onsdag 23 oktober 2013

Liberalismens bästa delar är värda ett bättre öde än att hanteras av dagens liberaler.

När var det egentligen det hände? Kanske var det på 80-talet. Så det har pågått i trettio år. I en generation. En generation som har växt upp i ett tidevarv då vi steg för steg gjort en dygd av att sträva efter materiell egennytta. Normen säger oss att det är helt i sin ordning av att vara besatt av att skapa en förmögenhet och det enda naturliga är privatisering och ökande klyftor mellan rik och fattig.

Hur kunde det hända? Hur kunde alla de harmlösa, och ibland riktigt vackra, pusselbitar som vi lagt skapa ett pussel så fritt från värden, så fritt från långa tankar och så fullt med märkliga utrop om att det vi bygger är modernt.

Modernt? Vad är det? Är det tyngsta argumentet för en samhällsutveckling att den är modern? Då är man jävligt illa ute rent intellektuellt.

Vi ser en kapitalism växa fram som är alltför kreativ inte bara för samhällets bästa, utan också för sitt eget bästa. Vi ser en blå planekonomi växa fram - jag påstod att så skulle bli fallet redan när jag skrev boken Miljön,  makten och friheten i slutet av 80-talet. Men jag kunde inte drömma om att all sans och måtta skulle raderas ut. Att verkligheten skulle reduceras till en spelplan.

Nu identifierar sig partier, företag, riskkapitalbolag och fonder till spelare. Det började med att placerare definierade sig som spelare, sedan kom företagsledare och nu berättar partier om sig själva som spelare. Men, handen på hjärtat, vem vill egentligen låta sina liv, sina samhällen, sin planet ligga i händerna på spelare? Hur modernt det än utmålas som.

När Svenskt Näringsliv meddelade världen att den som studerar humaniora inte bör få lika stort studiemedel som den som studerar på t ex Handelshögskolan handlade det inte bara om synen på vad som är modernt. Det handlar om reduktion av värden. Det handlade om förakt för bildning. Och det samhälle där man anser bildning vara ett hinder för ekonomisk utveckling kan bara bli ett samhälle utan reella värden. Det må kallas modernt. Men det är bara fattigt.

Den höger som en gång upphöjde bildning till något viktigt har i modernitetens namn reducerat sig själv till något allt mer ytligt och slappt. Liberalismen har förminskats. Reducerats. Fördummats. I takt med att allt fler partier kallar sig liberala.

Liberaler som inte kan skilja på frihet för människor och frihet för kapital är i sig ett sorgligt kapitel. Frihet för människor gynnas av bildning, frihet för kapital gynnas av spelinstinkter.John Stuart Mill var en liberal som dagens liberaler gärna hänvisar till. De har mycket att lära av liberalismens fader, inte minst när när gäller synen på ekonomi, ekonomisk tillväxt och arbetstid. Så här skrev han i sitt huvudverk Nationalekonomins principer:

"Jag inser inte varför det skulle var något att glädjas över att personer. som redan är rikare än någon har behov av att vara, skulle kunna fördubbla sin konsumtion av sådant som ger liten eller ingen tillfredsställelse annat än som symboler för rikedom. Det är bara i mindre utvecklade länder som ökad produktion fortfarande utgör ett viktigt mål: i de mest utvecklade länderna behövs istället jämnare fördelning.

Om jorden förlorar sin ljuvlighet genom obegränsad tillväxt av rikedom och befolkning, bara för att kunna hysa en större men inte lyckligare befolkning, så hoppas jag innerligt för eftervärldens skull att människorna kommer att nöja sig med ett stationärt tillstånd, långt innan de av nödvändighet kommer att tvingas till det.

Det behöver knappast påpekas att ett stationärt tillstånd av kapital och befolkning inte innebär ett stationärt tillstånd för mänskliga framsteg. Det kommer att finnas lika mycket utrymme som någonsin för kultur och sociala framsteg; lika mycket utrymme att förfina konsten att leva, och mycket större sannolikhet för att så sker när kampen för överlevnad inte längre upptar all energi. Också det tekniska vetandet kommer att kunna utvecklas lika framgångsrikt, med den skillnaden att istället för att enbart tjäna syftet att få förmögenheter att växa, så kommer de industriella framstegen att minska behovet av arbete."


Så skrev han alltså, John Stuart Mill. Det märkliga är att de partier som idag står längst ifrån detta är de partier som kallar sig liberala, tätt följda av Löfvens socialdemokrati. Och i dagspolitiken är det snarast Vänsterpartiet, följt av Miljöpartiet, som åtminstone i högtidligare sammanhang vädrar tanken att ta ut framstegen genom att minska arbetstiden - och istället för ökande konsumtion satsa på kultur och sociala framsteg... Vad säger de som idag identifierar sig som liberaler om det? Är det inte pinsamt att ett före detta kommunistiskt parti vädrar mer av god liberalism än själva liberalerna?En av liberalismens stora var Herbert Spencer och honom har liberaler närmat sig allt mer i sin reella politik. Spencer var den som glatt utropade: "Den odugliges elände, de olyckor som drabbar de oförutseende, de latas hunger och de svagas undanträngande av de starka, som överlämnar så många åt fattigdom och elände, är utslag av en stor vittseende godhet". 

När man, för att skapa det man kallar "jobbpolitik", drar undan medel från sjuka och arbetslösa för att uppnå det man anser vara "goda målsättningar"  så är det faktiskt helt i linje med den gamle liberalens tankegångar. Det är ingenting dagens svenska liberaler vill höra talas om, för liberalen Spencer uppfattas som obehaglig, som någon man avskyr att bli påmind om. Att man i väna ordalag bygger sina åtgärder på just hans värderingar vill man absolut inte låtsas om.

Spencer var en så kallad manchesterliberal.  Många liberaler ser, även om man bortser från argumenteringen när det gäller att göra sjuka fattigare för att kunna sänka skatten för friska, faktiskt på världen i den anda som Spencer gav uttryck för. För visst är det väl så att man uppfattar t ex frihandel, utan sociala och ekologiska regelverk, som något av en "stor vittgående godhet" i syfte att nå högre värden längre fram. Utifrån samma princip som Spencer argumenterade: några måste offras för flertalets och framtidens bästa. 

Det är mycket märkligt att liberaler är  fundamentalistiska motståndare mot just miljö- och socialklausuler i handelsavtal. Frihandel, i liberal tappning, är någon sorts marknadsanarkistisk handel utan regler.  Man anser att regler - bortsett från regeln att inga regler skall få finnas - inskränker frihandeln och därmed det som kallas ekonomisk tillväxt. 

Tanken är att om man offrar någon eller några generationer - som med hjälp av taskig arbetsmiljö, dåliga löner och stora utsläpp kan få arbete - så skapar man en utvecklingsspiral som så småningom skapar möjligheter att införa bättre villkor för nästa generation. Eller åtminstone nästnästa. Min fråga är: Varför vill man inte skapa bättre förhållande redan idag genom schyssta spelregler i handeln? Hur kommer det sig att frihandel utan goda regelverk uppfattas som bättre än fri handel med goda regelverk som skyddar både människor och miljö?

