fredag 15 november 2019

Lägg ner Förbifart Stockholm - använd miljarderna bättre

Det behövs en snabb omställning av Stockholm från 50-talets bilstad till en modern, jämlik och människovänlig region. 

Avbryt byggandet av Förbifarten innan ytterligare miljarder tillåts förstöra vår natur och vårt klimat ännu mer, skriver en lång rad miljöorganisationer och debattörer.

Stockholms stad är anslutet till klimatnätverket C40, som nu har proklamerat klimatnödläge. Vägtrafiken är en av de största utsläppskällorna av växthusgaser. Naturvårdsverket, Trafikverkets miljöexpertis, Klimatpolitiska rådet och IVA har dessutom under våren fört fram att transportsektorns klimatmål inte kommer att kunna nås till 2030 om inte biltrafiken minskar.

Nu står stora delar av bygget av motorvägen Förbifart Stockholm stilla. Trafikverket har just meddelat fyra års förseningar och höjda kostnader. Det är ett gyllene tillfälle att avbryta byggandet innan ytterligare miljarder tillåts förstöra vår natur och vårt klimat ännu mer. I arbetsplanen för Förbifart Stockholm räknar man med en Stockholmsregion som 2035 har 69 procent större trafikmängd än 2007. Trafikverket framförde redan 2016 att trots ny teknik och nya drivmedel måste biltrafiken i storstadsregionernas tätortsområden minska med cirka 30 procent till 2030 för att klimatmålen ska kunna nås. Men prognosen i arbetsplanen för Förbifart Stockholm innebär att Stockholmsregionens vägtrafik skulle släppa ut dubbelt så mycket koldioxid som klimatmålen tillåter. Till detta kommer utsläpp från byggnationen (cirka 500 000 ton).

Kostnaden för Förbifart Stockholm är enligt Trafikverkets nya beräkningar nära 38 miljarder i 2018 års penningvärde. Förbifarten innebär inte bara stora kostnader och stora utsläpp av växthusgaser utan också giftig luft i och kring tunnlarna. Den förstör stora mängder mark som skulle kunna användas för verksamheter, bostäder, odling med mera.
"Finansieringen kan orsaka en skuldbörda för skattebetalarna i hela landet under mycket lång tid framöver."
Om vägen byggs färdig kommer den inte att kunna laddas med bilar utan att komma i konflikt med såväl klimatmål som luftkvalitetsnormer. Det har framkommit att finansieringen, som till stor del består av osäkra trängselavgifter, kan orsaka en skuldbörda för skattebetalarna i hela landet under mycket lång tid framöver. Det skulle innebära en betydelsefull besparing att avbryta bygget nu när bara cirka en tredjedel av den beräknade slutsumman förbrukats (12,5 miljarder kronor i 2017 års penningvärde).

Planerna på motorvägarna Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn måste också överges omgående. De totala kostnaderna för tre motorvägsprojekt kan grovt räknat uppgå till cirka 100 miljarder kronor. Det skulle räcka till en bättre kollektivtrafik, sammanhängande och bra cykelleder och cykelvägar i hela regionen, bättre gångvägar och trottoarer.
Det behövs en snabb omställning av Stockholm från 50-talets bilstad till en modern, jämlik och människovänlig region. Det förutsätter att bilismen drastiskt minskar. En sådan omställning skulle också innebära motivation för övriga Sverige och viktiga signaler för övriga världen om allvaret och möjligheten att rädda klimatet. Inte minst för att ge konkreta svar på den nya klimatungdomsrörelsens oro och krav på handling.

             Våra krav till makthavarna

Våra krav riktar sig till Sveriges regering och riksdag, Region Stockholm samt Stockholms stad, och kan sammanfattas så här:
Vidta åtgärder för att minska bilismen rejält. Börja med att skrota Förbifartsbygget och lägga ner planerna på Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn.
Lägg i stället pengarna på att bygga ut och utveckla kollektivtrafik, spårtrafik för gods, samt cykel- och gångvägar.
Utveckla trovärdiga planer för successiv minskning av bilismen i Stockholmsregionen fram till 2030.

Beatrice Sundberg
Naturskyddsföreningen Stockholms län
Parul Sharma
Greenpeace Sverige
Lovisa Roos
Fältbiologerna
Mikael Sundström
Jordens Vänner Sverige
Roger Bydler
Klimatriksdagen
Perikles Nalbantis
Föräldravrålet
Anders Berndes
Klimataktion Stockholm
Gertrud Brorsson
Kollektivtrafikant Stockholm
Per Ribbing
Ingenjörer för miljön
Richard Murray
Förbundet Ekoparken
Jan Strömdahl
Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
Anders Tranberg
Stockholms Naturskyddsförening
Bo Nylén
Mälaröarnas naturskyddsförening
Ronny Fors
Nacka Naturskyddsförening
Birgitta Henriksson
Alternativ Stad
Stig Sjöstedt
Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen
Jan Åman
Nacka Miljövårdsråd
Claes Trygger
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Arne Johansson
Norra Järva Stadsdelsråd
Bertil Ottoson
Lovö Hembygdsförening
Christian Berggren
Professor emeritus, industriell organisation, Linköpings Universitet 
Kimberly Nicholas
Associate Professor of Sustainability Science, Lunds Universitet
Staffan Laestadius
Professor emeritus, industriell utveckling, KTH
Pella Thiel
Debattör, en av WWF:s tre miljöhjältar 2019
Birger Schlaug
Debattör och författare