onsdag 5 december 2007

Flipperekonomi för spelare - skönt att vara utshoppad!

Jaha, så visar det sig då att banker och pensionsbolagen - de där som som riksdagen sagt att vi ska avsätta pengar till - under de första tio månaderna satsat 377 miljoner kronor i reklam, för att få oss att glömma att de flesta av dem bara är spelare på marknaden... Som fösöker blåsa oss så gott de kan.

Begreppet spelare har tagit sig in i nationalekonomins, politikens och journalisternas vardagstermer. Har ni tänkt på det? "En ny spelare på marknaden", "en starkt spelare på börsen", "jag går in som spelare".

Vem vill låta sitt liv och sin framtid styras av spelare? Ändå är detta ett fullt normalt tillstånd flipperekonomins tidevarv.

I Svenskan berättas att AMF Pension de första tio månanderna i år köpt reklam för 115 miljoner, Alecta för 83 miljoner, Länsförsäkringar och Skandia för 50 miljoner var Det kostar att få oss att inse att vi behöver dem! Men länge leve den fria konkurrensen, det är ju vi själva som får betala för den. Totalt lär reklamen gå på över 50 miljarder kronor detta år - allt för att vi skall begripa vad vi behöver öka vår prylkonsumtion med 11 procent i år... Det är en jäkla tur att man är utshoppad!

För övrigt är det bara att gratulera Annika Nordgren Christensen för att klimatfrågan nu uppfattas som det största hotet av Försvarsberedningen. Hon skriver på sin blogg: "Jag är en trött, men belåten, miljöpartist som kan konstatera att 12 års arbete i Försvarsberedningen, bland annat med att få frågan om klimat- och miljörelaterade hotbilder att tas på allvar också i en försvars- och säkerhetspolitisk kontext, idag har givit resultat. Det känns bra. Lindrigt sagt."

Sammanfattning av rapporten finns här, kanske kommer några, liksom jag, att notera mp:s acceptans av en mer EU-vänlig linje, som går ut på att Sverige inte skall vara passivt om annan EU-stat drabbas av angrepp. Svensk trupp skall inom ramen för EU kunna samverka med Nato för globala insatser. Miljöpartiet cementerar sin nya hållning och grönt innefattar nu inte bara miljögrönt, utan även miltiärgrönt. Till och med Aftonbladet tycks reagera på denna enignhet. Jag utgår från att riksdagsgruppoch partistyrelse ställt sig bakom detta. Föryngring och förnyelse i den sistnämnda tycks inte gjort skillnad. Det känns märkligt.

23 kommentarer:

 1. Jag ger mig, jag lägger mig platt och kysser dina fötter! Flipperekonomi, lysande begrepp! Utshoppad, ännu mer lysande!

  SvaraRadera
 2. Nja, kyssa fötter gör jag inte, men inlägget var bra.
  Det blir säkert en halv miljard i reklam innan året har gått till ände. Sådan är kapitalismen!Pensionsreformen var ett elände. För någon tid sedan diskuterades om man skulle minska antalet fonder att välja mellan, vilket väl då måste vara ett ekännande om att hela systemet att tvinga medborgare att satsa en del av sin lön i fonder istället för att få t ex betala av sitt hus, vilket är en bättre pensionsförsäkring, dessutom utan avgifter.

  SvaraRadera
 3. Pensionsreformen är århundradets blåsning. Man tog våra pengar och gav dem till bolag som inte har något annat intresse än att öka den egna vinsten. Folk verkar inte ha förstått hur blåsta de blivit, för då skulle det förmodligen vara en hel del bråk om pensionssystemet. Eller har folk gett upp?

  Peter

  SvaraRadera
 4. Jag förstår inte vad det är för märkvärdigt att (mp) fått med några rader om att klmathotet är det störtsa hotet. Det har vi andra förstått sedan lång tid - att några ytterligare grå kostymer tycker detta - kan väl inte framstå som någon seger efter 12 år. Jag tycker det verkar som att miljöpartiet ännu en gång anpassat sig till socialdemokraterna, för att blidka dem i jakten på minsiterposter. Annika Nordgren kanke vill bli försvarsminister.

