inget problem för de rika att folk inte får betalt för sitt arbete. De väljer mellan nominella belopp (tryckpressen igång 247) eller reella belopp som bara kan sjunka enligt normal ekonomisk teori. Vad tror ni att de väljer?

  Vi lever i ett pyramidspel och det rullar bara på så länge vi har förtroendet för det. "Trust" var ju 1990-talets nyliberala modeord.

  SvaraRadera
 2. Mycket Bra Birger!

  SvaraRadera
 3. Håller helt med Birger! Satte orden på något jag inte kunde uttrycka själv men som mitt inre tycker. Jag tycker även att de som är arbetslösa i dag får bära en stor skuld. Att vara en god medborgare innebär inte bara att ha ett arbete att gå till, det innebär också att som medborgare ta sitt ansvar inför sina medmänniskor och det gör man på olika sätt i vardagen. Arbetslinjen har även fått folk att handla egoistiskt; ett exempel är när jag själv flera gånger blivit påsprungen i kollektivtrafiken av fartblinda på väg till jobbet. Det är allvarligt när folk inte tar hänsyn längre på grund av konkurrensen och arbetslinjens makt över vardagen. Annika

  SvaraRadera
 4. rädsla? dumhet? nostalgi?
  Nej, men vetskapen om att det är på fritiden vi drabbar jordens klimat.
  Mer fritid ger tyvärr mycket mera livshotande miljöförstörande utsläpp.
  Vi kan inte hantera vår lediga tid, vi gör mycket mindre skada på jobbet.
  Längre arbetstid och betydligt lägre löner är en strategi för vår överlevnad.
  IQ

  SvaraRadera
 5. @IQ
  Du skrev:
  "Mer fritid ger tyvärr mycket mera livshotande miljöförstörande utsläpp."

  Ett påstående, Har du någon empiri eller logik som stöder det? Visst, mer fritid kan leda till att fler konsumerar och reser mer. Men det kan även innebära att folk får tid att odla sina egna intressen och skapande (nu är de flesta för trötta när de kommer hem efter arbetet att de helst låter reklamen göra valen åt dem). Folk kanske odlar mat, renoverar saker istället för att köpa nytt. Folk kanske får mer tid att hjälpa varandra fixa saker åt varandra etc. Mer fritid kan innebära att lokalekonomin blomstrar.

  Jag har inget som backar upp mitt påstående ovan men jag kan inte se att du har något som backar upp ditt heller.

  @Anonymm 10:09:00

  Japp, ekonomin är ordnad så att det finns en parasitär "rentier"-klass som suger ut den reella ekonomin. Och då, precis som du skriver, hela systemet är uppbyggt som ett pyramidspel måste det växa för att innehållslösheten inte ska avslöjas. Detta är också grunden för den sk tillväxten - parasitens behov av att få folk att stanna kvar i pyramidspelet - vi är bara en bankrusning ifrån att hela rasket rasar. Om det inte sker en skuldtillväxt kan inte pyramidspelet växa och vi är vid punkten för skuldmättad då parasiterna inget mer kan skuldsätta.

  Som ekonomiprofessor Michael Hudson brukar säga kan inte politikerna både tjäna parasiten och den verkliga ekonomin. Tyvärr har vi idag bara politiker som är villiga att tjäna finansparasiterna - arbetslinjen är till för att så fler skuldslavar och därmed löneslavar kan skapas för att fylla ut pyramidspelet med än mer illusioner. Men att bygga en ekonomi baserat på parasitens behov kan bara leda till den "extend and pretend"-ekonomi som vi lever under idag.

  SvaraRadera
 6. Jag och min sjuåriga dotter brukar under bär och nöt-säsongen göra utflykter till platser där vi kan känna på hur det är att vara lite stenålders. Jag kan intyga att dagliga arbetstiden är lång och inte "kort", om än behaglig, och tillkommer då behovet att planera inför andra säsongstider då ingår även förflyttning som en del av arbetet. Man måste även klättra och gräva (grönsaker). Lite oroväckande att det redan på denna punkten fanns faktafel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Plötsligt skulle alla börja plocka bär, frukt och svamp och ha egen köksträdgård att sköta under semestern, om bara normalarbetstiden förkortas. Då, när vi hade betydligt längre normalarbetstid var just detta långt vanligare.
   Mycket lägre löner, längre normalarbetstid och mycket högre transportkostnader ingår i det livsavgörande men impopulära receptet.
   IQ

   Radera
  2. Plötsligt skulle det bli än mer populärt ta sig till Sverige, bli försörjd av de som fortfarande jobbar och ett antal robotar, samt kunna få sig en dubblerad inkomst genom att plocka skogens frukter. Egna frukter och grönsaker också ifall migranterna överger sin fascination för urbanisering. Med påföljden att importen av låglönejobbare ökar och begreppet statarbostäder återuppstår. Väldigt många av gröna diskussioner och hjärtefrågor saknar den nödvändiga frågan om gränskontroller för att möjliggöra utopin om ett bättre liv utan att pengar ska vara trollspöet.

   Radera
  3. Gränskontroller, medborgarlöner endast för medborgare, arbetsplatskontroller och kanske också åtgärder som gör det svårare för icke-medborgare utan visum att köpa och sälja varor och tjänster. Vilket kan tänkas ge vissa kristna frossa, men det behövs knappast några "vilddjursmärken". Snarare legitimationer med biometriska data. Men kristna fundamentalister kan troligen bli lite skraja ändå.

   Radera
 7. Neoliberal Agendamån feb. 29, 11:39:00 fm

  ". Kapitalismen fungerar utan etik, utan miljöhänsyn och utan social anständighet. "

  Om vi definierar kapitalism som privat äganderätt och frihet att utbyta varor/tjänster, så är den inte alls utan etik eller miljöhänsyn. Privat äganderätt ger dig skydd mot andras förstörelse och frihet att byta varor/tjänster är en förlängning av din rätt att få interagera med andra människor fritt så länge du inte skadar andra.