I boken Miljön, makten och friheten skrev jag: "För att vi skall slippa se det som finns i andra änden av de varor vi köper så sker handeln globalt och via ombud. Ombuden är transnationella bolag, råvarubörser, matbörser och ansiktslöshet. För att slippa se, höra och känna använder vi oss av ett av historiens mest missbrukade ord: frihet. Men den "fria" världshandeln är inget annat än den rikes frihet att suga ut den fattige". 


Herbert Spencers ande vilar således över en hel del av dagens politik. Socialliberalismen har i så motto trängts tillbaka av manchesterliberalismen. Den senare varianten av liberalism brukar mången god liberal verbalt och nästan hänryckt ta avstånd ifrån. 
Men i praktiken har just det tankemönster som kännetecknar manchesterliberalismen stort genomslag i liberalers realpolitik. Det är därför man anser att sjuka och arbetslösa skall få sämre villkor, det är därför man anser att pensionärer som slitit ut sig under sitt arbetsliv skall betala högre skatt än de pensionärer som orkar jobba några år extra.

Nationellt har goda socialliberaler - detta mer eller mindre utdöda släkte - genom historien tagit socialt ansvar genom att införa - eller åtminstone acceptera - schyssta spelregler. Men så fort man gått utanför nationsgränsen har den liberala regeln varit att schyssta spelregler är ett hinder. På det sättet har mången liberal - även av den socialliberala arten - reducerat sig själva till något av egoistiska nationalister. Vi skall ha schyssta regler här hemma, men vi utnyttjar gärna att de andra har taskiga villkor. 
En gång i tiden hade jag en debatt med den socialliberale folkpartiledaren Bengt Westerberg om det rimliga i att vi som svenska konsumenter skulle utnyttja barnarbete i andra länder. Han ansåg att det var rimligt. Däremot krävde han att alla här hemma skulle ha rätt till egen rum i långvården. Nationalism kan man kalla detta.

Liberalismens största brist är att man har så svårt att skilja på frihet för människor och frihet för kapital. Eller om man så vill: frihet för fysiska personer och frihet för juridiska personer. Man har också mycket svårt att förstå att begreppet "frihet" måste analyseras utifrån frågan: frihet för vem?

Vad var det nu liberalen Spencer sa? Jo: "Den odugliges elände, de olyckor som drabbar de oförutseende, de latas hunger och de svagas undanträngande av de starka, som överlämnar så många åt fattigdom och elände, är utslag av en stor vittseende godhet". 
Vad har nu liberaler att säga om det? Vems frihet försvarar man? 


Isac Newton lärde oss mycket och jag gillar honom på många sätt - men han förledde oss också att se på världen på ett mekaniskt sätt. Han gav oss gravitationsteorin och fick oss att tro att allt kan beskrivas som materia och mätas matematiskt. Världen är ett urverk. Mätstickan är en värdemätare. 

Men: vi missuppfattade honom genom att eliminera livets kvalitéer från de kvantiteter de ingår i. Mer och större blev synonymt med bättre.Och så har det fortsatt. 

Det är volymer och matematik som gäller. Nationalekonomin, och därmed också det mesta av dagens politik, har tagit fasta på denna föreställning. Så kom välstånd att mätas i ett volymmått: "bruttonationalprodukt". Ekonomi reducerades till en fråga om ständigt ökad produktion och konsumtion. Ekonomer och börstempel ersatte Gud och kyrkorna som normskapare. Jag kan inte påstå att det blev så mycket bättre. Bara annorlunda.

Om var och en gör det som är bäst för den egna ekonomin, då bli det bäst för alla, hävdade nationalekonomins, och den liberala marknadsekonomins, fader Adam Smith. Om vi låter den osynliga handen styra, så blir allt till det bästa. Men. Smith menade att den osynliga handen måste styrs av moral och etik. Människor vill ju inte stå där med skammens rodnad inför vare sig vår Herre eller inför sina grannar, menade Smith.  Han begrep att marknad utan formella eller moraliska regler skulle urarta, bli en marknad där det gällde att bara se till sig själv, bortse från den andre och vända bort blicken när man såg något vedervärdigt.

Adam Smiths regelverk för att inte skämmas fungerade hyggligt när marknaden var så liten att producent och konsument kunde se varandra i ögonen. Och när kyrkan stod mitt i byn som ett varnande finger, ett hotande monument och/eller ett budskap om att det fanns högre värden. I dag konsumerar vi något som någon producerat på andra sidan jorden, vi behöver inte skämmas när vi ser ögonen på den vi utnyttjat för att få varorna så billigt som möjligt och den där kyrkspiran uppfattar vi mest vara en arkitektonisk del av samhället. 


Adam Smith - marknadsekonomins fader - underkänner således dagens marknad. Spelreglerna, som han utgick från var eviga, var inte eviga. Spelreglerna försvann. Därmed har grundförutsättningarna för marknadsekonomin förändras.

De informella spelreglerna på temat "man vill inte skämmas" måste ersättas med formella spelregler. Sådana ogillar dagens liberaler. Därmed är de inte ens liberala, sett ur marknadsekonomins faders perspektiv.

Resultatet är givet: vi lever inte på ett sätt som är vare sig etiskt eller ekologiskt hållbart. Vi lever på ett sätt som förtar våra och andras möjligheter att leva i morgon. Vi anser oss inte har råd till något annat. Vi är nämligen fångar i ett system som gröper ut mänskligheten i oss. Vi upprätthåller system som inte är hållbara eftersom vi är fångar i just det systemet.

För att upprätthålla det ohållbara krävs det maktutövning. I form av livsstilspropaganda som styr våra tankar. Reklam är livsstilspropaganda. Reklam kan göras av den som har råd. Den som har råd kan därmed styra normerna. Om normerna tvingas in i den ekonomiska teorin som säger att vi behöver konsumera mer för att upprätthålla det system vi lever i - så har vi plötsligt hamnat i den situation att vi som människor reducerat oss själva till medel för upprätthållande av systemet. Vi skall arbeta för att konsumera så vi kan producera på det att vi kan arbeta så vi kan konsumera mera. Vi är fast. I ett hjul.

Och liberalerna - de som gör anspråk på att vara liberaler - har fastnad i den fälla som John Stuart Mill varande dem för i sin bok Nationalekonomins principer:

"Det är bara i mindre utvecklade länder som ökad produktion fortfarande utgör ett viktigt mål: i de mest utvecklade länderna behövs istället jämnare fördelning. (-) Också det tekniska vetandet kommer att kunna utvecklas lika framgångsrikt, med den skillnaden att istället för att enbart tjäna syftet att få förmögenheter att växa, så kommer de industriella framstegen att minska behovet av arbete. (-)  Om jorden förlorar sin ljuvlighet genom obegränsad tillväxt av rikedom och befolkning, bara för att kunna hysa en större men inte lyckligare befolkning, så hoppas jag innerligt för eftervärldens skull att människorna kommer att nöja sig med ett stationärt tillstånd, långt innan de av nödvändighet kommer att tvingas till det."