  Robin

  SvaraRadera
 5. Robin, Nej, jag vill inte bli försvarsminister. Och "anpassat sig till socialdemokraterna" skulle i dessa dagar -tyvärr- betyda att slåss för försvarsmaterielprojekt och försvarsindustri. Läs måndagens debatt i riksdagen. När det gäller vad det är för märkvärdigt att (mp) fått med några rader om att klmathotet är det störtsa hotet, så kan jag bara hänvisa till rapporten. "Några rader" är milt uttryckt ett understatement. Betyder det inget, det som står där, tycker du. Kanske bättre om det inte hade gjort det?

  Birger, Beredningen för inte fram en ett enda nytt steg när det gäller EU eller Nato, sånär som Per G:s gamla EUP-krav på civil snabbinsatsförmåga. Sedan: "Sverige inte skall vara passivt om annan EU-stat drabbas av angrepp". Läs rapporten i sin helhet, eller i varje fall de delar du skriver om. Det handlar inte bara om "angrepp" utan också om katastrofer och inte bara om EU utan om Norden.

  SvaraRadera
 6. Till Annika

  Du gick med på: att Sverige inte skall vara passivt om annan EU- stat drabbas av angrepp. I gengäld fick du med några rader om klimathotet. Försvrsberedningens ordförande var glad över denna kompromiss. Är inte detta en anpassning till socaldemkraterna? Visst det är positivt att det står några rader om klimathotet men inte till priset av en ny hållning från miljöpartiet - militärgrönt.

  Robin

  SvaraRadera
 7. Annika! Först: Jag vet, mer än många, hur du redan från början i beredningen drev något så otänkbart som att föra fram en bred säkerhetsanalys, där miljöhot utgör en central del. Som språkrör var jag oerhört stolt över att företräda ett parti som hade en så modig, kunnig och hårt arbetande ledamot i försvarsutskottet. Jag vet också att du drivit på i försvarsberedningen - du berättade på presskonferensen att klimatfrågan tidigare varit omöjlig att få in i hotbildsanalysen. Du lade också till att det nya, från tidigare, vad gäller EU och Nato var att även föra in tanken på att stärka det civila insatsförsvaret.

  I rapporten finns dock följande, vilket jag påpekade i bloggen att förmodligen då även den - föryngrade och förnyade - partistyrelsen i mp ställer sig bakom (vilket gör mig besviken och uppriktigt ledsen), annars ugår jag från att någon markering hade gjorts av dig, även om du sitter på eget mandat:


  • Solidariteten mellan EU-staterna är viktig i detta sammanhang. (Mitt tillägg: Synen på Ryssland, vilket väl då också kan omfatta vad EU anser om USA:s planer på att flytta fram det som Ryssland uppfattar som aggressiv bas till Tjeckien).

  • Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba en annan EU-medlemsstat eller ett annat nordiskt land.

  • Insatsförsvaret ska ha förmåga att kunna användas globalt, i Europa och vårt närområde samt, när så behövs, på vårt eget territorium. Tillgänglighet, flexibilitet och strategisk rörlighet ger ökad handlingsfrihet och ska vara styrande för försvarets utveckling. Ett militärt försvar som verkar i samarbete med andra utanför Sverige är ett försvar av våra centrala värden och intressen och ökar vår säkerhet. Sveriges samarbete med Nato har flera motiv.

  • Nato är en central aktör för europeisk säkerhet och vid internationell krishantering.
  Genom deltagande i Natoledda insatser får Sverige viktiga erfarenheter för transformeringen av det militära försvaret. Sveriges samarbete är också ett uttryck för viljan att vara en del av och stärka den transatlantiska säkerhetspolitiska gemenskapen.

  Med den texten behöver man ju inte flytta fram en enda rad, om man är moderat eller folkpartistisk ledamot för att kratta manegen inför framtiden.

  SvaraRadera
 8. Hihihi! Birre försökte ligga lågt med kritiken av sitt gamla parti, men måste förstås för sin trovärdighet ta upp det för protokollet, men då i liten pyttetext som något sorts ps till ett inläggg som handlade om något helt annat (bra skrivet!). Men du kom inte undan...!! Det räcker inte med att vara Mr Slug.

  SvaraRadera
 9. "Du gick med på: att Sverige inte skall vara passivt om annan EU- stat drabbas av angrepp. I gengäld fick du med några rader om klimathotet."

  Först hela citatet ur rapporten om angrepp och EU-stat:

  "Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas."

  Skulle du vilja att Sverige förhöll sig passivt om säg Norge eller Finland drabbades av en katastrof eller ett angrepp? OCh skulle du inte förvänta dig att dessa, våra närmaste grannar, skulle hjälpa oss om motsvarande hände Sverige?