  Vad du menar med social anständighet är oklart. Det vi dock kan se tydligt är att ju mer kapitalistisk historia ett land har haft, desto bättre är de fattigas inkomster.

  När det gäller beskattning på robotar så duckar du för kritiken som har tagits upp många ggr i kommentarsfälten. Tänk på Thomas Kuhn, och att vara fast i sitt paradigm och att inte se invändningar.

  Om vi beskattar effektiviseringar så blir det mer manuellt arbete, på vilket sätt förbättrar det folks liv?

  Det är okej att straffbeskatta utsläpp, det vill vi ha bort, men om vi vil minska arbetstiden så måste robotar ta och göra allt mer. Straffbeskattning av dessa innebär det omvända.

  "Ett av problemen är att vi låtit skatt och avgifter på just arbete finansiera allt det goda vi anser hör till ett socialt hållbart samhälle: vård, skola, omsorg och trygghetssystem"

  Bar att du börjat inse detta. Arbetslinjen handlar om att finansiera välfärdsstaten, socialismen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Noliberal Agenda

   Fel, de länder som har satt mest gränser för finanskapotalet har varit de som ekonomiskt blomstrat mest. De länder som släppt alla tyglar på finansparasitismen är de som hamnat på efterkälken då de försummat realekonomin. Det är där vi nu befinner oss i Sverige. Alla tror de kan bli rika genom att skuldsätta sig mer till finansparasiterna och göra en "bostadskarriär" i det av bankerna anordnade pyramidspelet kallat "bostadsmarknaden". Samma sak gäller börsen och alla andra bubblor i tillgångspyramidspelen.

   De Asiatiska tigrarnas grudade sig på en extrem statlig kontroll, sk försnterstyrning, av bankerna så att de inte fick bygga ptramidspel med fiktiva tillgångsvärden. Japan körde samma fönsterstyrning men blev (liksom Sverige) att släppa bankparaisterna fria med en tillgångsbubbla som sprack på 90-talet. Samma sak gäller Tyskland (men de har kunnat hålla bankparasiterna i någorlunda schack så att de har inte blivit ett pyramidspel av t.ex bostadsmarknaden i Tyskland). Ekonomiprofessor Richard Werner har utförligt beskrivit detta i t.ex "Mammons Furstar" (Werner är myntare av ordet QE samt en av de som startat "positive Money).

   När finansparasiterna få din "nyliberala frihet" så skapar de den neofeodala "rentier"-ekonomi som ekonomiprofessor Michael Hudson beskriver. Bankerna skapar skuldslavar (löneslavar) som måste betala hyra (ränta) på de totala påhitten som bankerna skapar och "lånar ut" till kundkonton när bankerna blåser upp pyramidspel på t.ex bostadsmarknaden.

   Så det var, som vanligt, inte många rätt den här gången heller, Neo.
   Fast jag vet - du kommer som vanligt hänvisa till någon neoliberal utopi istället för att utgå från verkligheten.

   Radera
 8. Lika självklart att man vill att en redan inskolad arbetare ska jobba 14 timmar/dygn, lika självklart är det ju att byta ut honom den dagen en robot kan göra jobbet. Åtminstone ur ett arbetsgivarperspektiv.

  Överskottsarbetet, som marxisterna kallar det, växer kontinuerligt. Striden de senaste 100 åren har stått om vem värdet av överskottsarbetet ska tillfalla - arbetaren, arbetsgivaren eller staten?

  Arbetslinjen innebär ju bara att överskottsarbetet ska maximeras, och att värdet av den ska tillfalla staten. Det är väl ganska logiskt ur ett socialdemokratiskt perspektiv? Ju mer pengar staten får, desto större välfärd kan den bygga, och desto större chans att lyfta de som befinner sig på samhällets botten av ett eller annat skäl.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar att skatten tillfaller staten? Skattekontona ligger på SEB och enligt Maastricht får inte staten och kommunerna skapa pengar för att finansiera sin verksamhet. Staten och kommunerna måste "låna" bankernas kontopåhitt de med. Så skatten går till att mata finansparasiten den med - en suverän stat behöver inte "låna" fullständiga påhitt från banksystemet.

   Banksystemet skapar först en massa skuldslavar (löneslavar) genom att skapa diverse pyramidspel såsom "bostadsmarknaden". När dessa pyramidspel går åt helvete sätter sig staten och kommunerna sig i skuld till banksystemet för att inte hela betalsystemet ska haverera. Det var det som hände i t.ex Spanien, som inte heller hade mycket statsskuld när pyramidspelet "bostadsmarknaden" punkterades (samma skit kommer hända i Sverige då våra politiker, oavsett färg, sitter lika djupt i knät på finansparasiterna).

   Så, nä vi betalar inte skatt till staten. SEB ägs av Wallenberg så det är han som tar in skatten till skattekontona på SEB.

   Radera
  2. Hon, åtminstone delvis hon. Jakob är väl förvisso fortfarande Wallenberg nummer ett men kvinnorna är på väg och ta över.

   Radera
  3. Nej, Lincoln, jag menar som vanligt det jag skriver. Jag pratar inte om pengar nu, utan om värdet av överskottsarbetet. Det kan vara samma sak, eller två helt skilda saker. Skulder har heller inget med saken att göra.

   Radera
  4. Värdet av en vara kan uttryckas i den tid det tar att tillverka den. Överskottsvärdet är det arbete som en arbetare lägger ner utan att det kommer honom själv tillgodo.

   Ett pris kan däremot uttryckas i pengar, men det är inte säkert att det ett pris som avspeglar varans värde

   Det är typ marxismens mest grundläggande tes. Det hedrar dig inte direkt att du inte känner till det, Lincoln.

   Radera
  5. Nä, det är klart att du inte vill se varken, Wallenberg, skattekontona eller Maastricht-avtalet. Förvånar mig inte alls. Inte heller vill du se vad Marx avsåg med sin mervärdesteori. Som ekonomiprofessor Hudson nedan på var alla klassiska ekonomer emot att den rentier-ekonomi som härskar (som du inte vill se). Citerar Hudson så janske du lär dig något - men det är antagligen allldelles för ambitiöst från min sida att tro att du vill lära dig något - din uppgift är ju att avleda.