Liberalismens bästa delar är värda ett bättre öde än att hanteras av dagens liberaler.

55 kommentarer:

 1. Lösningen för en äkta och ansvarsfull liberalism heter decentralisering. Ingen borde få verka i en större krets än att ansvaret är reellt, dvs att man inte behöver skämmas. Det gäller politiker liksom affärsidkare.

  Jag tror dock att skampålen i viss mån kan ersättas av den moderna teknologin.

  SvaraRadera
 2. Hårda puckar senaste tiden, tunga artiklar, grundas något nytt i dagarna undrar man ju stillsamt. Inläggen länkas från alla möjliga håll. Känns som om det händer nåt. Motstånd.
  L.

  SvaraRadera
 3. Många liberaler blandar in lite av Ayn Rands ideologi. Hon är väldigt populär i många kretsar.

  MVH/Lars

  SvaraRadera
 4. Tack Birger. Bra inlägg och stort engagemang under flera dagar nu.

  Jag själv blir alltmer frustrerad och deprimerad över samhällets utveckling men vet inte vad jag ska göra.

  Dra ner på konsumtionen, cykla och äta mindre kött känns inte tillräckligt för att uttrycka mig milt.

  Några tips? Vart vänder jag mig för att tillsammans med andra kunna få till en ändring?

  SvaraRadera
 5. Birger; En mycket intressant historisk genomgång av Liberalismens historia, och vad det blivit av med den, hur sentida, nutida uttolkare använt den. Dessa nutida uttolkare av liberalismen håller nu på övertolka den på olika sätt, dra i den åt olika håll så att den nu håller på att dras sönder till oigenkännelighet. Och det måste nog bli så i den värld vi numera lever i med starka krafter som inte längre ger särskilt stort utrymme för mycket av liberalismens tankegods. De flesta måste ju nu kunna inse att vi leve nu i en global värld med starka globala ekonomiska och politiska krafter som dag för dag växer globalt i sin hunger och kamp för att öka och maximera sitt inflytande över hela det politiska och ekonomiska fältet. Och INGET folk eller nation står utanför denna GLOBALA utveckling! Den påverkar oss alla mer eller mindre på många olika sätt. Vi kan ju alla med våra egna ögon se följderna av denna utveckling, och det är ju en utveckling som ju mest innebär försämringar för oss på mängder av olika sätt. Och detta är alltså en utveckling som påverkar oss ALLA i ALLA länder, en utveckling där vi hela tiden möts av krav & förslag av förändringar av våra levnadsförhållanden och samhällen som utgår från att underlätta för de globala ekonomiska & politiska krafterna att öka sitt inflytande, på våra demokratiska mänskliga friheters och rättigheters bekostnad. Detta är ju en utveckling som ju oundvikligen kommer att drabba allt fler grupper och klasser i alla nationer, med arbetslöshet, fattigdom, hemlöshet etniska motsättningar, med mera. En utveckling som ju måste bekämpas; om vi inte vill hamna i det framtida skräcksamhälle som vi är på väg emot om denna utveckling inte möter något motstånd. För att sådant motstånd, kamp, ska ha någon framgång och möjligheter att påverka utvecklingen krävs ett så starkt motstånd & engagemang från så många som möjligt i varje nation, dvs en samlad kollektiv kamp och stöd från alla utsatta grupper av folket. En kamp som naturligtvis kommer att ha många ansikten, men den måste vara kollektiv till sin omfattning för att kunna ha någon framgång. Och jag kan inte se att det då finns något utrymme för liberalismens ideér i denna kamp, då ju detta med kollektiv inte ingår i liberalismens tankegods.

  SvaraRadera
 6. "När var det egentligen det hände?"
  "Hur kunde det hända?"...

  SvaraRadera
 7. http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/8958

  "Den svenska statskuppen"

  SvaraRadera
 8. Tack Birger, mycket matnyttigt i det inlägget!

  Ett "stationärt tillstånd". Jag undrar hur många av dagens liberaler som känner till att självaste liberalistmens fader uttryckte sig så? Vi har halkat i väg ganska långt från den grundidén, milt uttryckt.

  Tack också Jan B, jag delar din uppfattning att förändring förutsätter kollektiva rörelser. Om vi håller oss till Sverige så finns exempelvis Föräldravrålet, Folkkampanj För Gemensam Välfärd, och Medelklassupproret. Människor har fått nog.

  Jag tror det kan vara viktigt att vi går samman i liknande grupper, dels för att motverka vanmakten, men också för att veta att man inte är ensam. Små frön, men ändock frön . . .

  SvaraRadera
 9. Tack än en gång Birger! Bra inlägg på sistone.

  Förövrigt anser jag att human populationsminskning skulle lösa alla stora problem. Resurserna skulle räcka till alla.


  Eschaton

  SvaraRadera
 10. Bravo Birger!
  Ulrica (med flera antar jag) vill ha tips vad som kan göras. Eftersom alla riksdagspartier målat in sig i ett hörn återstår bara att sätta ett annat parti i förarätet. Det partiet må ha ett helt annat system än det rådande, ett som håller sig inom planetens och människors gränser.
  Systemet jag önskar se är en finansiering av samhället via skatt på nyttjandet av alla gemensamma naturresurser och i lika hög grad en sänkning/nollning av skatt på arbete och kapital. Detta leder till det verkligt hållbara samhället på alla nivåer. Fler och fler av planetens toppekonomer inklusive Nobel pristagare instämmer. För att riktigt greppa detta vackra behöver man läsa och begrunda en del. På svenska finns mycket information att tillgå på http://landskatt.se
  Partiet jag vill rikta uppmärksamheten mot står att finna vid hovring på mitt namn.

  SvaraRadera
 11. Behöver ett råd….
  Om man nu har tröttnat på de etablerade partiernas visioner eller ska vi säga brist på visioner var lägger man då sin röst nästa år…..
  Det är i och för sig bra att det finns människor som sluter sig samman i sin klagosång
  (t.ex. Föräldravrålet, Folkkampanj För Gemensam Välfärd, och Medelklassupproret) men blir det mer än en klagosång när det kommer till kritan?
  Blankröstning är inget alternativ……och att lägga rösten på ett parti som inte kommer in i riksdagen känns inte optimalt.
  Det känns en smula hopplöst …….