  Sedan till "några rader" om klimatet. Såhär står det bl.a. i rapporten:

  "De globala miljöutmaningarna och klimatförändringarna hotar oss
  alla. De utgör de allvarligaste hoten mot människors säkerhet och
  fundamentala levnadsvillkor. Det råder enighet kring FN:s
  klimatpanels bedömning att människans agerande har effekter på
  klimatet. Allvaret understryks av klimatpanelens bedömning,
  vilken regeringens vetenskapliga råd instämmer i, att
  förändringarna går fortare än man tidigare beräknat, med snabbt
  ökande utsläpp i särskilt Kina och Indien. Det kan inte heller
  uteslutas att utvecklingen kommer till en brytpunkt där det linjära
  sambandet mellan utsläpp och effekter bryts med en språngvis
  utveckling så att klimatet förändras snabbare med mycket mer
  allvarliga konsekvenser än vad som hittills varit möjligt att förutse.
  Risker finns för irreversibla effekter på de ekosystem som ytterst
  utgör grunden för mänsklighetens försörjning.
  Omställningen till en mer hållbar global utveckling går otvetydigt
  för långsamt och måste ske på flera nivåer samtidigt. Att
  dramatiskt minska användningen av fossila bränslen hör till de
  viktigaste utmaningar som mänskligheten står inför. Globalisering
  med resurser och tekniksprång för en snabb övergång till ny teknikoch informationsekonomi är viktiga faktorer för att motverka
  global uppvärmning.
  I-länderna har, genom sin höga tekniska och ekonomiska nivå, ett
  särskilt ansvar att snabbt ändra sin energianvändning bort från
  fossila bränslen genom energibesparing, ökad energieffektivitet och
  förnybara energiformer. En fungerande internationell
  energimarknad är också central för att finna ytterligare incitament
  för utveckling av en långsiktigt hållbar energiförsörjning.
  Individens medvetenhet och ansvar är en förutsättning för
  långsiktighet och förankring av nödvändiga åtgärder. Det politiska
  ansvaret är stort för att senast 2009 få ett mer långtgående
  internationellt klimatavtal som omfattar alla viktiga länder. Detta är
  ytterst en global säkerhetsfråga.
  Klimatförändringar påverkar jordens vädermönster och kan därmed
  inverka på regioners stabilitet och långsiktiga säkerhet. För de
  områden i världen som beräknas drabbas av störst förändringar
  innebär dessa en ytterligare risk för påfrestningar som kan orsaka
  instabilitet och bidra till konflikter. Situationen är särskilt oroande
  i sårbara områden med svaga stater.
  De globala klimateffekterna och de risker och utmaningar de
  medför är också Sveriges. Även om knapphet och gemensam
  krismedvetenhet kan stimulera mänskligheten till samarbete, finns
  det risker att klimateffekter medför ett ökat antal svaga stater,
  konflikter kring fördelning av alltmer knappa naturresurser, inte
  minst vatten, samt kraftigt ökande migration (klimatflyktningar).
  Behovet av ökat internationellt engagemang i drabbade regioner
  förväntas öka, inklusive behovet av klimatanpassat utvecklingssamarbete
  och krishanteringsinsatser.
  Även om Sverige och närområdet förväntas bli relativt lindrigt
  drabbat av klimatförändringarna påverkas också vi märkbart.
  Klimat- och sårbarhetsutredningen har visat hur ett varmare klimat
  ökar riskerna för översvämningar, ras och skred, störningar i
  infrastruktur, försämrad vattenkvalitet och negativa hälsoeffekter.
  Försvarsberedningen stödjer regeringens ambition att ta fram en
  nationell strategi för miljösäkerhet, i vilken Sverige bör ta vara på och utveckla den kunskap som finns inom området miljö och säkerhet hos svenska aktörer. Ett sådant arbete måste ta hänsyn tillden internationella utvecklingen på området, inte minst inom ramen för EU.
  Storskaliga naturkatastrofer som stormar, översvämningar, torka,
  jordbävningar och flodvågor påverkar samhällets funktionalitet och säkerhet. Problemen förvärras av klimatförändringarna. I delar av
  världen är naturkatastrofer ett påtagligt och livsfarligt hot, särskilt där det saknas effektiv krisberedskap."

  (Den som har orkat läsa allt detta kan konstatera att det ryms ett ställningstagande för att ta fram en nationell strategi för miljösäkerhet i beredningens skrivningar.)

