tisdag 25 september 2012

Intressant förslag till partiprogram

Att skriva partiprogram är svårt. Det skall tillgodose många olika fraktioner i ett parti, det skall vara både realpolitiskt och visionärt, det skall innehålla ord laddade med ideologisk identitet, det skall få människors hjärtan att brinna. Lättare sagt än gjort.

Ekomodernism
För Miljöpartiet handlar det om än större svårigheter. Det gäller att bedöma vad den nya medlemskåren anser vara rimligt - man måste utgå från att partiet har bytt medlemmar i en ganska rask takt.

Den politik, och de värderingar, som Maria Wetterstrand och Peter Eriksson, byggde såväl retorik som sakargumentation på var på många sätt nyskapande i partiet. Man pläderade nämligen för det som kallas ekomodernism - det vill säga fortsatt ekonomisk tillväxt, som mäts i BNP, är nödvändigt för både miljö och samhällsutveckling. 

Språkren satte ner foten redan den 1 augusti 2004. Det skedde på DN:s debattsida där Maria Wetterstrand och Peter Eriksson tillsammans med Lars Ohly och Göran Persson slog fast: "Våra tre partier är fullt och fast övertygade om att våra ambitioner för ett rättvisare och grönare Sverige endast kan förverkligas i en ekonomi som växer." Så småningom gjorde man till och med begreppet ”grön tillväxt” till sitt eget slagord.

Nya medlemmar tillkommit
Samtidigt med detta drev de två språkrören alltmer bort från ett antal av de sakpolitiska grundbultar som varit varit kitt för MP:s ideologiska basvärderingar - detta påverkade förstås partiets framtoning som i sin tur attraherade nya medlemmar.

Därför är det en rimlig bedömning att det nya förslaget till partiprogram mycket väl spegla det parti som idag finns. De tidigare språkrören tog tillsammans, eller var för sig, avstånd från, eller tonade ner, sådant som friår, grön skatteväxling, ändrad norm för vad som anses som heltid, syn på framtida generell bastrygghet, kritik av militariseringen av EU etc.

Gröna nyckelord
Mycket riktigt återfinns inte ens begrepp som grön skatteväxling och friår i förslaget till nytt partiprogram. Gröna nyckelord som självtillit och minskad sårbarhet fladdrar bara förbi i någon enstaka mening.

Sänkt arbetstid
En kärnfråga för partiet - sänkt norm för vad som anses vara heltid - omformuleras helt lakoniskt till ett konstaterande att kortare arbetstid "är något som många önskar sig." Men man skriver inte in något om rätten till deltid, utan nöjer sig med att kräva rätten till heltid "i kvinnodominerande branscher". Man kopplar inte heller sänkt arbetstid som en del i en hållbar klimatpolitik, vilket partiets kongress tidigare betonat vikten av.

Ägande
Den maktanalys, som partiet grundat sin syn på ägandet av skola, vård omsorg på, frångicks aktivt av de tidigare språkrören -  förmodligen med såväl riksdagsgrupp som partistyrelses godkännande. I dessa frågor balanserar man nu, väl medveten om att det finns en stark partiopinion som vill något annat.

Triangulering
Det förslag till partiprogram som nu vuxit fram är en naturlig följd av flera års utveckling. Och Miljöpartiet, liksom andra partier, har, medvetet eller omedvetet, gjort trianguleringen till måttstock på vad som är gångbart, modernt och/eller maktpolitiskt mest optimalt.

Frågan uppkommer då: Vad har man ett parti till? Jag menar att ett parti står på två ben: det ena består av att sköta det demokratiska hantverket i riksdag etc med allt vad det innebär av kompromisser, det andra består av att skapa opinion för den samhällsutveckling man verkligen vill se utifrån sina ideologiska grundvärderingar. Tappar man ben två, eller låter det bestå av en protes som är utbytbar beroende på hur vindarna blåser när man sätter upp fingret, är man illa ute.

Symtomatiskt för partiprogrammet är att man slår fast - precis som socialdemokrater och moderater gjort i retoriken  - att "det finns många sätt att vara grön på". Vad är det då som förenar de som vill vara gröna? Jo: "Det som förenar oss är den uppgift vi tagit på oss: att bygga våra samhällen för en ny tid".

Ordet "modernt" förekommer för övrigt ymnigt, man vill ha en modern skola, modernt samhällsbygge, modern upphovsrätt, modern teknik, moderna jordbruksföretag, modernt Sverige, modern välfärdsstat, modern ekoturism... Något mer oideologiskt begrepp än modernt får man nog leta efter, men det har ätit sig in i nästan samtliga partiers begreppsvärld, vilket nog är ganska symptomatiskt när man har så svårt att leverera ideologiskt betingade värderingar.


Strategi för lansering
Lanseringen av nytt partiprogram följer den gängse mallen för hur lansering skall väcka mest nyfikenhet: således påstår man att man breddat programmet (vilket man inte alls har), har tillfört näringslivsfrågor för första gången (partiets första näringslivspolitiska handlingsprogram antogs våren 1982), man påstår till och med att man utvecklat avsnitten om ekonomisk politik (trots att den ekonomiska politiken varit tung i partiprogram ända sedan åttiotalet och det var ekonomisk politik som lyfte in partiet i riksdagen igen 1994, efter tre år utanför).

Jag svär mig inte alls fri från att inte själv ha utnyttjat liknande retorik när jag presenterat nya partiprogram, vill bara påpeka att det följer den retoriska mallen som journalister bör vara medvetna om och faktiskt granska.

Starkt ställningstagande för antidiskriminering
Förslaget till nytt partiprogram har en stark och brinnande plädering för antirasism och antidiskriminering som känns både äkta och nödvändig i vår tid. Det är befriande att läsa.

Det är ingen tvekan om att partiet känner starkt behov av att utgör en motsats till Sverigedemokraterna i dessa frågor. Därför återfinns dessa frågor tidigt i programmet, man fullföljer därmed inte bara gamla partiprograms värderingar utan förstärker dom. Det ligger, nu som tidigare, före miljöavsnitt och ekonomiavsnitt.

Man skriver bland annat - vilket nog är det enda som kan uppfattas som radikalt och utstickande i programmet -att "det bör vara självklart att även papperslösa och asylsökande ska ha rätt till alla typer av vård."

Intressant är också att idogt arbetande ledamöter i programgruppen faktiskt fått med en del resonemang om konsumtionssamhällets baksidor. De mest grundläggande frågorna vågar man tyvärr inte ställa: hur kommer vi ur konsumtionssamhället, kan ekonomisk tillväxt upprätthållas utan att den är konsumtionsdriven, kan exponentiell tillväxt (vilket är det sätt BNP mäts på) överhuvudtaget upprätthållas - sedan tio år tillbaka upprätthålls den genom att skulderna ökar (i Sverige är det hushållens skulder som ökat på det sätt som Greklands statsskuld ökat).

Fallgropar
Tonen i partiprogrammet landar ibland - och det är kanske, åtminstone i enstaka fall, oundvikligt - i något som kan liknas vid pastor Jansson. Syftet är säkert gott, men man får se upp så det inte förvandlas till en floskeltopp som varenda politiker oavsett partitillhörighet kan utropa på vilket torgmöte som helst:

"Vi tror att förändringar är både nödvändiga och önskvärda för att bygga våra samhällen för en ny tid".

"Tillsammans kan vi skapa framtidstro och livskvalitet".

"Våra barn är det värdefullaste vi har, oavsett om de är våra egna eller andras"

"Det finns många sätt att vara grön på".

"Svaga grupper värnas bättre om deras åsikter kan höras och bli lyssnade på."

"Vi tror även att en demokratisk öppen stat kan missbruka övervaknigsmöjligheter..."

"Det skall inte finnas lyckade och misslyckade elever, och därför inte heller bra och dåliga skolor."