  SvaraRadera
 12. Bosse
  Organisera demonstationer på Sveriges
  alla små Tahrirtorg runtom i landet.
  Stanna kvar på torgen tills konkreta politiska löften erhållits.
  Gå inte tillbaka till jobben innan dess.
  Förbered aktioner till våren, nu kan det bli segt och kallt på det nattliga torget.
  Jag kommer garanterat med rökt fårfiol och spelar fiol emellanåt.
  mvh BB

  SvaraRadera
 13. Bosse,

  Du kan möjligen rösta på V. Jag kommer dock endast göra det om de övertygar mig om att de kommer att vara mer än ja-sägare till S som de hittills varit.

  Det andra alternativet är att rösta på SD. De är långt i från optimala men deras agenda kan i alla fall komma att kasta lite grus i det nyliberala maskineriet. Det är nog tyvärr det bästa alternativet som det ser ut just nu.


  Eschaton

  SvaraRadera
 14. Tack, Birger!!! Och tack alla ni andra som engagerar er på den här bloggen.

  SvaraRadera
 15. Det våra politiker sysslar med är liberalfascism eller liberaldarwinism, beroende på hur mycket staten lägger sig i saker och ting.

  Vi har dock en globaliserad och ganska rejält överbefolkad värld och det är sannerligen inte särskilt lätt att föra en bra politik. Vi borde dock införa medborgarlön i alla länder.

  Observera dock att liberalismen inte ens är en bra ideologi. Det finns ingen anständig och klok och väl genomtänkt form av liberalism. Liberalismen är en farlig irrlära.

  SvaraRadera
 16. http://schlaug.blogspot.se/2008/09/resa-eller-riva.html

  Lisbeth

  SvaraRadera
 17. Jo det är pinsamt att ett före detta kommunistiskt parti vädrar mer av liberalism än själva liberalerna.

  Tycker inlägget "Resa eller riva" är bra. Att det är absurt att EU i sin reella grundlag skrivit in vad som skall gälla. Vilket borde vara helt främmande för västerländska demokratier. Men desto mer vanligt i diktaturer som i gamla Sovjetunionen.

  Så Jonas Sjöstedt och (V) vädrar mer av liberalism än liberalerna själva. Ändå är människor rädda för att rösta på (V) :) fniss. Liberalismen är ingen farlig irrlära. Alla ideologier kan bli himmel eller helvete beroende på innehållet. (Människorna) Nu närmar vi oss "helvetet". Vi dansar nyliberalismens ringdans runt EU.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 18. Kan tillägga att därför förstår jag inte riktigt heller skräcken för SD. Åt helvete går det ju nu... Så nog kastar de grus i maskineriet. Det behövs.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 19. # Lisbeth

  "Alla ideologier kan bli himmel eller helvete beroende på innehållet"

  Du har uppenbarligen inte fattat att ideologier har mer eller mindre bestämda innehåll. Liberalismen är läran om att frihet är politikens viktigaste medel och mål. Vilket är extremt korkat och leder till att politikerna avsvär sig allt ansvar för helheten.

  SvaraRadera
 20. # Lisbeth

  För övrigt är det tröttsamt med dina oräkneliga anti-EU-inlägg. Det är extremt korkat att tro att EU är det största världsproblemet vi har. Man orkar knappt läsa kommentarerna här hos Schlaug på grund av dina oräkneliga anti-EU-inlägg mm. Det vore bra om du höll dig till det Schlaug skriver om. Han har inte sagt något om EU i det här inlägget.

  Varför anger du inte ditt namn till Lisbeth med hjälp av tredje "radioknappen" här nere? Det skulle göra det enklare att undvika att läsa dina inlägg, som ärligt talat inte är särskilt intressanta.

  SvaraRadera
 21. Kuckeliku, Liberalism är ett ord. Demokrati är ett annat. Ord är som livet. Som en påse tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något. Människan fyller påsen och orden med dess mening. Därav kan alla ideologier bli himmel eller helvete beroende på innehållet (människorna). Ja ideologier har ner eller mindre bestämda innehåll. Ord är viktiga vi tolkar dem olika. Partierna blir mer och mer lika. Äkta liberalism ska väl bygga på den enskilda individens frihet. Tycker inte att det är korkat. Även om individens roll i kollektivet är viktigast. Vill du vara ofri Kuckeliku? Vad kan du då uträtta för kollektivet och dig själv?

  Lisbeth  SvaraRadera
 22. Ang. EU så är EU vår politik! Det behöver man inte vara anti för att fatta. Vill "ni" tala om något annat än vår politik så visst. Då ska ni få göra det ifred.

  Birger har skrivit massor om EU. Kan ta fram massor om jag vill. Påstår inte att EU är världsproblemet. Men en del av det. Det gäller väl att titta på det närmaste om vi ska kunna förstå världsproblemen. Äntligen en irriterad reaktion :) Tack för den! Men ett tips! hoppa över mina kommentarer. Du väljer själv vad du vill läsa.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 23. Lisbeth
  "det behövs grus i maskineriet"
  "äntligen en irriterad reaktion"
  etc etc
  Även jag tycker att du ska formulera ett hållbart mål med din verksamhet.
  Aran

  SvaraRadera
 24. Lisbeth. Dina kommentarer är kloka, alltid mycket läsvärda. Fortsätt!

  Eschaton. Din tanke om grus i maskineriet är begriplig.

  Men migrationskritiska partier är "populistiska", menar de stora medierna.

  När nyhetsuppläsare använder det ordet före ett partis namn, så sällar han/hon sig till den part som tycker illa om partiet ifråga, istället för att neutralt blott förmedla en nyhet. Man lyfter alltså en partisk värdering till status av en objektiv sanning. Så går hjärntvätten till.

  Det gör att folk drar sig för att rösta på t.ex. SD. Så slipper maskineriet få grus i sig.

  Såvida väljarna inte genomskådar knepet.

  SvaraRadera
 25. Anonym "Fortsätt!" Tänk det var precis det jag tänker göra. Hoppas att andra också gör det.

  "Modernt? Vad är det? Är det tyngsta argumentationen för en samhällsutveckling att den är modern? Då är man jävligt illa ute rent intellektuellt" Ja...

  Ang. EU anpassning. Ibland måste en del medlemsländer lägga om sin standard helt och hållet. En del behöver bara göra minimala ändringar. En socialistisk regering t.ex. kan knappast föra socialistisk politik.

  Ibland så kan den nationella standarden kännas föråldrad. Då upplevs EU anpassningen förmodligen som efterlängtad och MODERN. Det är ETT svar på "Hur kunde det hända?"

  Lisbeth

  SvaraRadera
 26. Neoliberal Agendaons okt. 23, 10:54:00 em

  (Ny)liberalism bygger på att man inte får initiera våld/tvång mot andra individer.

  Hur man kan det till att bli något avskyvärt är omöjligt att förstå.

  SvaraRadera
 27. Prat, prat och prat.
  Ingen handling utan bara prat. När ska du för alltid säga hej till de underbara små lammen på gården och ge dig ut och ta itu med verkligheten, Birger?