   Classical economists developed the labor theory of value to isolate economic rent, which they defined as the excess of market price and income over the socially necessary cost of production (value ultimately reducible to the cost of labor). A free market was one free of such “unearned” income – a market in which prices reflected actual necessary costs of production or, in the case of public services and basic infrastructure, would be subsidized in order to make economies more competitive. Most reformers accordingly urged – and expected – land, monopolies and banking privileges to be nationalized, or at least to have their free-lunch income taxed away.

   In keeping with his materialist view of history, Marx expected banking to be subordinated to the needs of industrial capitalism. Equity investment – followed by public ownership of the means of production under socialism – seemed likely to replace the interest-extracting “usury capital” inherited from antiquity and feudal times: debts mounting up at compound interest in excess of the means to pay, culminating in crises marked by bank runs and property foreclosures.

   But as matters have turned out, the rentier interests mounted a Counter-Enlightenment to undermine the reforms that promised to liberate society from special privilege.

   Instead of promoting capital investment in an alliance with industry and government, financial planners have sponsored a travesty of free markets. Realizing that income not taxed is free to be capitalized, bought and sold on credit, and paid out as interest, bankers have formed an alliance between finance, insurance and real estate (FIRE) to free land rent and monopoly rent (as well as debt-leveraged “capital” gains) from taxation.

   The result is that today’s economy is burdened with property and financial claims that Marx and other critics deemed “fictitious” – a proliferation of financial overhead in the form of interest and dividends, fees and commissions, exorbitant management salaries, bonuses and stock options, and “capital” gains (mainly debt-leveraged land-price gains). And to cap matters, new financial modes of exploiting labor have been innovated, headed by pension-fund capitalism and privatization of Social Security. As economic planning has passed from government to the financial sector, the alternative to public price regulation and progressive taxation is debt peonage.

   In his draft notes on “Interest-Bearing Capital and Commercial Capital in Relation to Industrial Capital” for what became Vol. III of Capital and Part III of Theories of Surplus Value, Marx wrote optimistically about how industrial capitalism would modernize banking and financial systems. Its historical task, he believed, was to rescue society from usurious money lending and asset stripping, replacing the age-old parasitic tendencies of banking by steering credit to finance productive investment."

   Som sagt, av ovan ser du inget, vilket ju ganska klart vilka syften du (och neoliberal) tjänar.

   Radera
  6. @Lincoln

   "Arbetslinjen" och alla arbetsetiska mantran som nyliberaler spytt ur sig de senaste 30 åren kommer i ett helt annat ljus.

   Michael Hudson är min idol.

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  8. Jag kanske ser det även ifall det inte är just precis det jag diskuterar eller kommenterar just nu?

   Radera
  9. Det är väl ganska klart vad du och Neoliberal väljer att inte se.

   Radera
  10. @Anonym
   Japp, min också! Hudson säger som det är - att neoliberlism och neofeodalism är samma sak.

   All the futurists, even socialists, were optimists about capitalism. They thought it was going to evolve naturally into socialism, with an increasing government role in the economy to provide infrastructure, including banking. Instead, you have governments being carved up. That’s what neoliberalism is. It’s really neofeudalism. It’s a dismantling of democracy in favor of a financial oligarchy, to rule by appointing proconsuls and technocrats such as you have in Italy under Monti or in Greece under Papademos. You have a rolling back of history, and of the Enlightenment. If your college curriculum, your religion and the popular press doesn’t even talk about the enlightenment and about the history of economic thought, you’re not going to realize that what’s happening is a rolling back of the last 500 years."

   Radera
  11. @Lincoln

   Insiktsfullt av Hudson. Det får en att tänka.

   Häromveckan slog det mig efter månader av problem med Postnord att det är väl tänkt att det ska gå dåligt för företaget så att någon riskkapitalist snart kan gå in och till vrakpris mumsa i sig av det "kött" som tynger ner företaget. Postnord har ju investerat i nya dyra system men det fungerar inte konstigt nog. Katjiiiiing!

   Radera
  12. Om du tror att jag väljer att inte se nåt är du ju idiot om du svarar på mina inlägg...

   Radera
  13. Du läste (eller troligen inte) vad Hudson skrev om mervärdesteorin. Det är du som väljer att blunda eller motargumentera.

   Ska du köra ditt vanliga race nu och försöka nedvärdera min mentala hälsa genom att kalla mig "patologisk lögnare", "foliehatt" som sysslar med konspirationsteorier etc?

   Radera
  14. Utöver det motsäger ju inte dina långa, inklippta citat (med vederbörlig upphovsrätt förstås?) nånting av vad jag säger, så det är ju lite märkligt att du påstår att jag skulle blunda eller avleda från något. Eller rättare sagt, det är ju som vanligt en lögn.

   Radera
  15. Det enda intressanta med dig (och Neoliberal Agenda) är vad ni inte skriver - det ni skriver är ungefär lika innehållslöst som din sista kommentar. Tystnad är ett extremt effektivt sätt att ljuga på.

   För du skulle ju kunna skriva att du håller med Hudson - men det gör du ju inte - du bara skriver att du inte motsäger honom. Och så där tramsar du (och Neoliberal Agenda) på.

   Radera
  16. Jag kanske håller med Hudson, Aristoteles eller Donald Trump, men varken det eller de långa textstorlek du klipper in har särskilt mycket med det jag säger att göra. Det är irrelevant, helt enkelt.

   Det där med att fokusera på vad folk INTE skriver är helt vansinnigt faktiskt. Är man tyst ljuger man per definition inte så du har ånyo helt fel.

   Radera
  17. Du skrev om skatten och att staten skulle ta mervärdet - jag svarade det är finansmaffian som genom skatten tar mervärdet och jag drog in Hudson förklaring genom Marx mervärdesteori. Så det är lögn från din sida att påstå att mina kommentarer inte hälls sig till det du skrev.