"Alla behövs, kan och måste dra sitt strå till stacken".

"Utsläppen av växhusgaser i atmosfären riskerar att leda till varaktiga klimatförändringar."

"Människan är fantastisk."

"Pensionsmedlen skall investeras långsiktigt klokt".

 
En del märkliga påståenden
Ibland uppvisar programtexterna uppseendeväckande påståenden inom områden som partiet mer än väl borde känna till. Således kan man läsa att energi kan produceras och konsumeras. Vilket torde bryta mot naturlagarna. Energi kan bara omsättas. Det stärker inte trovärdigheten när man missar något så grundläggande för förståelsen av de processer som driver planeten och därmed våra samhällen.

På liknande sätt påstår man i ekonomiavsnittet att "det är människan som är ekonomins grund och måttstock". Genom den typen avslöjar man att man frångår det mest grundläggande i grön ideologi. Grunden för ekonomin är något så basalt som fotosyntesen och planetens möjlighet att underhålla livsförutsättningar. Ekonomins måttstock är alls inte människan. Det människan kan göra är att mäta på det sätt hen finner strategiskt, lönsamt eller bekvämt. Ekonomins måttstock är snarare hur de planetära processerna fungerar.  


Kompromissvilligt och lite luddigt
Den som läser partiprogrammet kan nog börja fundera över den kompromissvillighet som framtonar, kanske för att underlätta kommande regeringsbildningar till höger eller vänster.

Sålunda kan man läsa att de sista orörda älvarna och strömmande vattnen bör skyddas.

Man skriver att civil olydnad kan vara en del av demokratin - istället för att markera att civil olydnad är en del av demokratin och dessutom bara accepteras i en demokrati. Däremot definierar man civil olydnad på ett korrekt sätt: icke våld, öppenhet, strävan efter dialog och beredskap att ta sitt straff. Bra.

I programförslaget skrivs att partiet tror att även en demokratiskt öppen stat kan missbruka övervakningsmöjligheter. Vet man inte det? Vem vill man inte såra genom att skriva tror? Socialdemokraterna?

Texten kring kärnkraften har tunnats ur högst märkbart. Nu nöjer man sig med att konstatera att man anser att kärnkraften skall avvecklas. Ingen förslag om ökande uranskatt som kan hjälpa till att fasa ut kärnkraften, ingen analys om hur länge de skall få drivas eller om de skall få restaureras för att förlänga drifttiden.

EU-frågan är nästan komiskt nedtonad. Vad man vill med EU är motsägelsefullt och nästan ointresserat, vilket är en lång resa från det aktiva motståndet mot svenskt medlemskap, via löften om att man efter bytet av åsikt i medlemsfrågan lovat att föra en aktiv EU-politik.


Kontroversiellt?
Det finns förstås en del skrivningar som kan uppfattas som kontroversiella och som säkert kommer att diskuteras på beslutande kongress. Några av dessa:
 • Partiet har stött t ex Vidarkliniken i Järna genom att arbeta för att man kan bli remitterad dit. Nu skriver man att "den offentligt finansierade sjukvården ska dock inte uppmuntra eller stödja en patient att använda sig av metoder som inte är vetenskapligt prövade". Hur ser konflikten ut här?
 • Man skriver att "Samhället skall formas utifrån de olika familjekonstellationer som finns. en familj bör bygga på kärlek och respekt, inte på föreställningar om hur det skall vara.". En ny tanke, för MP, är att samhället skall formas utifrån familjen, det är i grunden en tanke som annars är kristdemokratisk. Genom formuleringen  om att familjer kan se ut på annat sätt än som traditionella kärnfamiljer, så kan det tolkas som att man öppnar upp för månggifte. Kontroversiellt? 

Dubbelheten
Det är svårt att skriva partiprogram. Det skall som sagt fånga in medlemmar som tycker ganska olika, och för MP är det kanske än svårare eftersom man betonar att "det kan finnas många sätt att vara grön på". Detta synsätt medför nog att man medvetet varit lite luddig och kanske medvetet ger dubbla budskap. De finns i åtskilligt antal.

Huruvida en kongress, med marig beslutsordning kan reda ut detta - blir spännande att se. Förmodligen kan det gå bra att reda ut om man för eller mot frihandel, för eller mot föräldrars rätt att själva välja den omsorg som passar dem bäst och hur det hänger ihop att dels lärosätenas självständighet och oberoende ska utvecklas, dels att staten och marknaden skall få större inflytande över dem. För att ta några få exempel i sådant där budskapen är motstridiga och där man nog blivit lite fånge i sin egen retorik som bygger på att vara alla till lags.

Det är bara att önska partiet lycka till. Än så länge andas texten ängslighet, men det kan säkert bli mindre av den varan och mer av trygghet och mod att säga något som också är obekvämt, som inte behagar allt och alla.

61 kommentarer:

 1. Nicklas Attefjordtis sep. 25, 12:33:00 em

  Nicklas Attefjord
  Jag kan i vissa stycken hålla med om att förslaget är tunt, även om jag vet att uppdraget var att korta ner och förtydliga. Men du skriver en sak om medlemmarna och det är att dom bytts ut och på denna punkt tycker jag att du har fel, jag har besökt kongresser sedan 1992 och även om jag inte var på den senaste så är det fortfarande många ansikten som jag känner igen från den tiden. Jag är tämligen säker på att om man skulle rota fram talarlistorna från kongressen 1992 i Järna så skulle många av talarna vara samma som på kongressen i Umeå. Det som skett är dock att partiets breddats, det är fler medlemmar nu, fler åsikter och fler erfarenheter. Detta är som jag ser det i grunden positivt, mon kritik förr har alltid varit att vi varit för elitistiskt / akademiskt som parti men det förändras nu i takt med att fler känner sig hemma i vårt parti

  SvaraRadera

 2. Håller med dig om mkt Birger, men jag tycker att du kan lyfta fram mer av det som är bra. För det är uppenbart att texten är en kompromiss. Det gör att det också finns en hel del från den ideologiska grupperingen inom MP, och som bör berömmas.

  Det som står om klimatet är utmärkt,och det finns även tillväxt- och konsumtionskritik.

  Så dessa människor som kämpar för en verklig omställning av samhället behöver nog uppskattning för att orka med.

  Sen tror jag att du har fel när du gissar att uppfattningarna speglar medlemmarnas åsikter. Många som kommer till partiet gör det p g a miljöengagemang. Men MP är toppstyrt, det är svårt för den vanliga medlemmen att påverka politiken.

  Ett tydligt exempel på detta är att kongresserna ofta är radikalare än språkrören, men de kör sedan sin egen linje, snarare än kongressens. Vilket i praktiken innebär att de fokuserar mest på att få komma med i nästa regering än att stå upp för den politik som kongress eller partiprogram förespråkar.

  Så gå inte på Wallners retorik om MP som det öppna, lyssnande medlemsstyrda partiet, för så fungerar det inte.

  Sen håller jag verkligen med dig om floskeltoppen. Men MP har ju låtit en journalist som inte är medlem i partiet titta över språket. Inte konstigt då att det avideologiseras och lätt blir formuleringar som låter bra men som inte innehåller mkt.

  Men man har dock avstått från den bästa av paroller: Vi är för allt som är bra och emot allt som är dåligt.

  Toppen:)

  SvaraRadera
 3. "Öppenhet" i ett förslag får inte blandas ihop med "ängslighet".
  Fingrar ska självklart och regelbundet upp i luften för att kolla vindriktning.
  "Modern politik" är ett måste om man vill utveckling.

  Energi kan enligt modernt språkbruk både "produceras" och "konsumeras".
  Det borde den svårtuggade akademiska eliten kunna svälja.