  Du som är upplyst, det vet vi men när ska du ta itu med det du skriver om?
  Svar: Aldrig. Eftersom du är en politiker.

  SvaraRadera
 28. Först tack för kloka tankar Birger!

  1. SD är inget alternativ! Är en av de åtta nyanserna av färglöst som sitter i riksdagen.
  2. Således en röst på något av riksdagspartierna är en bortkastad röst. Inte tvärtom! Det finns nytänkande alternativ exempelvis Enhet, Gröna Partiet eller Piratpartiet.
  3. Motsatsen till Neoliberal är inte socialism/kommunism utan Geoliberal (vänsterliberal) som utgår ifrån att planeten, naturresurserna, land, vatten och luft ägs av alla människor sedan begynnelsen. Neoliberalens grundsyn är att ovanstående värden ägdes av INGEN från början och att de "starkaste" har haft rätten att nyttja värdena utan att kompensera omgivningen för detta.
  4. Medborgarlön är ur det perspektivet inte en allmosa, ett bidrag eller en gåva utan en rättighet! Jag rekommenderar liksom Richard landskatt.se för ytterligare fördjupning.

  SvaraRadera
 29. Jag talade ovan om medborgarlön i alla länder. Den idén är begriplig. Men hur låter det om man talar om arbetstidsförkortning i alla länder? Skall de som verkligen kämpar för att överleva också arbeta mindre? Hur överlever de detta utan en medborgarlön?

  SvaraRadera
 30. Neoliberal Agendators okt. 24, 12:29:00 fm

  Erik F, varför hänga upp sig på ägande? Det mesta av värde i vår omgivning har skapats av den generation som levde innan.

  Vad som är intressant är den inkomst man kan få, och när staten stjäl 60% så det som att 3 av 5 dagar i veckan slava åt staten. Det är det verkliga problemet.

  SvaraRadera
 31. # Neoliberal agenda

  Det mesta av värde har skapats av naturen.

  Som dessvärre är ganska brutal. Försök säga till naturen att man inte får initiera våld/tvång mot andra individer. Men du tror ju att naturen är något oviktigt som man kan skita i.

  SvaraRadera
 32. Nyliberalism i resten av världen är något som totalt förknippas med amerikansk imperialism.

  I sydamerika har i stort sett alla vänsterregimer växt ur en revolt mot usas multinationella företag som genom mutade politiker fått tillträde till deras privatiserade naturtillgångar och lokal produktion ersätts med underbetalda sweatshops och lokala bönder konkurreras ut, allt med frihandels och neoliberala argument.

  I sverige verkar detta inte ens komma upp i diskussionen och liberalism verkar mer vara nån sorts intellektuell sysselsättning för förlästa, där verkligheten för det mesta inte ens berörs.

  Frimarknad är bara ett riggat spel där multinationella jättar som växt sig starka bakom nationella skydd och subventioner ges frikort att äta upp och konkurrera ut alla andra, det är inget fritt med det mer än frihet att skövla

  Och det är inte marknadsanarkism detta kallas det är anarkokapitalism eller neofeodalism

  SvaraRadera
 33. Neoliberal Agendators okt. 24, 05:29:00 fm

  "Försök säga till naturen att man inte får initiera våld/tvång mot andra individer. "

  Det är sant att naturen ställer hårda krav; vi måste få i oss ett visst antal kalorier per dag, om vi inte får värme fryser vi ihjäl.... Men felet för detta kan man inte belasta andra oskyldiga individer. Felet ska sökas i evolutionen, Gud eller vad man nu tror på.

  Dock så kan vi hantera naturens villkor bättre om vi hjälps åt och ett liberalt samhälle maximera individernas möjlighet till samarbete då man försöker eliminera tvång/våld/hot ur alla mänskliga relationer.

  SvaraRadera
 34. # Neoliberal Agenda

  "Låt oss låtsas att naturens lagar inte gäller och att vi kan strunta i dem samtidigt som vi i själva verket är liberaldarwinister."

  SvaraRadera
 35. Kommer att tänka på Fredrik Lindströms smått geniala samtidsbetraktelse "Världens modernaste land", om svenskens fåfänga jakt på det som uppfattas som modernt.

  Ulrica, mest nytta, t.ex. för klimatet, gör du antagligen genom att sprida information i de länder där medvetenheten är som minst.

  I Sverige har redan 78 % av svenskarna "klimatångest" och medierna pratar klimat närmast dagligen. Jag oroar mig för klimatet och gör vad jag kan i vardagen (reparerar, handlar begagnat, cyklar om det går t.ex.) men tycker inte att medias fokus är i proportion till vad lilla Sverige kan åstadkomma. Andra frågor kommer i skymundan.

  Har aldrig kallat mig liberal. Finns så många naiva människor i den gruppen: B. Westerberg, Annie Lööf, Ullenhag, Federley.

  Ser mig hellre som pragmatiker. Titta på vad som fungerat och vad som inte fungerar i verkligheten. Inse att människor inte är perfekta och bygg världen därefter.

  Och Lisbeth, fortsätt att skriva, du skriver sympatiskt!

  SvaraRadera
 36. "Dock så kan vi hantera naturens villkor bättre om vi hjälps åt och ett liberalt samhälle maximera individernas möjlighet till samarbete då man försöker eliminera tvång/våld/hot ur alla mänskliga relationer."


  Kapitalism bygger inte på samarbete utan på konkurrens. Herbert Spencers missbruk av Darwin drar denna konkurrens till sin spets - de svaga ska dö.

  Reinfeldt skrev om samma sak i sin det sovande folket där det sociala skyddet ska ner till svältgränsen.

  SvaraRadera
 37. "Det tredje slaget föll i maj 1991 när regeringen gav klartecken till Riksbanken att knyta den svenska kronan till EU:s valuta, ecun. För att försvara kronans värde sattes räntan till 500 procent, vilket ledde till massarbetslöshet, att småföretag slogs ut och statens finanser blev allt sämre."

  Vad man gjorde var att man bytte en fast växelkurs mot en annan. Möjligheten att spekulera mot svenska kronan hade fortsatt funnits kvar om man inte gjort någonting.

  Det är först när man valde flytande växelkurs (det vi fortfarande har idag), som möjligheten att spekulera sönder svenska kronan försvann.

  Det var marginalräntan som sattes till 500 procent, och det var bara under perioden 16 september och 21 september. Marginalräntan var den styrränta centralbanken använde sig av när den kortsiktigt lånade ut pengar till bankerna.

  Att den korta perioden på 5-6 dagar skulle ha skapat massarbetslösheten i sig är historierevisionism. Det kan den inte göra och gjorde heller inte.

  Det som skapade massarbetslöshet var att man sparkade väldigt många människor i offentlig sektor. Dessa människor fick direkt åtskilliga mycket mindre pengar att spendera ut i ekonomin, i den privata sektorn, vilket fick följden att tusentals små företag förlorade sin efterfrågan och därmed fick slå igen.