   Tack för att du så klart visar vad jag menar med din tomma intighet. Du kanske eller kanske inte tycker som Hudson och bla, bla. Som sagt, det enda intressanta i vad du skriver är vad du inte skriver.

   Märkte för övrigt att du klämde in en kommentar till Lisbeths kommentar nedan som inte hade ett skit med det Lisbeth skrev. Så du är en hycklare av stora mått.

   Radera
  18. Nej, så skrev jag inte. Varför är du tvungen att ljuga precis hela tiden?

   Radera
  19. Så du har inte skrivit att staten tar hand om mervärdet?

   Din kommentar till Lisbeth hade inte ett skit att göra med vad hon skrev.

   Så här håller du (och Neoliberal Agenda) på - ni står aldrig för något av det ni skriver och är groteska hycklare.

   Radera
  20. Nej, det skrev jag ju faktiskt inte. Jag skrev att:

   Arbetslinjen innebär ju bara att överskottsarbetet ska maximeras, och att värdet av den ska tillfalla staten. Det är väl ganska logiskt ur ett socialdemokratiskt perspektiv?

   Nej, det var ju faktiskt ett hypotetiskt resonemang om hur den socialdemokratiska ideologin ser ut, att staten ska skapa välfärd med hjälp av mervärdet.

   Det säger ju faktiskt ingenting om hur det ser ut i verkligheten.

   Jag diskuterar alltså det socialdemokratiska partiets ideologi och dess ideologiska konsekvens, du diskuterar nåt helt annat. Dina inlägg är således helt irrelevanta visavi min kommentar.

   Dina påståenden om mig faller därmed helt platt - jag står naturligtvis för det jag har skrivit - att arbetslinjen är helt i linje med den socialdemokratiska ideologon. Däremot står jag naturligtvis inte för det som du har hittat på att jag har skrivit vilket är rätt naturligt.

   Radera
  21. Som sagt, jag har kommenterat mervärdet och vart det konkret går (inte till staten för att finansiera välfärd) - inte som något "hypotetiskt resonemang". För dina "hypotetiskt resonemang" får man inte diskutera för då avviker man från ämnet. Tar ditt ändlösa bladder aldrig slut, Ben?

   Citat:
   "Nej, det var ju faktiskt ett hypotetiskt resonemang om hur den socialdemokratiska ideologin ser ut, att staten ska skapa välfärd med hjälp av mervärdet.

   Det säger ju faktiskt ingenting om hur det ser ut i verkligheten."

   Nä, precis, du säger ingenting - det är min poäng. Och när man kommenterar detta ingenting så kommer du med påståendet att man inte håller sig till ämnet.

   Varför skriva när du inget har att säga, Ben?

   Radera
  22. Som sagt, jag diskuterade den socialdemokratiska ideologin och dess kompatibilitet med den s k arbetslinjen. Det gjorde inte du, därför är ju ditt svar irrelevant.

   Sen är det festligt att du kan hävda att jag inte skriver nåt, när du samtidigt erkänner att jag kommenterar ett ämne, låt vara det du inte vill diskutera. Där har du ånyo fel.

   Det verkar väldigt mycket som att du vill bestämma vad andra vill diskutera. Det är tydligen inte gott nog för dig att jag diskuterar socialdemokratin, utan du vill hemskt gärna att diskussionen ska handla om nåt annat. I så fall får du väl skaffa en egen blogg istället för att försöka styra och ställa med andra debattörer. Är det inte intressant att diskutera socialdemokratin och arbetslinjen så ge fan i att spamma med en massa irrelevant skit, helt enkelt.

   Radera
  23. Du skrev om mervärde, staten och jag har kommenterat om mervärde och staten (fastän du ljuger och påstår att jag inte har gjort det). Du dikterar att man inte ska få kommenterar det du (inte?) skriver då du inte skriver det du skriver utan bara "hypotetiska resonemang" om vad du nu anser dig skriva om. Bladder i kvadrat mao - där du konsekvent aldrig står för någonting. Så frågan kvarstår varför skriva "hypotetiska resonemang" som ingen ska få kommentera då du inte vet vad du skriver, Ben?

   Din kommentar till Lisbeth nedan hade inte ett skit med vad Lisbeth skrev att göra - vilket,som sagt, bevisar ditt totala hyckleri.

   Radera
  24. Du skrev om mervärde, staten och jag har kommenterat om mervärde och staten
   Det stämmer att jag nämnde dem eftersom de berör alla ideologier, inkl socialdemokrater. Hade jag diskuterat liberalism eller nazism hade jag också kunnat nämna dem. Det innebär dock inte att inlägget handlade om det. Det innebär inte att det är huvudsaken i varje inlägg.
   (fastän du ljuger och påstår att jag inte har gjort det)
   Nu hittar du på saker jag inte sagt igen.
   Du dikterar att man inte ska få kommenterar det du (inte?) skriver då du inte skriver det du skriver utan bara "hypotetiska resonemang" om vad du nu anser dig skriva om.
   Mer lögn. Jag dikterar inte. Däremot menar jag att det du skriver är irrelevant.
   Bladder i kvadrat mao - där du konsekvent aldrig står för någonting.
   Fel igen, vilket jag nämnde i föregående inlägg. Jag skriver om en sak, det står jag för. Du vill att diskussionen ska handla om nåt annat, det skriver jag inte om och då står jag inte för det heller, givetvis.
   Så frågan kvarstår varför skriva "hypotetiska resonemang" som ingen ska få kommentera då du inte vet vad du skriver, Ben?
   Jag har inte sagt att man inte får kommentera. Däremot förefaller det märkligt att spamma en massa som inte har med inlägget att göra. Det förefaller också märkligt att du svarar på inlägget om du samtidigt hävdar att de inte innehåller nånting. Det är naturligtvis helt tillåtet och bra att kommentera nånting, men det är ju högst märkligt när man gör det med saker som är helt irrelevanta och som handlar om nånting helt annat.

   Var nu snäll och sluta ljug och hitta på saker.