  MP har ett demokratiskt arbetssätt befriat från dogmer och har dessutom
  börjat inse fördelarna med EU-samarbetet.
  Mycket bra finns sålunda också !
  IQ (tant grön)

  SvaraRadera
 4. Jag uppfattar MP som ett bipolärt parti. Partiet har svårt att bestämma sig för vilken relation man skall ha till staten. MP låtsas på ytan vara liberala men är ändå i sin ekonomiska politik socialistiska.

  MP är extremhöger, ja fullkomligt liberala i sin politik när det kommer till asyl-& migrationspolitik, vilket i sammanhanget är helt galet och rakt igenom ologiskt. Man vill alltså ha fri invandring till ett land där man samtidigt förespråkar en ökning av den offentliga sektorn i.e välfärdsstaten, alltså fri tillgång till skattemedel för alla människor på jorden. Det finn ingen nationalekonom som kunnat visa på att det är en fysisk realitet med fri invandring till en välfärdsstat. Inte ens den mest obstinate liberalen vill införa fri invandring innan välfärdsstaten är nedmonterad.

  SvaraRadera
 5. Miljöpartiet placerar solidaritet med kommande generationer blott som trea. Det är för miljöpartiet viktigare att vara solidarisk med alla - obs alla! - nu levande människor på vår Jord än att försäkra sig om att det blir en framtid för mänskligheten. Det är för mig ett gott skäl att inte rösta på miljöpartiet.

  Det är för övrigt också viktigare att vara solidarisk med alla människor på vår planet än att vara solidarisk med naturen och vad säger äkta gröningar om detta?

  Vad säger liberaler om detta? Bör man vara beredd att offra både naturen och mänsklighetens framtid för var och en av människorna på Jorden?

  Tro inte att ordningen i vilken man nämner dessa solidariteter inte betyder något. Den betyder exakt hur mycket som helst. Miljöpartiet är ett socialistparti, inte ett parti för naturen och mänskligheten.

  Det är i alla fall så jag ser på saken.

  SvaraRadera
 6. Det krävs en ingående analys att betrakta ett förslag till partiprogram likaså hur kongrsserna har ändrats i sin utformning.

  Att några år har gått kan alla vara överens sen det förra skrevs, hade time out ur partiet då. Sen dess har en framgångsvåg kommit för GRÖNT och en vänstersväng för miljöpartiet. Storstäderna har fått större betydelse hos MP då det är där väljarna finns.

  Nya medlemmar tillkommer och gamla problem består. Tror inte NYA miljöpartiet har det TÅLAMODET som det gamla har som nu ser JAS återkomma i nytt projekt, en kärnkraft som tuffar vidare, en biologisk mångfald som hotas, som lär sig leva snålt och inte alltid arbeta med mera.

  NU är det NYA MP inriktat på ARBETE precis som alla andra.Men arbetet har rationaliserats, arbete har slagit ut och gjort många onödiga, nya jobb tillkommer framförallt i tjänstesektorn som har andra kriterier. Fina ord hur snölla hen ska vara men sen förra partiprogrammet har också Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen trots 4%-spärren.

  SvaraRadera
 7. OK, en riktigt balanserad kritik med ris och ros. I grunden tror jag att du, Birger, vill partiet väl men känner dig obekväm med att man inte står upp för det som t ex STEG 3, Tim Jackson, Radikalisera Klimatpolitiken Nu och naturvetare kräver. Det gröna partiet vågar nog inte ta tag i det förrän det finns en stark folklig opinion för det, den opinionen avser inte MP vara med och skapa i dagsläget, men jag är övertygad om att man kommer haka på för att ställa kraven i riksdagen när opinionen vänt till tillväxtskeptikernas fördel. Så på så sätt kan man säga att MP kommer att surfa på andras obekväma slit.
  Micke

  SvaraRadera

 8. BS: Ekonomins måttstock är alls inte människan. Det människan kan göra är att mäta på det sätt hen finner strategiskt, lönsamt eller bekvämt. Ekonomins måttstock är snarare hur de planetära processerna fungerar.

  Utan människan hade det inte funnits några värderingar och inte heller någon "grön ideologi". Och utan värderingar hade det inte funnits någon "ekonomisk måttstock". Så i någon mening är människan, eller människans värderingar, ekonomins måttstock. Och "den gröna människan" anser att fotosyntesen (o.s.v.)...

  /e/

  SvaraRadera
 9. Råkade få med en signatur vars inlägg jag kopierat och jag tänkte svara på i en annan tråd, men inte gjorde.
  Sorry.

  SvaraRadera
 10. De dubbla budskapen sa någon i radion och det stämmer faktiskt, vilket också B. visar i en del fall. Frihandel är bra på ett ställe, skall motverkas på ett annat. Föräldrar skall ha valfrihet på ett ställe, föräldrar skall inte ha valfrihet på ett annat ställe. Kostnader som drabbar miljön skall införas med hjälp av skatter och avgifter står på ett ställe, skatter etc kan eventuellt införas på detta står på ett annat ställe. Lite slarvigt skulle jag nog påstå, eller handlar det om att olika människor haft ansvar för olika delar medan den journalist som skrivit ner texten inte varit tillräckligt politiskt bevandrad?
  L

  SvaraRadera
 11. Nicklas, du har säkert rätt att många är kvar sedan många år tillbaka. Särskilt av kongresslejonen, men de flesta medlemmarna är ju trots allt inte med på kongresser. Enligt uppgifter jag fått från kanslipersonal för ett par år sedan var utbytet av medlemmar mycket stort. Kul att du hörde av dig, Nicklas!

  Billy, helt rätt, jag har tagit ditt råd till mig och markerat just det du säger i ett tillägg.

  IQ, problemet är att man hamnar i ett feltänkt om man accepterar bilden av att vi tillverkar naturresurser som det tagit årmiljoner att bygga upp i samma stund som vi pumpar upp dem. Det leder oss in i det tankemönster som bland annat många neoklassiska nationalekonomer förpestat den ekonomiska debatten med: nämligen att kapital uppstår i samma stund som vi bryter malm, pumpar upp olja eller fångar fisken. Istället bör vi förstå att ju mer ändliga naturresurser vi använder ju fattigare blir vi. Vi bör leva på räntan, inte på det reella kapitalet.

  Kuckeliku, de tre solidariterna som finns i förslaget till partiprogram har funnits med i årtionden, även om de minskats från fyra till tre.

  SvaraRadera
 12. Det är naturligtvis så som Billy säger att det finns väldigt mycket som är bra i partiprogrammet. Men det beror delvis på de svepande och öppna formuleringarna. Det är enklare att röstmaximera om det finns ett stort utrymme för egen tolkning om vad som är grönt (giftalger har också en grön nyans).

  Om makt och röstmaximering är det viktigaste så har MP rätt strategi.  MPs gamla upparbetade  förtroende i framförallt miljöfrågor, ger nu utrymme för att inte längre behöva vara mest radikal i dessa frågor.. MP kommer ändå att många uppfattas som det mesta miljöpartiet. Kan tänka mig att partistrategerna gjort en sådan analys. För så är det. Miljöpartiet är inte längre en tydlig röst för grön ekonomi och hållbar utveckling. Miljöpartiet är numera ett varumärke och nyliberalt mittenpart vars budskap ska tilltala väljarna och inte tvärt om.

  Det tragiska är att politiken säljs från den nästan tomma "hyllan" för äkta "hållbar utveckling"
  Budskapet på burken lyder : "Ja du kan faktiskt äta jordkakan och ändå ha den kvar ". Ät bara aningen långsammare än dina gäster.

  Niklas Attefjord tycker Birger har fel när han påstås skriva att : Miljöpartiets medlemmar bytts ut". Såg att Wallner också söker tröst på FB för "stygga Birgers" förolämpning. Som belägg för att partiet inte håller på att byta medlemmar har Niklas gjort en analys. Han har sett samma talare på en kongress 1992 som i år - man tar sig för pannan. 