  När man påstod att staten skulle spara sig ur krisen, var det en åtgärd som istället förstörde en stor del av den ekonomi man påstod sig man ville rädda.

  Att Sverige sedan delvis kunde lyfta sig ur den kris som staten förvärrade, beror på ren tur, en exceptionell omvärldsdriven högkonjunktur.

  Frukterna från den högkonjunkturen gjorde Göran Persson till att vara hans förtjänst genom "ordning och reda i finanserna". Och det lever fortfarande kvar, trots att det är helt uppåt väggarna fel.

  SvaraRadera
 38. .. och när kapitalister samarbetar kallas det kartell.

  Så det behövs ett system som bygger på samarbete men inte heter kapitalism är den enda slutsats man kan komma till eftersom samarbete inom kapitalism korrumperar och samarbete och kapitalism är varandras motsatser.

  Man ser denna korrumperande effekt i EU också. EU av vad jag kan se bara den exekutiva delen av European Roundtable of Industrialists

  Så demokratin sätts systematiskt ur spel för bankers och megaföretags vinstintressen.

  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Round_Table_of_Industrialists

  SvaraRadera
 39. Det är dags att välja i samklang ned de värden en står för. Att inte rösta på det man vill se för att man tror att det blir en bortkastad röst är en bortkastad väg att gå anser jag.

  Kapitalismen idag kan man ju tycka olika om. Detta är den naturliga, klassiska och självklara definitionen som bör råda: http://www.landskatt.se/kapital-aumlr-inte-privilegium.html

  SvaraRadera
 40. Jag tittar in här efter ett år eller vad det kan vara, och du, Birger, kör på i exakt samma retoriska hjulspår som förr, som en sprucken skiva. Tillochmed samma uttjatade hänvisning till Adam Smith och hans obsoleta idéer om vad som krävs för att marknaden ska fungera. (Tips: Att Einstein sagt enstaka korkade grejor betyder varken att relativitetsteorin är kass eller att dagens fysiker är korkade.)

  Ja, manchester-liberalismen lever kvar i den meningen att liberaler tycker att det är fel att belöna oförmåga och improduktivitet och bestraffa motsatsen. Även jag omfattar den synen. Det är väl bara så att få åsikter uttrycks lika tydligt som förr - inom alla politiska grupperingar. De flesta lindar in och pratar runt, även du. Du berättar exempelvis aldrig hur fattiga du vill att vi ska bli - du bara snackar lite löst om att vi ska satsa på sociala värden istället.

  Angående "schyssta spelregler": Vi ska komma ihåg att minimilöner har sitt ursprung i vita arbetares och fackföreningars rasistiska ambitioner att hålla svarta borta från arbetsplatserna. Orsaken till att liberaler håller emot både "schyssta spelregler" i utrikeshandeln och faktiskt även på hemmaplan, är givetvis motsatsen: att vi inte vill hålla de svagare grupperna nere och borta, utan att vi tvärtom vill låta dem komma med, delta och utvecklas.

  Varför inte bättre villkor redan idag? Jo, därför att det ÄR bättre villkor att få delta, medan det är oförändrat dåliga villkor att hållas utanför med regler om bättre villkor för insiders. Otaliga undersökningar visar att bojkotter leder till att utsparkade exportarbetare, inklusive barn, hamnar i tyngre och farligare sysselsättningar med värre utnyttjande. Och det är inte konstigt - orsaken till att exportindustrin får arbetare är ju att den attraherar med bättre villkor.

  Sociala regler för handeln, rättvisemärkning mm, leder till att globala medelklassländer/regioner med skaplig organisation klarar att uppfylla villkoren, medan de fattigaste som bäst behöver handeln blir utan. Sen att ge exempelvis kaffeplantage-arbetare artificiellt höga löner för att döva samvetet hos västerlänningar med klen nationalekonomisk förståelse, det leder förstås till en uppsjö av problem. Mycket svarta pengar, sexuella tjänster mm flödar givetvis för att ge tillgång till de attraktiva jobben. De som egentligen kan göra större nytta inom ett mer kvalificerat yrke, läkare mm, kan få högre lön genom att delta i korruptionen och skaffa sig en position på rättviseplantaget.

  Parallellt, internt i Sverige heter det "vi ska konkurrera med kunskap, inte med löner". Denna på ytan gulliga mening döljer en benhård ambition att hålla de sämst anpassade utanför arbetsmarknaden, så att de inte kan konkurrera och "dumpa" lönerna för de som är insiders på arbetsmarknaden. Frihet för vem, frågar du. Med politiskt satta regler, så får vi frihet för de som sätter reglerna, inga andra. Oavsett vilka de låtsas företräda.

  SvaraRadera
 41. "Sociala regler för handeln, rättvisemärkning mm, leder till att globala medelklassländer/regioner med skaplig organisation klarar att uppfylla villkoren, medan de fattigaste som bäst behöver handeln blir utan."

  Det är de rika västerländska företag som etablerar sig i fattiga länder som ska betala rimliga löner och leva upp till sitt sociala ansvar. Kom inte och påstå de inte har råd med det.

  De fattiga länderna nu blir utkonkurrerade av de multinationella företag som redan dominerar och resultatet blir att lokala företag och bönder inte klara konkurrensen och tvingas bli sweatshop arbetare.

  Och det är fortfarande ett hundratal banker och multinationella företag som kontrollerar den globala marknaden och det är inte mycket längre som förhindrar dem att totalt ta över och trycka på för att marknadsanpassa alla nationella demokratiers grundlagar och slå i sönder alla medborgerliga fri och rättigheter vi har kvar.

  Att folk fortfarande tycker företag ska ha något sort frikort att skövla, härja och bete sig som svin ostraffat är ju helt j-vla makalöst.


  SvaraRadera
 42. @a: "Det är de rika västerländska företag som etablerar sig i fattiga länder som ska betala rimliga löner och leva upp till sitt sociala ansvar."

  - Jag tycker försvaret ska få rimliga medel. (dvs: 50 miljarder)
  - Ah, då är vi överens, det tycker jag också. (dvs: 10 spänn till en blommig slips åt ÖB)

  Tala ur skägget! Vad är "rimliga löner"? Menar du att man ska lägga sig väsentligt över nivån på den lokala arbetsmarknaden? Varför är det "rimligt"?

  "Kom inte och påstå de inte har råd med det."

  Vad är "ha råd med"? Och vad har du för kommenterar på problematiken med att dela ut hitte-på-löner och skapa ett höglöne-frälse i fattiga länder?

  "De fattiga länderna nu blir utkonkurrerade av de multinationella företag som redan dominerar och resultatet blir att lokala företag och bönder inte klara konkurrensen och tvingas bli sweatshop arbetare."