   Radera
  25. Du skriver om mervärde och stat - jag kommenterar det du skriver genom att skriva om mervärde och stat (samt den part du "råkade" glömma som egentligen snor mervärdet - det parasitära finanssystemet). Du avfärdar det jag skriver som "irrelevant" med hänvisning till att du egentligen inte menar någonting av vad du skriver då det är "hypotetiska resonemang" (dvs flum - iofs kan jag hålla med dig där). Att avfärda något som irrelevant är det samma som att säga att kommentaren saknar existensberättigande - dvs du försöker diktera vad som får sägas.

   Har jag rätt i att skriva en kommentar om det mervärde och stat som du beskrev, eller? Eller dikterar du att bara "hypotetiska resonemang" där du egentligen inte står för något av vad du skriver får diskuteras? Om man inte hemfaller åt att diskutera dina "hypotetiska resonemang" blir ens kommentar kallat "irrelevant" och slängd på soptippen - din härskarteknik är ganska genomskinlig - svamla i kvadrat och stå inte för ett skit av vad du skriver.

   Konstaterar att du inte ens kan stå för att det du skrev som kommentar till Lisbeth som inte hade ett skit att göra med vad Lisbeth skrev - din kommentar där var fullständigt "irrelevant". Mao du hycklar så maximalt det går.

   Du är extremt oärlig och du ljuger och slingrar dig i "hypotetiska resonemang" som är totalt "irrelevanta".

   Radera
  26. Nu upprepar du dig bara. Samt ljuger igen:

   Du avfärdar det jag skriver som "irrelevant" med hänvisning till att du egentligen inte menar någonting av vad du skriver då det är "hypotetiska resonemang" (dvs flum - iofs kan jag hålla med dig där).
   Nä, jag skrev om nånting annat än du trodde/ville att jag skulle skriva om. Vet inte var problemet ligger för att du ska begripa det, egentligen.

   Har jag rätt i att skriva en kommentar om det mervärde och stat som du beskrev, eller? "Rätt i"? Det får väl var och en bedöma. Eller menade du "rätt till"? Det får väl i så fall Birger bedöma. Det jag kan konstatera är att det inte är särskilt produktivt för debatten att spamma med en massa irrelevant text. "Goddag yxskaft" är ett gammalt uttrck för sådant beteende.

   Om man inte hemfaller åt att diskutera dina "hypotetiska resonemang" blir ens kommentar kallat "irrelevant" och slängd på soptippen - din härskarteknik är ganska genomskinlig - svamla i kvadrat och stå inte för ett skit av vad du skriver.

   Jag tror du är ensam om att tycka att det är härskarteknik att säga att nånting inte hör till ämnet, faktiskt.

   Du är extremt oärlig och du ljuger och slingrar dig i "hypotetiska resonemang" som är totalt "irrelevanta".

   Nej, oärlig är du som måste hitta på saker jag sagt för att angripa mig.

   Nu ber jag dig för kanske 10:e gången att sluta ljuga och hitta på.

   Radera
  27. Trams, Bend Over! Du står inte för ett ord av vad du skriver - det är verkligen uppenbart vilken totalt oärlig person du är. Vilket ljugande troll du är! Du har inte en ens aning av ärlighet i det du skriver. Jag har hållit mig till innehållet i det du skriver. Om du sedan inte accepterar att andra har andra tankar än dina "hypotetiska resonemang" (dvs svammel) säger mest om din retoriska oärlighet.

   Som sagt, du kan inte ens stå för att du skrev en totalt irrelevant kommentar till Lisbeth. Oärlighet där med. Kan du inget annat än ljuga och tro att andra ska Bend Over till dina lögner?

   Radera
  28. Nu upprepar du ju samma lögner en gång till. Det blir inte mer sant för det, vet du.

   Radera
  29. Det är illa att du inte kan hålla en trevligare ton, Lincoln. Du vinner inga anhängare på att tappa humöret. Har du inte sett vad Schlaug skriver om invektiv här nedan? Om du inte passar dig plockar Schlaug fram stora radergummit igen och då upplöses dina och våra kommentarer i cyberrymden. Till vilken nytta?

   Radera
 9. Löfvén yrade om svenska modellen idag på SVT Forum. "- Vi ska inte konkurrera med låga löner!"

  Nej, det kan jag hålla med om.

  Men han kan ju sätta sig ned och prata med mitt syskon som arbetar heltid i en socialdemokratisk kommunen för 4000 kr i månaden. Arbetsuppgifterna består av att vara handledare åt personer i arbetsträning samt åt personer som avtjänar samhällstjänst. Det har varit på förslag att mitt syskon ska vara handledare i olika aktiviteter åt asylsökande men då var det inte frågan om att betala något extra direkt så mitt syskon tackade nej.

  Det hela är bara en stor bluff. Löfvén må prata om det fula med skattesänkningar men själv drar han sig inte för att fixa till statistken genom att sätta arbetslösa i underbetalt heltidsarbete.

  Landet är ett skämt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det jag glömde att skriva var att Löfven kan gnälla på skattesänkningar men han uttrycker inge tvivel när det kommer till att hålla igen på utgifterna för att hålla räntan låg och gynna bankerna och rik medelklass. Räntepolitiken skapar mer nominella tillgångar hos bankerna än skattesänkningar. Förstår att sossarna inte vill belysa detta dilemma. Man avreglerade kreditmarknaden år 1985 och Göran Persson varnade för skuldsättningen med en rad och sedan körde samhället på utan vidare eftertanke.

   Radera
 10. Och i "samhällsdebatten" i P1 oroar man sig över den jättelåga inflationen & ingen sägs veta(!) vad man ska göra för att få upp den till tänkt (jätte låg)nivå. Höjda löner & höjda bidrag kanske löser bekymren? Nähä, den typen av "förenklad populism" har man lämnat bakom sig för länge sedan, jaja. För övrigt är det konstigt att de "bisarra lämningarna" av arbetarrörelsen säger sig välkomna robotisering utan att vara ett smack intresserade av att välkomna radikala förändringar av socialbidrags & a-kasse systemen. Som om en isbjörn skulle applådera växthuseffekten & säga sig knappt kunna vänta på ännu högre temperaturer. Ofattbart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Arbetarrörelsen är nyliberaler idag och sitter med villa-lån. Varför skulle de vilja ha högre räntor när de har det så bra idag? Någon annan får betala och då blir det de som har det sämst i samhället.