  Ja Niklas det finns finns några övervintrade riktigt kloka ideologer kvar. Det finns dessutom en del nya. - men hur länge? Ur partistrategiskt perspektiv är det förstås bra med några alibin.  Men det är naturligtvis inte förbjudet för ett parti att byta politik. Det är inte ens omoraliskt så länge man inte försöker hävda något annat.  Men om partiet byter politik utan att vara öppna med det - och i stället försöker glida undan med svepande retorik har medlemmarna inte  bara moralisk rätt - utan också skyldighet att peka på det. I alla fall för alla som anser att politiken och makten bara är ett verktyg inte målet. 
  Kanske kan man jämföra med centerns omsvängning till nyliberalt cityparti  med MPs liknande utveckling. Potentialen för MP är dock bättre vars kämpande ideologer och medlemmar skapat ett varumärke(
  ursäkta igen) som står för trovärdighet, integritet och äkta engagemang oavsett åratal av stryk på de flesta ledarsidor och i media. 

  Grön ekonomi såg jag som hastigast inget av i Partiprogramsförslaget. Det är ett ödets ironi att en näringslivsreporter på SVD har större kunskaper i vad som kännetecknar en hållbar ekonomi än en MP-företrädare med motsvarande inriktning. Eller har förklaringsmodellen om att den globala skuldkrisen beror på slarviga greker uppgraderats? 
  SvaraRadera
 13. Det är naturligtvis så som Billy säger att det finns väldigt mycket som är bra i partiprogrammet. Men det beror delvis på de svepande och öppna formuleringarna. Det är enklare att röstmaximera om det finns ett stort utrymme för egen tolkning om vad som är grönt (giftalger har också en grön nyans).

  Om makt och röstmaximering är det viktigaste så har MP rätt strategi.  MPs gamla upparbetade  förtroende i framförallt miljöfrågor, ger nu utrymme för att inte längre behöva vara mest radikal i dessa frågor.. MP kommer ändå att många uppfattas som det mesta miljöpartiet. Kan tänka mig att partistrategerna gjort en sådan analys. För så är det. Miljöpartiet är inte längre en tydlig röst för grön ekonomi och hållbar utveckling. Miljöpartiet är numera ett varumärke och nyliberalt mittenpart vars budskap ska tilltala väljarna och inte tvärt om.

  Det tragiska är att politiken säljs från den nästan tomma "hyllan" för äkta "hållbar utveckling"
  Budskapet på burken lyder : "Ja du kan faktiskt äta jordkakan och ändå ha den kvar ". Ät bara aningen långsammare än dina gäster.

  Niklas Attefjord tycker Birger har fel när han påstås skriva att : Miljöpartiets medlemmar bytts ut". Såg att Wallner också söker tröst på FB för "stygga Birgers" förolämpning. Som belägg för att partiet inte håller på att byta medlemmar har Niklas gjort en analys. Han har sett samma talare på en kongress 1992 som i år - man tar sig för pannan. 

  Ja Niklas det finns finns några övervintrade riktigt kloka ideologer kvar. Det finns dessutom en del nya. - men hur länge? Ur partistrategiskt perspektiv är det förstås bra med några alibin.  Men det är naturligtvis inte förbjudet för ett parti att byta politik. Det är inte ens omoraliskt så länge man inte försöker hävda något annat.  Men om partiet byter politik utan att vara öppna med det - och i stället försöker glida undan med svepande retorik har medlemmarna inte  bara moralisk rätt - utan också skyldighet att peka på det. I alla fall för alla som anser att politiken och makten bara är ett verktyg inte målet. 
  Kanske kan man jämföra med centerns omsvängning till nyliberalt cityparti  med MPs liknande utveckling. Potentialen för MP är dock bättre vars kämpande ideologer och medlemmar skapat ett varumärke(
  ursäkta igen) som står för trovärdighet, integritet och äkta engagemang oavsett åratal av stryk på de flesta ledarsidor och i media. 

  Grön ekonomi såg jag som hastigast inget av i Partiprogramsförslaget. Det är ett ödets ironi att en näringslivsreporter på SVD har större kunskaper i vad som kännetecknar en hållbar ekonomi än en MP-företrädare med motsvarande inriktning. Eller har förklaringsmodellen om att den globala skuldkrisen beror på slarviga greker uppgraderats? 
  SvaraRadera
 14. Att miljöpartiet sällan fått min röst beror på att jag alltid uppfattat att partiet haft fel fokus. Jag har alltid bekymrat mig mer för människosläktets långsiktiga överlevnad och välmående än om socialism och om naturvård blott för naturens egen skull. När får vi ett parti för människosläktets överlevnad och utveckling snarare än för grodor och socialism?

  SvaraRadera
 15. Det tråkiga med miljöpartiet av idag är att de har tappat en hel del av sin gröna agenda. Jag har till exempel aldrig hört ett språkrör tala om skogsvårdsfrågor, vilka är några av de viktigaste frågorna vi har som är relaterad till biologisk mångfald i Sverige.

  SvaraRadera

 16. Bra skrivit Leif.

  Ja det är konstigt att MP nu vill pröva att vara "partiet för alla".

  Den idén - att ha en tydlig politisk förankring men sedan vilja ha fler medlemmar och därför sudda ut sin profil - har redan prövats av C och KD. Och hur bra gick det?

  Men som Leif är inne på kommer inte MP att hamna runt 4 % strecket. Man har ett bättre namn (= "starkare varumärke") än KD och C har.

  Men om MP:s ideologi tar styrk så drabbar det partiets grundläggande solidariteter utan att ge framgång i väljaropinionen. Det är det ganska lätt att räkna ut menar jag.

  Det finns dock många inom MP som tror att tankar om omställning till ett annat samhälle inte är ngn barlast utan en väg även till framgång i väljaropinionen.

  Så än är det inte kört...

  SvaraRadera
 17. Intressant att MPs politik beskrivs både som socialism och som nyliberalism av debattörerna...

  BA

  SvaraRadera
 18. När det gäller MP uttryckte en vän till mig det så här: "Att tala med kluven tunga blir inte bra i slutänden. Den som gapar efter mycket mister oftast hela stycket."

  Palle

  SvaraRadera
 19. Miljöpartiet har en extremt inkoherent politik vilket är orsaken till att man kan uppfatta dem på olika sätt.

  SvaraRadera
 20. I stort sett ett bra partiprogram, inget orealistiskt som tidsbunden avveckling av kärnkraften eller införande av friår. En nyanserad syn på tillväxt, vi ska ta bort den tillväxt som skadar miljön och låta tillväxten öka inom områden som gynnar både människa och miljö. Den lilla öppningen för utbyggd vattenkraft innebär en realistisk syn på klimatproblemet, vi kan behöva mer vattenkraft. Likaså stödet för lagring av koldioxid och insikten om att landsbygden kan få leva om vi ersätter bensin med inhemska bränslen. Ett miljöengagerat parti som ligger i mittfåran och kan ta väljare både från socialdemokraterna och borgerliga partier. Bra!

  SvaraRadera
 21. Öppna gränser och välfärdsstat är oförenliga. Undrar om miljöpartiet är medvetna om detta? Kan man vara så dum så att man inte begriper det?