  Är det inte bra, att tom borgerliga politiker skriver under på detta? Och kan det verkligen betraktas som "några rader om klimathotet"? Speciellt när svensk säkerhetspolitik har exkluderat miljö och klimat helt, fram till nu?

  SvaraRadera
 10. Jag tycker att Annika Nordgren skall bli försvarsminister i en rödgrön regering efter valet 2010.

  Helge

  SvaraRadera
 11. Jag tycker, liksom Annika och även Birger, det är ett genombrott att klimatfrågan kommit in i den här rapporten. Betänkt att det handlar om en försvarspolitisk beredning, säkert med ett antal mentala perukstockar.

  Samtidigt kan nog sägas att det varit fullständigt omöjligt för beredningen att inte ta med det som debatten ser ut idag. Annika NC:s arbete har säkert bidragit förstås.

  Men kom nu ihåg att det som står i rapporten, och som just Annika lagt ut, är väldigt harmlöst sett ur ett vidare perspektiv. Det är något som alla idag kan skriva under på. Observera att man nämner regeringens plan för miljöstrategi, tekniska nya lösningar etc vilket allt är okontroversiellt idag (möjligen undantaget beredningens eventuella perukstockar). Det man inte nämner är hotet som vår livsstil utgör, konsumerandet, resandet etc. Hade man gjort det hade man tillfört något, nu är det bara allmängods sett ur ett normalt samhällsperspektiv.

  jag tycker dock att det är bra att samstämmigheten är så stor när det gäller synen på samarbete, även militärt sådant, i EU. Vi ingår i en union med ömsesidiga förpliktelser, det slås fast att dessa också är militära, vilket är både nödvänigt och naturligt. Miljöpartiet skall ha heder av detta! Jag respekterar att Birger har en mer pacifistisk syn, kanske idealistisk, men den är nog inte längre rådande bland de många i den gröna rörelsen.

  SvaraRadera
 12. Vad tråkigt att Birger och Annika verkar vara oense. De samarbetade så bra förr i tiden. Vad har hänt.

  Bettan

  SvaraRadera
 13. Det blr förvirrande att hänga med i debatten. Vad är miljöpartiets hållning i försvarsfrågan - är man för ett gemensamt agerande med EU? Varför försöker Annika dribbla bort frågan med att föra in Norden hela tiden.

  Berra

  SvaraRadera
 14. Dribblar bort frågan?! Jag citerar ju bara rapporten, där det också står om Norden och inte bara EU-länder, som flera felaktigt har påpekat.

  "Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas."

  SvaraRadera
 15. Vad jag förstår är det en ändrad hållning från miljöpartiet: att ni accepterar ett gemensamt agerande med övriga EU- länder ifall något medlemsland blir angripit. Välkommen in i EU- klubben. Nu kör vi tillsammans. Jag håller med många av de ovanstående att du skulle passa som försvarsminister.

  Berra

  SvaraRadera
 16. Om miljöpartiet hade tyckt som Berra, då hade man ju kunnat rösta på dem! Du får nog besöka folkpartiets bloggar istället, vi vill ha natomedlemskap och gemensamt agerande. Men vår representant i beredningen skriver flum om att Sverige själva skall agera om något Eu-land eller om något land i norden råkar illa ut. Det verkar för mig mer som om det är alliansen som har sviktat än vänsterpartierna i fösvarsberedningen. Nästa försvarsminister borde vara en militär som kan sitt jobb.

  SvaraRadera
 17. Det är tråkigt att mp glider i försvarsfrågan och är så positiva till militära satsningar inom EU:s ram. Men det är bra att Annika fått med klimatfrågan som den avgörande säkerhetsfrågan. Det har nog inte varit så lätt även om alla talar om den frågan just nu.

  SvaraRadera
 18. Helge: Det vore förstås det bästa i en sådan situation, och är väl inte heller omöjligt med tanke på att s och mp närmat sig varandra.

  Sven: Det är möjligt att du har rätt, när det gäller hur majorieteten i den gröna rörelsen ser på det.

  Bettan: I den här frågan i alla fall, i övrigt vet jag inte.