  Framtiden ligger inte i jordbruk för självhushåll. Inte ens i jordbruk överhuvudtaget. Indien håller utländska företag borta från den lokala marknaden och därför går landet väldigt dåligt jämfört med Kina som satsat hårt på att attrahera FDI (foreign direct investments). Din syn på saken är den direkta orsaken till indiernas fattigdom.

  "det är inte mycket längre som förhindrar dem att totalt ta över och trycka på för att marknadsanpassa alla nationella demokratiers grundlagar och slå i sönder alla medborgerliga fri och rättigheter vi har kvar."

  Nu ska vi se. Du pratar om friheten att ha:
  - svag äganderätt
  - korruption
  - statliga monopol
  - extrem och långsam byråkrati
  - hög inflation
  - livstidsanställningar
  - lokala småpåvar utan konkurrens
  - statiskt företagsklimat utan investeringar
  - icke-konvertibel valuta
  - svårigheter att få lån

  Nädu, det du inte har fattat är att politisk frihet och ekonomisk frihet går hand i hand. Både ekonomisk och politisk frihet går ut på att man har fri tillgång till positioner på marknaden och i politiken. Motsatsen till marknadsanpassning är fastlåsta positioner där sittande makthavare (ofta med positioner både i politik och affärsliv) försvarar sina maktpositioner med exkluderande lagar och pumpar systemet på pengar baserat på sin trygga position och avsaknaden av konkurrens.

  SvaraRadera
 43. Rimliga löner är högre än de nuvarande som får folk att begå självmord genom att hoppa ut genom fönster, bränna sig själva levande eller att gå ut på gatan och slänga molotovcocktails.

  Företagen som kommer från väst bör betala de löner som är normala i de länder de kommer ifrån så att inkomstskillnaderna runt världen minskar och vi inte har en global lönekonkurrens till mot slavlöner.

  De har råd för de är de rikaste företagen i världen.

  Samhället marknadsanpassas efter bankers och företags behov till skillnad från demokratiska system där folk bestämmer hur samhället ser ut.

  Vi håller på att få ett gobalt feodalt system med 1 procent rika med makt ivrigt påhejade av dessa marknadsfundamentalistiska galningar.

  Hade politisk och frihet och ekonomisk frihet haft med varandra att göra hade kina för länge sen varit demokratisk och usas kongress och politiker inte uppköpta av finansintressen.

  SvaraRadera
 44. @a: Rimliga löner är högre än de nuvarande som får folk att begå självmord genom att hoppa ut genom fönster, bränna sig själva levande eller att gå ut på gatan och slänga molotovcocktails."

  Självbränningar i Indien beror väl på att staten betalar så bra för dem? Änkorna får fet änkepension.

  "Företagen som kommer från väst bör betala de löner som är normala i de länder de kommer ifrån så att inkomstskillnaderna runt världen minskar och vi inte har en global lönekonkurrens till mot slavlöner."

  Om man gör så, så ÖKAR inkomstskillnaderna i världen. Är inte det uppenbart? Jo, det är det nog, men din sista bisats avslöjar dig: Du skiter i dem, du är bara en av de brunröda som vill hålla fattiga människor nere för att själv kunna sitta här i Sverige med oförtjänt hög lön.

  "Samhället marknadsanpassas efter bankers och företags behov till skillnad från demokratiska system där folk bestämmer hur samhället ser ut."

  Problemet är tvärtom att existerande företag och du själv ofta har ungefär samma utgångspunkt - att förhindra konkurrens och hålla marknaderna stängda och priserna artificiella. Men det finns en del internationella företag och modiga politiker som förstår värdet i ekonomisk frihet och öppen tillgång till marknader. Det är dessa som skapar förutsättningar för välstånd, och det är det Indien har haft för lite av. De har haft för många protektionister som du själv. Men visst är det demokratiskt. Kinas ledning är odemokratisk, men förstår att skapa välstånd. Vad som är att föredra kan man verkligen fråga sig - sluten ekonomi eller sluten politik.

  "Hade politisk och frihet och ekonomisk frihet haft med varandra att göra hade kina för länge sen varit demokratisk och usas kongress och politiker inte uppköpta av finansintressen."

  Kina kommer bli demokratiskt inom 10-20 år, precis som Sydkorea, Japan mfl innan dem. Den ekonomiska friheten lägger basen för politisk frihet. Snacket om USAs politiker som köpta har visst fog för sig (de är köpta både av befolkning, finansen, facken och hollywood-eliten), men återigen, affärsintressena kräver tyvärr inte liberaliseringar, utan kräver motsatsen. De kräver sluten tillgång, precis som du vill ha det, eller en snarlik variant.

  SvaraRadera
 45. På vilket sätt är det uppenbart att högre löner i u-länder skulle leda till mer fattiga?

  Vad som händer nu är att några av de hundratal megaföretag som dominerar världshandeln gör otroliga vinster för att de inte behöver betala en bråkdel av västlöner och därmed blir ännu rikare och dominerar ännu mer.

  Det man behöver för att ha någon fri handel är i så fall att börja om från början och montera ner dessa megaföretag och banker och t ex avskaffa staten i Kina vilket är absurda ideer i dagsläget.

  Annars finns det inget fritt med marknaden överhuvudtaget och det är garanterat att de som tjänar på det är de som redan dominerar.

  Jag tror inte Kina kommer att bli demokratiskt om några år jag har för det argumentet i decennier nu.

  Snarare kommer våra system bli lika repressiva och totalitära som Kina något man tydligt redan kan se.

  SvaraRadera
 46. "Jag har hör det argumentet i decennier nu" vad det jag menade.

  Vad du och många andra marknadsliberaler gör är att rationalisera. Du har en teori som du påstår skulle frälsa världen sen fullständigt stoppar huvudet i sanden för den verklighet som faktiskt existerar.

  Förutom att dessa megaföretag växer sig till globala giganter på slavarbetare har de också lyckas förgifta 70% av Kinas mark.

  http://qz.com/94037/chinas-poisoned-soil-is-widespread-and-a-state-secret-so-citizens-are-mapping-it-themselves/

  SvaraRadera
 47. @a: "På vilket sätt är det uppenbart att högre löner i u-länder skulle leda till mer fattiga?"

  Enkel matte. Om man kräver av västföretag att de ska betala lika höga löner i länder med mycket lägre produktivitet, så kommer de förstås inte etablera sig i dessa länder. Det minskar direktinvesteringarna i dessa länder, minskar det efterfråge-trycket på arbete, slöar ner moderniseringen av deras näringsliv. Detta leder till att det tar mycket längre tid för fattiga länder att komma ifatt, dvs man upprätthåller inkomstskillnaderna i världen.

  "Vad som händer nu är att några av de hundratal megaföretag som dominerar världshandeln gör otroliga vinster för att de inte behöver betala en bråkdel av västlöner och därmed blir ännu rikare och dominerar ännu mer."