  SvaraRadera
 22. Nicklas Attefjordtis sep. 25, 07:26:00 em

  Tråkigt att du tar dig för pannan Leif, men vad bygger du då ditt antagande om att partiet tappat stora delar av de gamla medlemmarna? När vi analyserade medlemsomsättningen så är det fortfarande så att det stora flertalet av de aktiva medlemmarna är kvar, omsättningen är framför alt GU:s medlemmar. Alltså vi har inte bytt ut våra medlemmar vi har växt, vi är fler partiet har breddats och fler känner sig lockade av att engagera sig i partiet, är inte det i grunden bra? Jag förstår inte varför de medlemmar som varit medlemmar längre skulle vara kloka ideologer medan personer som gått med de senaste åren skulle vara mindre ideologiska? Du får gärna utveckla detta Leif. Min grundsyn är att det är positivt att vi kan vara ett relevant parti för fler. Jag har aldrig "smugit" med att partiet skall omarbeta politiken, min poäng var att orsaken inte var den Birger lade fram

  SvaraRadera
 23. Nicklas, är inte medlemmarna i Grön Ungdom också medlemmar i MP?

  SvaraRadera
 24. Kuckeliku. Så om alla gränser öppnas så finns ingen välfärd för någon? Hur definierar du välfärd och vilka har rätt och inte rätt till den?

  SvaraRadera
 25. Kanske perifert i sammanhanget, men för mig ger det ett väldigt konstigt intryck att gnälla på att man säger "konsumera energi" samtidigt som samme person exempelvis pratar om att "BNP mäts exponentiellt".

  BNP mäts i gällande valuta, inflationsjusteras och sen uttrycks (inte mäts) tillväxten procentuellt. Procentuellt är INTE samma sak som exponentiellt, även om exakt samma procentuella ökning varje år ger en exponentiell tillväxt.

  Annars får jag gratulera till att man tycks skippa "medicin" som skapats genom offer vid fullmåne eller genom utspädning av gift till ingenting. Att man har tagit ett första steg mot att överge kolkraftsvurmen är inte heller att förakta.

  SvaraRadera
 26. Kan man översätta "triangulering" till svenska?

  SvaraRadera
 27. Vi patienter på Vidarkliniken (vårdenhet som driver en kombination av skolmedicin och antroposofisk medicin) får antagligen hålla i hatten. För om MP går på den linjen att vetenskapen (sponsrad av läkemedelsjättarna) ska avgöra om VK får fortsätta, då är vi illa ute.

  SvaraRadera
 28. Förfäras ej, du lilla hop. Mister du en, står dig tusen kvacksalvare åter.

  SvaraRadera
 29. Leif Engström:

  Förstår du verkligen inte att det finns en gräns för hur många personer varje arbetare kan försörja?

  SvaraRadera
 30. Niklas A. Jag reagerade på analysen. Det fyrkantiga sättet att se ett formellt medlemskap och antalet ”sedda uvar” på en kongress som en kvittens på att partiet inte byter medlemsbas.
  I min värld finns medlemskapet i huvudet och engagemanget. Värdet sitter inte antalet inbetalda 50-lappar eller i någon partibok. Om det finns medlemmar som bara fullföljer det politiska mandatet till nästa hållplats så är väl knappas dessa ett tecken på ”business as usual” (Lövënuttryck igen)

  Du skriver:
  ” Jag förstår inte varför de medlemmar som varit medlemmar längre skulle vara kloka ideologer medan personer som gått med de senaste åren skulle vara mindre ideologiska?”

  Jag borde egentligen inte kommentera retoriken – eller vad det nu är. Men ideologi är ingen enhet. Ideologi är heller ingen värdemätare på vad som är bra eller dåligt. Jag räknar med att du har koll på det och får se ditt inspel som ett försök till att flytta fokus och konstruera en medlemsmotsättning
  Du inser säkert också att många nya medlemmar har gått med partiet för att politiken avsevärt har förändrats. Det är en självklarhet att de, och med all rätt, har förväntningar på att partiet ska driva den politik som de grundade sitt beslut på. Det också mycket troligt att många har en annorlunda ideologisk bas. Att då föra en debatt om vilka som är mest ”ideologiska” haltar väl lite eller hur?

  SvaraRadera
 31. Birger skriver något väldigt viktigt. "EU frågan är nästan komiskt nedtonad. Vad man vill med EU är motsägelsefullt och nästan ointressant."

  Ja, tyvärr och så kommer det väl att fortsätta att vara om inte vi folket finner EU frågan intressant.

  Finner det "komiskt" att vår politik (EU) är ointressant att diskutera. Det är inte utrikespolitik. Faktiskt så verkar det ganska ointressant att tala om vår verkliga politik här i kommentarerna på bloggen också. Så våra politiker kan fortsätta med att glatt slänga ur sig förslag, som riksdagen inte har rätt att besluta om.

  Det är sannerligen något konstigt med svensk EU debatt. Påminner om strutsen som stoppar huvudet i sanden. Svenska politiker har antingen inte förstått vad EU är. Heller så har de mycket väl gjort det och håller nu varandra om ryggen. Väl medvetna om att svenska folket inte har förstått vad EU är? Vet inte vad som är värst om politikerna är omedvetna eller medvetna. Är de omedvetna så sitter de på fel plats. De har tagit på sig en roll som de inte mäktar med. Är de medvetna så för de oss bakom ljuset. Då får de mycket att förklara för kommande generationer. För vi kommer inte undan. Vi andra får också mycket att förklara. Får försöka känna tilltit till att ungdomen den del av dem, som inte hunnit skaffa sig så mycket materiellt att försvara, vaknar och börjar diskutera politik (EU). De flesta andra verkar vara EU tillvänjda. Så vi kan inte bara skylla på politikerna även om de har ett stort ansvar. Det är ju vi folket politikernas uppdragsgivare som måste förändra oss. Allt är så bakvänt. Politikerna beter sig istället som våra uppdragsgivare. Då har de inte läst grundlagen. Inte vi heller.

  Lisbeth


  SvaraRadera
 32. Päivi Rissanen Nilssonons sep. 26, 07:29:00 fm

  Att ge plats och gå åt sidan som äldre för att de yngre skall få ta plats, få växa och ta över världen på sitt sätt är en process som har varit den dominerande överallt i världen. I några fall har byns äldsta haft det sista ordet men det bara i vissa fall.
  Jag har diskuterat detta med Bodil Jönsson till exempel som inte gillade tanken. Så är det med 40-talister!
  Jag ser en parallell till hur Birger agerar tillsammans med ett gäng gammelmpare mot den nya partiledningen. En partiledning som har valts fram på ett demokratiskt sätt och som försöker styra partiet vidare till framtiden. Nu finns det vissa ”byäldsta” som blockerar vägen och vill göra sig mest gällande.
  Man gör det i miljöns och klimatets namn men i själva verket vill man inte överge sina kära paroller som gällde på 80-talet. Man blickar bakåt och vill tolka allt som det var då.
  Det är en smärtsam process att inse att vi äldre inte tillhör framtiden. Många 40-talister kämpar med den processen. De har ju alltid varit den största gruppen i alla sammanhang.
  Men det är dags att ge plats och ge den nya ledningen makt- inte försöka sno den och överglänsa den.
  Det är som att blanda sig i sina vuxna barns liv eller sätt att uppfostra sina barn. Man kan ha synpunkter men det är deras liv och deras föräldrarskap.
  Ändå fortsätter livet och hjärnan att utvecklas – men man måste byta spår och ge tillit.
  De som är unga vuxna i dag har ett stort ansvar för framtiden. Låt dem ta det!
  På det sättet har Per Gahrton till exempel gjort fint när han dragit sig tillbaka. Världen överlever (utvecklingen går vidare)utan honom, utan var och en av oss , till och med utan Birgers styrning.
  På det sättet får de yngre en möjlighet att göra sitt jobb.
  Det är inte bra att vara en alternativ partiledare på det här sättet som Birger är åt mp- men väldigt tidstypiskt- 40-talister visa 80-talister.
  Päivi RN

  SvaraRadera
 33. Usch va fult! en väldigt frispråkig Päivi försöker i sin tur tysta Birger? Gäller inte yttrandefriheten för "ett avdankat språkrör"? Mycket märkligt resonemang! Nej Päivi nu är du allt ute och cyklar. Yttrandefriheten bör vi värna.