  Annika: Men "Norden" tillförs väl i princip bara Norge, och därmed uppfattas det kanske inte som så kontrveresillt. Det är ju så att Beredningen urholkar neutraliteten när man slår fast att Sverige intar en alliansstats förpliktelser vid "angrepp". Kan tänka mig att det är du som fått in ordet "katastrof" före ordet "angrepp", vilket ju är bra men inte förtar resten - EU är en försvarspolitisk union där man, likt Nato, skall försvara varandra vid angrepp, man har dessutom gemensam militär i form av sin astridsgrupper. Dte är i och för sig en naturlig utveckling av EU, det jag reagerat på är att mp applåderat detta. Därmed faller en stor del av den debatt som både förekomma - ungefär som Aftonbladets ledare antyder. Vänstern är inte trovärdig i den här frågan, du (och därmed mp) hade varit det.

  Berra: Det låg redan från början i det EU-koncept Sverige sa ja till. Utvecklingen mot en mer enad stormaktsunion, med vissa regionala friheter och kulturella särater.

  Anonym: Du vet förstås lika väl som jag att det där med att "avgöra själva" i detta fall skulle ha inneburit synnerligen lite. Principen att "inte sitta passiv" tar självfallet över - och framför allt uppfattas Sverige allt mer i utrikespolitiska sammanhang som delstat i EU. Det vill säga Sverige står, lika mycket som alla andra medlemmar i unionen, till svars för vad EU gör och säger. Vilket också är fullt i linje med EU-konceptet, även om man försökte pladdra bort detta inför folkomröstningen. En union av detta slag kan inte fungera som något annat, det är för övrigt också fullt naturligt att denna union också får gemensam valuta. Sedan får man tycka vad man vill i sakfrågan, men det är en fråga om tid, inget annat.
  Grrreenline: Delar din uppfattning.

  SvaraRadera
 19. Apropå några detaljer ovan:
  En försvarsminister skall givetvis inte själv vara militär eller ens gift med en sådan.
  Mp:s rotationsprincip är en utmärkt idé - även för deltagandet i försvarsberedningen.

  SvaraRadera
 20. Konstigt att någon orkar engagera sig i detta gnällparti där framgångar betraktas som något dåligt och obefintlig påverkan på praktisk politik som något bra. Ett tips till konstruktiva krafter som vill påverka är att gå med i www.svenskafreds.se Hos oss får man vara med så länge som man vill.
  //Save Darfur//

  SvaraRadera
 21. Jovisst, men om man är med i svenska freds, men ändå anser risken för korruption finns inbäddad i de politiska maktpositionerna och därför vill ha rotation, så vaknar kanske även vännen av Darfur. Bli riksdagsledamot får du se.

  SvaraRadera
 22. Debatten blir sned när man börjar älta vem som är gift med vem. Löjligt. Annika har gjort ett bra jobb, men jag är ledsen att mp vurmar så mycket för militära insatsstyrkor och EU:s battle gruops. Jag förstår inte varför?

  SvaraRadera
 23. "Vurmar" är fel ord, accepterar att av FN-efterfrågad snabbinsatsförmåga samordnas med andra EU-länder, är närmare sanningen. Alternativet, om man inte tycker det av princip alltid är fel att bidra med militär krishantering, är dyrare och sämre. Acceptansen beror på att det finns ett stort behov av militär krishanteringsförmåga, också från icke Nato-anslutna rika länder (f.n. är det fattiga länder som står för de största truppbidragen, t.ex. Benin, som bidrar mer än Sverige till internationell militär krishantering). "Vurmar" är beskrivningen över mp:s arbete när det gäller den civila snabbinsatsförmågan, som också samordnas inom EU:s ram beroende på effektivitetsvinster. Detta vurmar som sagt mp för och det är något som vi, till skilland från många andra, driver på ända sedan Per G föreslog det i EU-parlamentet för väldigt många år sedan. Detta är också det enda nya steget i Försvarsberedningens rapport (när det gäller förmågeutveckling i EU). När det gäller vem man är gift med så undrar jag om en sjukvårdspolitiker inte bör vara gift med en läkare eller sjuksköterska? Skall en kulturpolitiker inte få vara gift med en biblotikarie, osv? Att vara gift med en f.d. militär har för egen del underlättat "översättandet" av mystiska och svårgenomträngliga förkortningar, att jag har kunnat sätta mig in i organisationsmodeller och förstå "språket". Det har varit mycket användbart i kampen för en mycket mindre och billigare försvar inriktat för internationell krishantering med frivillig rekrytering, mot nya dyra vapenprojekt, regional- och sysselsättningspolitiska hänsyn i försvarsbesluten och invasionsförsvar a la Kalla kriget.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.