   Radera
  2. Mhm, mycket verkar handla om villaägare, EU-inträdet var tydligen bra för deras räntor & fastighetsskatter sägs avskys "av folket" (gissningsvis av "folket" i villor/herrgårdar).

   Radera
 11. Undrar om den "svenska modell" (s) tänker åka ut & "tjollra om" finns/fungerar längre på det sätt man verkar tro? Folk som har löner har det ju ofta ganska bra, visst. Och det är dom man tänker försvara? Undrar om man inte får lov att hitta på en helt ny "svensk modell" om man ska komma någonstans opinionsmässigt, en där den halva av befolkningen som finns på några arbetsplatser berörs ekonomiskt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rättelse: "..där den halva av befolkningen som INTE finns på några arbetsplatser berörs ekonomiskt." skulle det ju stå.

   Radera
 12. "Är det inte märkligt? Är det inte underligt att de mest notoriska nejsägarna genom åren är desamma? Bygger det på rädsla? Eller dumhet? Eller nostalgi?"
  Menar du svenskt Näringsliv? Är dem de mest notoriska nejsägarna. Menar du att partierna parar/parat sig med dem? Och kanske ve och fasa med hela LO borgen. Ut kommer en massa nya nejsägare. Hot mot den svenska modellen, tillväxt, och småföretagare. Inte kan vi sänka den svenska modellen genom lagstiftad förkortad arbetstid? Det är parterna som ska bestämma? Sänka den en gång till? Nu ska Löfven stå upp för, den svenska modellen. Med pompa och ståt. Falskt säger M det gör vi också. Vi vill bara nagga den lite i kanten. Lite i taget. Vi vill inte hota den. Det är trams. Huvudet går från vänster och höger när de duellerar. Snart trillar det av. Skönt då slipper man tänka! Det är jobbigt att tänka. Vem ska man lita på? På båda! De vill ju båda behålla den svenska modellen.

  Lincoln du skriver "Maastricht-avtalet" Menar du att makten parar sig i EU? Lite lössläppt och hur som helst? Det är rena sodom och gomorra? Det gäller att inte vara pryd!

  Om vi skulle begripa vidden av våra personligheters utmätta tid. Så skulle Kurt, Stina, Sven och Rut vilja lägga tid på att nå mer kunskap. Kunskap är makt. Påta i trädgården och annat grönt och skönt är rekreation och vila. De skulle måhända vilja ha tid, att läsa på om bl.a. Maastricht fördraget. Och lära sig mera om vår politik. Och sedan skulle de kanske säga. Oj i andra länder har de tankar om kortare arbetstid. Kommissionen också. Fast vad har det med den svenska modellen att göra, kanske de skulle tänka. Konkurrens kanske de skulle tänka, vi ska bli bäst, störst, vackrast, fördomsfriast och samtidigt, så ska vi ha mest ekonomisk tillväxt.

  Det kommer bli mycket prat om den svenska modellen framöver. Men knappast mycket om sänkt lagstiftad arbetstid, såvida det inte sker en gemensam sådan inom EU till sist. En del vill att vi ska gå ihop mer. En del vill att vi ska gå isär. Men en sak kan vi vara säkra på vi ska behålla den svenska modellen. Nytt mantra!

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur troligt är det att (s) inte kommer att gå med på låglöne-jobb i olika former för nyanlända? Tror någon det kommer bli på annat vis? Tror någon på det (s) säger? Ofta brukar man få rätt om man hör vad (s) säger & sedan utgår man från att det blir precis tvärt om, slår sällan fel & om det gör det blir man förvånad..

   Radera
  2. Min syster jobbar - i en socialdemokratiskt styrd kommun - heltid i en åtgärd. Hon är handledare åt andra och bedöms som tillräckligt kompetent att axla det ansvaret. 4000 kr är ersättning.

   Det är klart de rödgröna kommer att sänka lönerna. Det är bara ett spel för gallerierna.

   Radera
  3. Maastricht och Lissabonavtalet säger att en EU-stat inte får skapa pengar (valuta) utan måste "låna" av banksystemet som hittar på kontokludd från ingenting.

   Vad finns på ett konto hos en bank som banken påstår sig "låna ut"? Jo, bankens egna skuld (ditt konto kan inga kronor innehålla - banken betalar sin skuld när du går t.ex till bankomaten - ditt saldo, dvs bankens skuld till dig minskar då).

   Wallenberg och grabbarna har mao "lånat ut" sina egna skulder och skuldsatt allt -det är till det vi betalar skatt - inte för att finansiera någon välfärd. Bankerna har hyrt ut sina egna skulder till konton och vi måste betala tillbaka påhitten med ränta. För att finansiera sig har staten sält ut egendom till samma kleptokrater som kunnat köpa upp allt genom att skapa mer kontokludd.

   Som ekonomiprofessor Hudson påpekar är detta en form av "rentier"-ekonomi där de som inget skapat överhuvudtaget kan suga ut samhället. Mao den sk "neoliberalismen" är en neofeodal skuldslavsordning där allt är i fiktiv skuld till finansparasiterna.

   Radera
  4. Notoriska nejsägare och nostalgiker? Är det den s k "fredsrörelsen" vi talar om?

   Radera
  5. @Bend Over

   Var har Lisbeth skrivit något om "fredsrörelsen". Var det inte du som gnällde att man skulle hålla sig till ämnet när man kommenterar någon annans kommentar?

   Radera
  6. Fred är inte så dumt Ben Dover. Prova säg ordet Fred. Det är inte farligt. Med en mamma som arbetade med att överleva (TBC) så har man fått ett och annat berättat. Historien har en tendens att upprepa sig... Krig, bakterier. "Att leva för att arbeta" dagens rubrik kan bli till, att arbeta för att överleva. Personligen så tycker jag att det mycket väl kan kallas för arbetslinjen. Fast förstås existenslinjen är att föredra. Vad tror du alla som fick tårgas på sig idag, skulle anse om ditt inlägg?