  SvaraRadera
 34. Hej Päivi, vad är anledningen till att du är aktiv på denna blogg, ser du det som ett slags missionsuppdrag (att likna med det kristna missionerandet i fjärran länder) - att du skall försöka få oss flertalet "vilse i pannkakan-hedningar" att se hur underbar nuvarande ordning är, och om vi då bara fullt ut tillbedjer Mammon så kommer vi också till himmelen - Amen - eller vad är det egentligen som driver dig till att hänga här?
  Upplever du själv ngt utbyte eller är du, som sagt, bara här för att rädda oss andra!?

  Hej Nicklas (som aldrig under tidigare år velat ha en dialog, än mindre lyssna, kanske är du helt enkelt inte för demokrati...)
  Hursom, här ett litet tips, som du i.o.f.s. redan tycks anammat: Om du upprepar ditt mantra tillräckligt många gånger så kanske ...

  SvaraRadera
 35. Päivi, du skriver om 40-talisterna som det stora köttberget som ligger och jävlas med de unga generationerna. Vill bara påpeka att jag gränsar precis till 50-talist :-)

  Dessutom är det lite taskigt mot Per Gahrton, att säga att han dragit sig tillbaka. Han bloggar visserligen inte, men världen är ju större än så.

  Synd att videoinspelningen av hans inlägg i samband med en rundabordskonferens om MP:s partiprogram inte funkade. Men om du kollar mitt inlägg -

  http://www.youtube.com/watch?v=mSYGYeBRYsE&feature=player_embedded

  så återkommer jag några gånger till det just Per sagt eftersom det var så bra. Gissa varför...

  SvaraRadera
 36. I det gamla bondesamhället stannade de äldre kvar på gården i undantagsstuga, som barnvakt och rådgivare åt de unga. Om dessa lyssnade så slapp de göra om samma misstag exempelvis. Men ungdomen har väl i alla tider tillåtit sig göra egna klavertramp. Hur var vi f.ö. själva, när mor & far ville komma med tips?

  *1930-talet.

  SvaraRadera
 37. Päävi. Det finns en tendens att fördomsfullt använda schablonbilder i syfte att avfärda kritik. 
  Vilket decennium eller sekel man är född har ingen koppling till vad som är bra, rätt eller dåligt. Däremot visar all forskning att åldersmässigt brett representerade arbetsgrupper ger bäst resultat. I politiken finns också ett demokratiskt intresse av att ha en representativ åldersammansättning vilket också ska vägas mot värdet av utvecklade kunskaper och erfarenheter men också "politisk trötthet". 
  Ålder har historiskt används i syfte att marginalisera både uppåt och nedåt. 
  Den nuvarande mp- anpassningen kan däremot  betraktas som en återgång och inordning till de samhällsstrukturer som gällde före MPs bildande. Detta trots att de samband och och dess effekter som beskrevs då - både är bekräftade och mer aktuella än någonsin. Att försöka positionerna en anpassning och återgång till en förlegad modell till ungdomligt nytänkande är en fördom när det gäller unga.

  SvaraRadera
 38. Grön ungdom skrev en motion att miljöpartiet skulle avskaffa utträdeskravet ur EU. Minns jag inte helt fel gick diskussionen i den riktningen, att man ska lyssna till de unga eftersom de ska ta över.

  Hur ser det ut idag? Enligt Nicklas A så är det Grön ungdom som står för omsättningen? Hur ställer sig Grön ungdom i EU frågan idag? Vill de ta tillbaka utträdeskravet? Vad beror tappet dvs. omsättningen på? Har det analyserats? Vilka är mest EU kritiska de yngre eller de äldre. Att MP är toppstyrt och att ledningen är EU positiva märks tydligt. Svaga formuleringar styrker den hypotesen.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 39. Visst har det varit omsättning i MP. Av oss fem kvinnor som var med i det första Politiska utskottet är det bara jag som är kvar i partiet. Tveksamt hur länge. Har bara slarvläst programförslaget men gillar Birgers kommentar om pastor Jansson. Vi var ju vare sig höger eller vänster utan en annan dimension som jag har svårt att hitta i programförslaget. Vi behöver en strategi för ett hållbart samhälle; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Var är den?

  Inger Paulsson

  SvaraRadera
 40. Inger! Så glasklart att jag missade det själv:Avsaknaden av den strategiska planen över hur det hållbara samhället ska nås. Den måste förstås bifogas - vet någon vem som hade den senast? Annars får vi fråga på Facebook.

  SvaraRadera
 41. Politiska partier och vuxna säger att de ska lyssna på ungdomarna. Men ett stort MEN: Innan ungdomarnas synpunkter blir godkända måste de ha programmertas av partiet och av vuxna, därmed är de godkända att föra gamla dogmer vidare.

  Ung men ej grön!

  SvaraRadera
 42. Ung men ej grön. Så du menar på fullt allvar att t ex Gustav Fridolin inte kunde räknas som ung när han ingick i MP:s förhandlingsgrupp? eller att de tre mp-riksdagsledamöter som nyss var fyllda 20 som kom in i riksdagen inte lyssnades på? eller att Åsa domeij, drygt 20 år, var en av centralfigurerna när mp kom in i riksdagen 1988?

  Åsikter som blir godkända, pratar du om. Ett partis åsikter vaskas fram genom demokratiska beslut, om det går riktigt till, på bland annat kongresser, stämmor etc. Hur kan du tro att du som ung, eller jag som ganska ung, eller någon pensionär för den delen, plötsligt skall kunna få igenom sina åsikter och få dem godkända som partiståndpunkter?? Hur ser du egentligen på begreppet "demokrati"???

  SvaraRadera
 43. Anonym. Mitt inlägg rörde tydligen upp dina känslor. Hur du tolkar det jag skrivit är ett ?

  Ung men ej grön!

  SvaraRadera
 44. Anonym 06:48:00 Inte den anonym du avser men... Menar du att Gustav Fridolin inte har förändrats? Menar du att Åsa Domeij inte har förändrats under resans gång? Rekryterad av Antonia A:X Johnsson och Näringslivet som hon är. Så nog blir vi programmerade...Vi för gamla dogmer vidare.

  SvaraRadera
 45. Päivi Rissanen Nilssonons sep. 26, 09:02:00 em

  Jag har inte hunnit svara tidigare för jobbar på dagarna.
  Är jag ute och cyklar när jag tycker att den äldre generationen, född på 40-talet och tidigare har svårt med att dra sig tillbaka, visserligen fortfarande ha åsikter, men har svårt att ge plats och legitimation till de yngre? Jag tror inte det! Det sägs efter varje mp kongress att det finns en falang, förmodligen ledda av Birgeranhängare, som försöker köra sitt eget race. Det KAN vara en del av demokratin ,men mig veterligen så är inte Birger med i partiet längre. Så låt nya kvastar sopa!
  Om man har varit med och bildat ett nytt parti så måste man låta stafettpinnen gå vidare andligen och bokstavligen och hitta på ngt annat att göra i livet för att partiet kan utvecklas och gå vidare. Då kan man inte hela tiden kommentera att partiet inte tänker som man själv gjorde, eller att partiet, som nu, avfärdar ens egna ideer, som medborgarlön och friår, eller sextimmars dag.Tillväxtfientlighet har man också svårt att släppa.
  Per Gahrton har inte tuppat av men går inte heller offentligt mot partiet på det sättet som Birger hela tiden gör (senast för två dagar sedan i DN), särskilt mot nya partiledare. Såg en partiledarpanel på Godmorgon TV, soffan, där alla sade entydigt att det skulle inte falla dem i att gå offentligt mot de efterträdande partiledarna.DET är demokrati.
  Jag gillar tanken om undantaget.
  Man hade åsikter som äldre men inte slog man näven på bordet stup i ett och talade om hur åkrarna skulle plöjas och hur många kor man skulle köpa.
  Det är ett sätt att låta de yngre få växa och inte inkompetentförklara dem.
  Till Tom: Jag är nog som Anders O så illa berörd över dessa dumheter, om man nu skall säga det ärligt, vad gäller både arbets- som tillväxtfientlighet, särskilt när det ser ut som det gör i Europa. Det är så världsfrånvänt så lite försöker man argumentera mot.
  Dessutom är jag också en före detta mpare och har varit en aktiv fritidspolitiker ett tag, och ännu aktivare skribent.
  Det är inte fullt så svart-vitt som du målar det till.
  Päivi RN
  ps. väldigt vad Leif E låter säker på sin sak. Har verkligen all forskning sagt det?!