  Det här stämmer förstås inte. Deras konkurrenter gör också off-shoring och behöver alltså inte heller betala höga löner, och därför håller sig vinsterna måttliga via konkurrens

  "Annars finns det inget fritt med marknaden överhuvudtaget och det är garanterat att de som tjänar på det är de som redan dominerar."

  Alla tjänar på fri marknad. Konsumenter, företag, arbetare.

  "Jag tror inte Kina kommer att bli demokratiskt om några år jag har för det argumentet i decennier nu."

  Det kommer förstås en nivå när välståndet och utbildningsnivån är såpass hög, och kommunikationerna så goda, att systemet inte håller längre.

  "Snarare kommer våra system bli lika repressiva och totalitära som Kina något man tydligt redan kan se."

  Då får du ta ditt ansvar och bli bättre som väljare. Bara på så vis kan vi få bättre politiker. Och då duger det inte med trivialsocialistiskt gnäll och grön-mupperi. Då får du faktiskt ta och lära dig om världen på riktigt, inklusive lite grundläggande nationalekonomi. Kina leds av civilingenjörer medan vi leds av gymnasie-dropouts och i bästa fall fåniga statsvetare, särskilt med vänsterregeringar vid rodret. Vi förmår inte ens förnya reaktorparken längre. I det läget kan vi knappast stå som förebild för kineser som undrar vilket system som är bäst.

  SvaraRadera
 48. Det räcker att de betalar under västlöner för att det fortfarande ska löna sig. Och vad som händer är att fattiga länder sätts i skuldslaveri till väst, hade de fått utveckla sina industrier bakom subventioner på liknande sätt som väst gjort och sluppit dessa slavlån hade de kunnat på sikt konkurrera. Om nu konkurrens är det man tvunget ska stärva efter.

  Poängen är att det inte finns någon fri marknad lika lite som grisar kan flyga eller det är fred på jorden. Så varför tjata om denna fantasi?

  Politiker nu är precis som kongressen idag i händerna på finansmaffian så det kvittar vem du röstar på kan du räkna med att de fått löfte om nåt fett konsult uppdrag på Goldman Sachs efter deras karriär är över.

  En annan sak som denna maktkoncentration hos banker och rikemansklubbar medfört.

  SvaraRadera
 49. Och anledningen det gått bra ekonmiskt för Kina är inte marknadsliberalism eller demokrati.

  Det är marknadsliberala reformer backad av en totalitär stat.

  Den modell som både EU och USA härmar.

  SvaraRadera
 50. Samma kinainspirerade fascistiska MARKNADSSTAT som både European Roundtable of Industrialists och JP Morgan predikar:


  "Europeans, your national Constitutions, born out of victory over fascism, are today unfit for purpose. They show a strong socialist influence, including protection of labour rights and the right to protest if you’re unhappy. They must be changed."
  http://www.primeeconomics.org/?p=1898


  "Continued prosperity and growth in Europe will require modifications to labour, education and social policies across the continent."
  http://www.ert.eu/issue/attitudes-work

  SvaraRadera
 51. @a: "Det räcker att de betalar under västlöner för att det fortfarande ska löna sig."

  Ännu ett nonsensuttalande. Under västlöner är ju precis vad de betalar. Och du bemöter fortfarande inte mina påpekanden om de negativa konsekvenserna av hitte-på-löner, och att kombinera socialbidrag från väst med anställningar. Beror det på att du inte begriper, eller på att du helt enkelt inte vill låtsas om det?

  "Och vad som händer är att fattiga länder sätts i skuldslaveri till väst,"

  Du har missat att väst är satt i skuldslaveri till Kina?

  "hade de fått utveckla sina industrier bakom subventioner på liknande sätt som väst gjort och sluppit dessa slavlån hade de kunnat på sikt konkurrera."

  Antagligen inte. Och med marknadsanpassade löner kan de konkurrera direkt, vilket leder till bättre nuläge och bättre utveckling. Det visar all empiri. Varför bortser du från empirin, som visar att Indiens slutna stil är underlägsen?

  "Poängen är att det inte finns någon fri marknad lika lite som grisar kan flyga eller det är fred på jorden. Så varför tjata om denna fantasi?"

  Därför att ju närmare man kommer, desto bättre.

  "Och anledningen det gått bra ekonmiskt för Kina är inte marknadsliberalism eller demokrati. Det är marknadsliberala reformer backad av en totalitär stat."

  Konstigt uttalande. Men okej, vi är överens om att det är marknadsliberala reformer, och inte demokrati, som är anledningen till att det gått bra för Kina.

  "Den modell som både EU och USA härmar."

  Gör vi? Jag tycker det ser ut som att vi har demokratiska stater styrda klenbegåvade politiker som måste lyda en pervers medialogik som tyvärr allehanda olika intressen kan påverka och spela på. Det är bara att titta på kärnkraften, arbetsrätten, pensionsmodellerna, hyresregleringarna, drogregleringarna mm.

  "Continued prosperity and growth in Europe will require modifications to labour, education and social policies across the continent."

  Det är lätt att hålla med om. Håller inte du med?

  SvaraRadera
 52. För att summera;

  du tycker det är ok med sweatshops och slavlöner som berikar en elit av monopolistiska banker och multinationella företag som mutar politiker och konkurrerar ut lokala företag och förgiftar miljön och dessa ska på intet sätt ha några etiska eller sociala regler att följa?

  Ja, det är ungefär vad jag alltid ogillat med nyliberalismen så det är ju inget nytt.

  Staten är en förutsättning för att kapitalism ska överleva så ren marknadsliberalism eller fri marknad är en omöjlighet så det kan på sin höjd bara finnas marknadsavregleringar inom vissa områden.

  Nyliberala reformer är inte speciellt populärt bland befolkningen och de brukar leda till protester om man inte har diktatur och polistat.

  Som du också tycks förespråka.

  SvaraRadera
 53. För att summera;

  Du är för sweathops, slavlöner, multinationella företags och bankers monopolistiska globala dominans och mot miljö och arbeträttsregleringar av dessa.

  Och för en polisstat för att slå ner protester mot dessa marknadsavregleringar som bara gynnar en liten elit.

  Inget nytt här..

  SvaraRadera
 54. @a: För att sammanfatta så går inget man säger in i din skalle. Du bara mal på om din elit istället för tänka en ny tanke och försöka förstå saker du hittills inte förstått. Apropå "inget nytt här".

  SvaraRadera
 55. Problemet med fundamentalistiska religioner som marknadsliberalism är den absurda uppfattningen att det är den enda sanningen och alla som inte är nyliberaler har fel.

  Det är liksom därför nyliberalism inte är speciellt populärt annat än hos den 1 % miljardärer som vinner på det och de som indoktrinerats i religionen.

  Hur människor behandlas och hur ett land styrs ska inte beslutas av superrikas egoistiska vinstintressen bakom stängda dörrar om det på nåt sätt ska ge sken av att vara en demokrati.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.