   Lisbeth

   Radera
 13. Vi är många som har varit nyanlända en gång i tiden och inte kunnat så värst mycket svenska. Arbetet var vägen in i samhället eller utbildning som ledde till arbete. Det är klart att vi alla skall arbeta och få avtalsenliga löner. Riktiga löner. Kanske dags att sänka allianspolitikers löner. Päivi

  SvaraRadera
  Svar
  1. ?? På 60-talet fanns enkla riktiga jobb i industrin för nyanlända. Var finns sådant idag? Det man pratar om i media är fantasier. Man kan dela ut pengar till folk (om det fanns politisk vilja) men jobb kan inte delas ut till någon. Antingen finns de eller så finns de inte.

   Radera
 14. I industrialismens barndom på 1700-talet var man tvungen att använda folk som satts på typ tukthus för att arbeta på fabriker, normala relativt fria människor kunde inte tänka sig att varje dag vara instängda inomhus i den fängelseliknande miljön som fabriken var.
  Detta "fängelse" är nu det mest åtråvärda sättet att tillbringa det mesta av dygnets timmar från början av livet tills man på nåder får pensionera sig när livet nästan ändå är slut. Den som avviker från detta ses som defekt, avvikande och är i behov av psykiatrisk behandling.
  Visst är människan fantastiskt anpassningsbar. Det går fatt få henne att acceptera i stort sett vad som helst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dagens "jobbhets" skiljer sig från förut på det viset att arbetslösa är inte tänkta att konkurrera som arbetskraft på arbetsplatser, utan arbetslinjen ska få dem "att söka arbete" allt vad de orkar. Då sjunker, enligt teorin, löntagares löner. Utslagna anses fortfarande duga till detta, även fastän det är orealistiskt att någon arbetsgivare anställer dem. Om detta pratas inte mycket. Kanske inte så konstigt?

   Radera
  2. Det är väl det symboliska hotet om att kunna hamna i denna skara som ska skrämma till lydnad och underkastelse.

   Radera
  3. en bekant till mig började på en fabrik som 15 åring. han hamnade vid en köpingssvarv direkt. Nu när han gick i pension avslutade han sitt arbetsliv vid samma svarv. Vilken kvalitet det måste vara på den svarven och på gubben som orkade stå där hela livet. jag skulle aldrig gjort det,

   Radera
  4. Ska bli "intressant" att se hur långt det monetaristiska systemet kan pressa det svenska samhället. Det är ju inte tipp-topp stämning direkt i Svea Rike och någon måste sagan som utlovas slå in.

   Trots allt faller ju produktionskostnaderna nu i världen med både energi och råvarupriser. Man tycker ju att det borde räcka? Idag läste jag för övrigt att svensk ekonomi går som ett höghastighetståg och är på väg mot så kallad överhettning och då kan man ju fråga sig varför lönerna ska sänkas för att få fart på ekonomin?

   Många frågor men aldrig några svar.

   Radera
 15. Lite motsägelsefull argumentering.
  Samtidigt som jobben anses hotade av robotar kommer vi att tvingas arbeta mer för att finansiera välfärden. Inte påfallande logiskt. Om vi minskar arbetstiden och minskar produktiviteten genom att beskatta robotar, som inlägger pläderar för, kommer värdet av den samlade produktionen att falla kraftigt. Då rasar också skatteintäkterna, om vi inte samtidigt chockhöjer skatterna. Men då slås produktionen ut, och inga skattepengar kommer in längre. Vad ska då finansiera välfärden?
  Kritisera jobbskaparjakten kan väl vara vettigt, men inte om man samtidigt anser att biltvätten ska beskattas högre. Då skapar man en biltvättaryrke, som egentligen inte behövs. Det samlade resultatet blir att vi sorterar bort högproduktiva jobb frivilligt och ersätter dem med manuella biltvättar. En biltvätt är typ av robotproduktion för de som tvivlar över kopplingen.

  (mp) verkar ha någon fäbless för liknande tankar, då de vill minska momsen för klädreparationer.
  Ursäkta mig, men det låter som ett förslag från Elin i klass 6C. Det är, som vanligt med (mp)-förslag numera, sött och gulligt. Man vill liksom bara krama dem som lägger så snälla förslag.
  Men det skymmer tyvärr inte cynismen och oviljan till förståelse bakom.

  SvaraRadera
 16. Svar till anonym 07-02 och kanske andra också: Vad ni ser teoretiskt på livet och samhället och framtiden! Det är den enskilda människan som ändå skall göra sitt bästa, sträva för att hon skall få ett rikt liv. I det ingår arbete och lön. Sällan är någons väg utstakad och färdig. Det är nästan synd om dem som har det så. Jag satt i lördags på min sonsons 2-års kalas. Vi var tre invandrarkvinnor, de två har varit här i 50 år och jag i 41. Där hade vi våra efterkommande, mina nio, de andra hade fem respektive sju. Sammanlagt ett sällskap på 30 personer. Vi kunde konstatera att vi ändå var alla svenskar. Jag brukar prata med gamla invandrare om vad de jobbade med först när de kom. Jag träffade en tyska som kom hit på 60-talet och tvättade lik som 19- åring i Rosenlunds sjukhus källare. Jag jobbade på ett stort mentalsjukhus men slutade när jag fick duscha gamla, nakna gubbar i en stor lokal och en av dem började slå mig. Jag jobbade på lasarettet som extra vak och satt hos döende patienter. Det var inte lätt att vara den sista de mötte vid livet när jag knappt kunde svenska. Jag brukade springa till toan i jämna mellanrum och gråta. Sedan blev det dagis och många roliga minnen där. Så vården, inte tillverkningsindustrin var för kvinnorna inkörsporten till det svenska samhället. Jag fick ta blodtryck varje kvart på patienter som höll på att dra sina sista andetag för att konstatera dödsögonblicket. Jag fick raka och tvätta döende män. En skakig, känslig 21 åring som kommit ensam till Sverige. Jag fick hålla dem i handen när de hade ont. Jag fick suga upp slem med en apparat när de höll på att kvävas. Jag visste knappt vad jag gjorde. En farbror skrek: jag måste pinka, men jag förstod inte vad han menade tills han ropade flaskan.
  Det är inget fel med att jobba. Alla jobb är lika fina. De ger också livserfarenhet och minnen för livet. Jag brukar tänka på den här bloggens arbetsfientliga inställning när jag hör min granne köra till jobbet femtiden på morgonen för att ploga och sanda.Päivi