  SvaraRadera
 46. Päivi "Birgeranhängare" :) En person som skriver och säger "Tänk själva" vill den skaffa sig anhängare? Att en del säger ja och Amen till allt är en annan sak. Det finns ju även människor i alla partier som säger ja och amen och som låter sig styras av sina partier. Som okritiskt försvarar vad skit som helst...Tycker du har rätt i att den äldre generationen kan ha svårt att dra sig tillbaka. Vi har alla mer eller mindre kontrollbehov. Men om vi insett att något är fel, är det vår plikt att reagera. Även om jag inte håller med Birger Schlaug om allt så kan jag inte klaga på hans reaktionsförmåga eller på hans otroliga förmåga att väcka tankar och känslor. Så snälla sluta upp med att dela in människor som t.ex. "Birgeranhängare". Se dig/oss andra som fria individer. Pröva den tanken i ditt parti och se sedan hur pass fri du är, och framförallt hur välkommen du blir.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 47. Päivi skrev:
  "Jag är nog som Anders O så illa berörd över dessa dumheter, om man nu skall säga det ärligt, vad gäller både arbets- som tillväxtfientlighet, särskilt när det ser ut som det gör i Europa. Det är så världsfrånvänt så lite försöker man argumentera mot."

  Hej Päivi, precis som jag förstått redan tidigare. Du förstår helt enkelt inte vår kritik av dagens ekonomiska system som i sig själv kräver expansion (miljön tar stryk), ökar klyftorna (människorna tar stryk) och skapar arbetslöshet pga just dessa inbyggda krav av vinst/kapitalavkastning.
  Du ser oss, mig m.fl. som mindre bemedlade i skallen, liksom världsfrånvända - jag tackar - bättre få "diagnosen" i ansiktet än bakom ryggen :-).

  Jag ber dig att åtminstone försöka studera själv, lyssna in - försök rannsaka hurvida du kanske är fast i vissa normer/vanföreställningar - eller om du har full koll på allt som du tycks utgå ifrån!?

  Verktygstips på vägen:
  Helhetssyn och systemtänkande, vad beror av vad, orsak och verkan, hur skapas pengar, vem har givits makten att skapa pengar, vad innebär räntekravet o.s.v.

  Liksom några fakta tips:
  Bara mellan åren 1970-2000 har den biologiska mångfalden degraderats med dryga 30 %, se MEA.
  Vi gör av med ca 30 miljarder fat olja per år, och utöver det en väldig massa kol och naturgas m.m.
  Den som köper och gör av med en tank om 40 liter fossila drivmedel - köper sig fyra års hårt kroppsarbete!
  Vi människor använder motsvarande drygt 1000 miljarder "energislavar" dag in, dag ut, år in och år ut.
  År 1820 var vi ca 1 miljard människor på Jorden.
  I USA äger endast ...
  o.s.v. o.s.v.

  Är du helt säker att du vid sidan av ditt heltidsjobb på dagis studerat och skaffat dig koll Päivi?

  Om du ser konsekvenserna ovan, är du helt säker på att du FÖRSTÅR att det är mer av detta som vi behöver?

  Ödmjuka världsfrånvända hälsningar från dummerjöns
  /Tom

  SvaraRadera
 48. @Tom: Särskilt ödmjuk är du inte, när du hävdar att du besitter "helhetssyn och systemtänkande". För mig är du snarare förvirrad. Några axplock:

  Nej, vårt ekonomiska system kräver inte expansion.
  Nej, ekonomisk expansion betyder inte nödvändigtvis att miljön tar stryk.
  Nej, ökade klyftor innebär inte att människor tar stryk, tvärtom hade det varit mycket sämre att exempelvis kustnära kineser inte blivit medelklass.
  Nej, vinstkrav innebär inte arbetslöshet.

  Det tankegods jag bemött ovan är inte utslag av att du begriper ekologiska system, FRB, fiatpengar, marxistisk teori eller vfsh bättre, utan tvärtom så handlar det om sociala dogmer (i samma klass som religiösa försanthållanden, som man har för att mamma och folk omkring en tycker att man borde hålla för sant).

  Att vi använder "energislavar" etc är förstås gott i sig, apropå din uppräkning av "fakta".

  SvaraRadera
 49. Hej Jeppen

  Snarare skulle jag vilja säga att någon av oss är mer förvirrad än den andre...

  Du skriver återigen ovan som att saker förhåller sig som du istället påstår - alltså du svarar med samma "mynt" som du kastar i huvudet på mig!

  Vad vi behöver är alltså en gemensam läroprocess där vi gemensamt kan särskåda vad jag hävdar och varför, liksom vad du hävdar och varför!

  Jag har "arbetat" på ovanstående sätt i många år tillsammans med andra och utifrån det material jag kommit över, så jag känner mig väldigt balanserad och trygg i det jag påstår - alltså att det har täckning.

  Så hur göra framöver - för att vi inte fortsatt skall slänga åsikter i huvudet på varandra - hur "klä av" våra åsikter och syna vad som ligger bakom?

  Är du ens intresserad?

  SvaraRadera
 50. @Tom: Antagligen är jag intresserad, beroende på hur den "gemensamma lärprocessen" ser ut. Det verkar som att du har något speciellt i tankarna? Shoot!

  Annars kan vi bara göra på det vanliga sättet - nämligen fråga varandra "varför" tills vi hittar faktaskillnader vi kan ensa eller värderingsskillnader vi (antagligen) inte kan ensa. Isåfall är det bara att du börjar motivera dina påståenden - dvs tolkar mina invändningar som ett "varför" och börjar svara.

  SvaraRadera
 51. Och vice versa, hoppas jag.

  Dessutom kan du väl byta ut "Jeppen" till ditt riktiga namn, och varför inte också en bild, så att vi verkligen kan hänga ut oss och det vi säger - det torde väl vara både jämlikt och ödmjukt, eller?

  SvaraRadera
 52. @Tom: Vill någon verkligen ha reda på vem jag kan denne säkert hitta metoder att gräva fram det, men jag kommer inte frivilligt outa mig. Anser att jag har goda skäl till anonymitet.

  SvaraRadera
 53. Päivi Rissanen Nilssontors sep. 27, 07:10:00 em

  Om igen tillbaka från jobbet och tid att kolla på vad som finns i den magiska svarta bärbara lådan.
  Tom: Jag jobbar i en förskola. Ingen säger dagis numera. För övrigt har jag två yrken som har berättat och jobbar faktiskt med båda också-så det blir heltid. Förutom det så lever jag ett liv och kollar på massmedia vad som händer i världen.
  På det sättet har jag kommit fram till att personer som i dagens läge hävdar att vi skall dela på jobben och kanske till och med strunta i att söka dem, samtidigt som de klagar på allt mellan himmel och jord som sköts så illa av samhället så undrar jag hur tänker man. Vem betalar skatt? Varifrån kommer pengarna till samhällets kostnader? Varifrån kommer pengarna till mat och husrum? Enkla fakta .
  Sedan att man finansierar eurostaters överkonsumtion eller ineffektiva stater, när inte EU-bidragen längre bekostar allt vad dessa stater behöversom till ex motorvägar, broar, jordbruksstöd osv. DET är ngt som också jag kritiserar. Jag kan också undra hur långt som folk skall konsumera allt onyttigt och onödigt.
  Det var kanske det som gjorde att jag sökte mig till den här bloggen. Jag såg ngt inslag på TV om konsumtionssamhället osv. Men jag är mer för att konsumentvägleda, informera osv i stället för att förbjuda, gå till grottan osv.
  Men jag hänger inte med på din teoribildning. Mycket svårförståeligt. Jag har inte heller gett er en diagnos eller ngt annat sådant. Inga dummerjönsar alltså.
  Däremot kan jag ana en viss arrogans från det hållet.
  Ja, nu väntar middagen!
  Päivi RN

  SvaraRadera
 54. Hej Päivi
  Ok, låt mig då få avslöja den verkliga poängen med-, liksom anledningen till att "vi" förespråkar sänkt LÖNE-arbetstid:

  Men först, självfallet är det inte så att vi skulle vara nöjda med att enkom dela på allt det lönearbete som idag sker - helt enkelt för att vi vet att nuvarande produktion sammantaget är ohållbar/vida överstiger ekosystemens bärighet.
  Men detta förstod du säkert redan.

  Så vad tror du själv då att vi egentligen har för tanke och mening med reformförslaget sänkt lönearbetstid?

  Jo, så här är det:
  Vi som förespråkar sänkt lönearbetstid har en positiv människosyn - vi tror på människors unika förmågor och vill se att dessa mer tas tillvara på än i dagens samhälle!
  Genom denna reform, som egentligen är en fördelningsreform ser vi följande hända:
  Fler människor blir DELAKTIGA och får tillgång till sociala nätverk (glöm inte att många människor som idag lönearbetar gör det mer eller mindre enkom för att de är beroende av det sociala och den väl inpräntade känslan av att göra rätt för sig - som i.o.f.s. är i grunden mänskliga drag). Fler människor får mer tid för eftertanke och reflektion, fler människor får inkomst så att man kan vara delaktig inklusive styra samhället genom mer medvetna val än vad man kan som pank.
  Den totala köpkraften fördelas - samhället blir jämlikare - statusjakten minskas såväl på toppen som på botten (detta finns det hur mycket vetenskapliga studier på som helst).

  Så summa summarum: det är alltså allt det positiva vi ser kommer hända när fler unika människor blir delaktiga i dagens i.o.f.s. ohållbara samhälle, samt att fler människor får mer tid för eftertanke och reflektion som vi tror att de verkligt positiva effekterna av dylik reform kommer att ske!

  Vi ser alltså INTE att nuvarande ohållbara produktion delas, och sedan är det "bra"/inget mer händer.

  Livslångt lärande hälsningar

  SvaraRadera
 55. @Tom: Påpekar att sänkt arbetstid inte ger sänkt arbetslöshet, vilket innebär att hela ditt resonemang faller.

  För belägg, se kommentarstråden här:
  http://schlaug.blogspot.se/2012/09/jesus-anders-borg-och-de-obekvama.html

  SvaraRadera
 56. Päivi Rissanen Nilssontors sep. 27, 11:19:00 em

  Du ser väldigt negativt på lönearbete, Tom! I själva verket är det just där som man många gånger gör ngt som är livsviktigt och kvalitativt för ens liv. Det är ett skapande utifrån ens kunskaper oavsett vad man sysslar med. Samtidigt träffar man människor och ser liv och samhälle. Man reser till och från jobbet och ser hur folk har det i dagens samhälle.
  Jag har både blivit berörd av en och samma tiggare som sitter på Årstabergs station i Stockholm och Göran Greider som sitter på en parkbäng med sin terrier.
  Lika berörande båda två.
  Man är delaktig i ett kollektiv och hör och följer människooöden.
  Jag skulle vilja säga att både kvinnor och män också har ett omfattande liv utanför arbetslivet då man hinner med sina barn, sina anhöriga och förhoppningsvis gamla.
  Man behöver inte göra om ngt för att ha ett händelsefullt och meningsfullt liv.
  Samtidigt får man ett ekonomiskt oberoende som INTE våra föregående generationer fick.
  Jag hoppas att du lämnar teorierna för ett friår och bara jobbar så du riktigt känner att du gjort ditt yttersta både i arbetet och privat,Pröva dig! Annars kan man alltid tågluffa en månad i Europa, gärna i östra och i södra Europa.Päivi RN

  SvaraRadera
 57. Det är tråkigt och frusterande när man inte "når" varandra, men det är väl bara att fortsätta. Dock det är en väsentlig skillnad mellan Er - Päivi, Jeppen och Anders O/S? och de flesta andra av oss!
  Nämligen vi är här för att vi har någorlunda delad analys, och finner det viktigt att diskutera fram alternativ, bygga nätverk etc.

  Medans Ni är här av barmhärtighet för oss vilsna, erkänn att det är en väsentlig skillnad.

  När frustrationen blir för stor - tänker man att det är bättre att kommunicera med dem som lyssnar, delar och kompletterar en och samma analys/syntes, men, men.

  Nej Päivi, utan pengar och med massor intresant olönearbete att utföra finns inga möjligheter för tågluff.

  Glöm aldrig att det är skillnad på soldater och legosoldater, arbete och lönearbete.
  Precis som det är skillnad på lönearbete i ett kapitalistiskt system och lönearbete i en demokratisk ekonomi.
  Visst är det lycka för de få som fullt ut känner att de kan leva sitt liv och följa sitt hjärta fullt ut inom ramen för ett lönejobb idagens system, men jag tänker att de dels är få, samt att de också funderar på allt runt omkring, alla arbetslösa, alla växande klyftor, miljöproblem o.s.v. Säkert har flera ngn gång funderat över om det verkligen är så att de helt enkelt verkligen är mycket bättre än alla de där andra o.s.v.

  SvaraRadera
 58. @Tom, visst är det en väsentlig skillnad mellan att konspirera (som du säger att ni vill göra) och att delta i en gemensam lärprocess (som du säger att vi vill göra). Och visst är det tråkigt att inte nå varandra, men det går förstås inte om du inte vill delta i en gemensam lärprocess.

  I övrigt för du fram marxistiskt tankegods, märkligt nog utan den gängse marxistiska terminologin. Är det inte enklare att använda vedertagna begrepp? Det heter inte "ointressant lönearbete", det heter "alienering". Det heter inte "demokratisk ekonomi", det heter "kommunism" (eller nåt liknande, beroende på vilken smak av kommunist du är).

  Själv tror jag inte det är möjligt att följa sitt hjärta fullt ut, apropå det. Livet är fullt av kompromisser. Men kommunism har inte precis visat sig göra det lättare att följa sitt hjärta, eller att få till kompromisser.

  SvaraRadera
 59. Micke (tis sep 25, 02:55:00 em): Det Gröna partiet står absolut för tillväxtkritik. Helt ärligt och utan omsvep.

  SvaraRadera
 60. Jeppen, sorry, men du låter faktiskt som att du är anställd hos Timbro som bloggkommentator. Särskilt när kommunistargumentet plockas fram.

  För övrigt verkar inte diskussionen ovan särskilt konstruktiv. Lyssnandet mellan parterna är väl närmast obefintligt. Somliga försöker dock mer än andra.

  SvaraRadera
 61. @Joakim, du behöver inte vara ledsen, det är bara kul att du tycker att jag är proffsig. Jag skulle gärna ta emot stålar från exvis Timbro för min kommentarsgärning, men det gör jag tyvärr inte.

  Och visst lyssnar jag mer än andra, det har du rätt i. Andra lullar runt och associerar lite löst, medan jag verkligen svarar på vad andra skriver.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.