  SvaraRadera
 17. Skall tilläggas att jag fick avtalsenlig lön av dessa "enkla jobb". Ett vårdbiträde inom äldreomsorgen som tar hand om svårt dementa i dag eller multifunktionshindrade får 16000 kr i månaden. En kassörska på ICA likaså. Hur mycket lägre hade alliansen tänkt sig? Päivi

  SvaraRadera
  Svar
  1. 16000?
   Det är långt under avtalet i så fall.

   Radera
  2. Om vårbiträdet eller kassörskan på ICA har en multifunktionshindrad eller svårt sjuk anhörig tvingas hen ofta gå ner till halvtid för att samhället sviker. Det gäller förresten inom många yrken. Men de med s.k. "enkla jobb" har det givetvis tuffast. Ja hur Alliansen tänker är en gåta.

   Lisbeth

   Lisbeth

   Radera
  3. Varför blir det dubbelt har inte skrivit två signaturer. Någon "där uppe" måste driva med mig:)

   Radera
 18. "Vad ni ser teoretiskt på livet och samhället och framtiden!" Den enskilda människan gör sitt bästa? Utefter kapacitet och förmåga. Även om det inte alltid verkar så. Har aldrig upplevt att denna blogg ger uttryck för en arbetsfientlig inställning. Tvärtom. Men människan måste ges förutsättning för att orka hålla ett helt arbetsliv.

  Du kan vara stolt över, att du varit en välfärdsarbetare så länge. Och nog tycker du att de "brukare" som du hjälpt också, har haft det arbetsamt dvs. jobbigt? Hade du velat byta plats med dem? Håller med dig om, att alla jobb är lika fina. Dock är alla jobb inte lika arbetsamma? Det du utfört anser jag vara arbetsammare, än många andra jobb.
  Och nog anser jag att man kunde börja t.ex. med vård och omsorg, om man ska korta arbetstiden. Det är viktigare än generell arbetstidsförkortning. Det är väl också där man börjat lite med försök.

  Nu larmas det väldigt, om många sjuka välfärdsarbetare främst kvinnor. MEN även män, ofta i kvinnodominerade yrken.
  Och du Päivi med din erfarenhet och medlem i S? Hur vill du lösa det om du fick bestämma?

  Vill tillägga att det är många kvinnor och även en del män, som arbetat i många år inom vård och omsorg. Är en av dem. Och jag är inte invandrarkvinna. Viktigt nu är att få med alla. (S) brukade säga alla ska med. Och riktigt så har det ju inte blivit. Livslinje, existenslinje, arbetslinje. Spelar ord mer roll än innehållet? Livet är som en påse, tomt och innehållslöst, om man inte fyller det med något. Och nog är det så att vi inte måste skapa nya arbeten? Vi har fullt upp med att överleva, vi kommer dessutom att få det ännu svårare. Tittade på Vetenskapens värld idag och tänkte, hur ska politikerna kunna lösa det här... Det är den enskilda människan som ska sträva efter kunskap. Visst ska vi göra vårt bästa. Vi stöts och blöts ingen kommer undan. Kunskap når vi bäst av egen upplevd erfarenhet, men även i grupp med andra. Tack Päivi!

  Lisbeth

  Lisbeth

  SvaraRadera
 19. Tack Birger och Päivi! Det som verkar vara problemet är de arbeten som till hör den offentliga sektorn: vård och omsorg mfl räknas som tärande uppgifter. Det är biträdesjobben som har minskats för att den offentliga inte får vara för stor enligt EU:s regler. Vård o omsorg är nödvändiga arbeten,viktigt och tunga jobb. Det är uppgifter som behöver delas på. Men kommunerna har inte pengar att betala lönerna. De vårdande uppgifterna är inte skapade arbeten. I ett utveckalt samhälle som arbetar på vetenskaplig grund så borde vi veta att det inte är rätt att lägg all vård o omsorg på familjern (kvinnorna) Det är därför vi är tvugna att hitta på ett sätt för staten/ kommunen så att det finns pengar för den offentliga sektorn. Skatt är omfördelning av inkomster mellan människor men skatt är omfördelning av inkomster över hela livet för individen. Skatten gör att den som behöver omsorg eller vård inte behöver lita till sin familj. Robotar och datorer ska var till för det tunga arbetet som måste upprepas och som måste göras med stor noggranhet. Vård ska göras med en annan sorts känslighet men det ska inte betalas. Varför har det blivit så? Det är vanligt med böcker och tips för att hjälpa folk med för mycket grejor att slänga och förvara. En Japansk konsult påstår att det finns de som behöver slänga 80 % av sina ägodelar för att må bra ochrymmas i sin bostad. Det måste vara bra exempel på att det produceras allt för mycket som inte behövs. Jag tänker på dem som har varit tvungna att tilverka dessa grejor istället för att sköta sina barn vårda de föremål som de behöver, odla sin mat och bilda sig så att de har en omvärldsanalys så att de kan planera för att undvika de verkliga farorna och inte spilla tid på att tjäna pengar för den senaste modellen av någonting onödigt. Nej till Eu fortsätter att arbeta för folkomoröstning om utträde ur EU. Det verka vara nödvändigt för det hjälper inte att "förstatliga" riksbanken och avsätta riksbanksledningen om vi inte kan hitta på ett sätt som lurar Eu. Alla länder har samma probelm i olika hög grad och det är en omväg att satsa på militär rustning vi måste sats på hjärnkraft. Tycker Tant Barbro

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.