söndag 30 april 2017

Och sen kom lobbyisterna...

Vattenfall kan tvingas stänga kärnkraften 2020. Det beskedet gav Vattenfalls vd Magnus Hall idag. Som orsak anger han dyra investeringar för att höja säkerheten. Lösningen för klara det vore att ta bort effektskatten. 


För ett år sedan - april 2016 - meddelades att effektskatten måste bort om inte kärnkraften skulle avvecklas senast 2020. Lobbyisterna påbörjade sin kampanj och till och med Naturskyddsföreningen (!) började surra. Nu skall då effektskatten bort... 

För ett år sedan skrev jag på bloggen:
"Och många väntar på att Miljöpartiet skall lägga sig i frågan om effektskatt för att Löfven så kräver av sina undersåtar i regeringen. Frågan är om man kommer att göra det. Om riksdagsgruppen skulle stå ut. Jag tror faktiskt inte det. Naivt?"

Ja, det var naivt. Nu avvecklas skatten. Och kärnkraften räddas.


Politiker, som infört effektskatten, började darra eftersom den bidrar till det politikerna lovat...Avveckling av kärnkraften. Och det var ju aldrig meningen.

Omedelbart efter folkomröstningen, där den vinnande linjen lovade att direktverkande el skulle avvecklas och reaktorerna skulle bli offentligt ägda för att underlätta avvecklingen, gjorde man tvärtom.

Direktverkade el byggdes ut så att elen från kärnkraften skulle kunna säljas. Och kärnkraftverk hamnade hos ägare som Preussen Electra. Så när Barsebäck lades ner, genom politiskt beslut eftersom danskarna var så förbannade över att Köpenhamn skulle komma att behöva utrymmas i årtionden vid ett haveri - vilket bland annat beskrevs i utredningen Efter Tjernobyl - betalade staten pengar till bolaget för "utebliven förväntat vinst".

Det är ungefär som om bödeln skulle ersättas för förlorad förväntat vinst när dödsstraffet avvecklades.

Lobbyisterna grävde sig fram, smög i buskarna, levererade ord som skall användas. Inför folkomröstningen myntades begreppet "avveckling med förnuft" - förnuftet innebar att man först skulle bygga ut kärnkraften för att sedan avveckla den. Sedan lanserades således begreppet "förtida" istället för sentida.

Löftet var ju att kärnkraften skulle vara avvecklad 2010. Då är väl rimligen avveckling därefter sentida.

Vänsterpartiet börjar darra
Så småningom viskade någon konsult i öron, tillhörande sådana som aldrig brytt som om klimatfrågan, att kärnkraften skulle kunna rädda klimatet. Man har tydligen också viskat i öron tillhörande Vänsterpartiets partistyrelse också. Denna börjar darra på de röda manschetterna.


Målet man sagt sig kämpa för i årtionden kunde kanske nås - då backade man.  Den nya idén blir istället att kärnkraften bör vara kvar längre än man tänkt sig för att fossila bränslen skall kunna fasas ur tidigare. Tanken är att svensk kärnkraft skall kunna ersätta tyskt kol. Problemet är bara, som Greenpeace noterar, att kärnkraften lika kärna kan komma att förhindra utbyggnad av förnybar energi. Så är det naturligtvis.


Konsumentverket förbjuder lögner
Strategin från kärnkraftbolag och lobbyister har varit att nylansera kärnkraft som koldioxidfri. Således erbjöds lobbytidningen Allt om Atomen gratis till skolor. 30 000 exemplar delades ut "som hjälp för lärare och elever". Med budskapet: "kärnkraft är den enda globala energiform som är koldioxidneutral…”.

E.On marknadsförde i samma veva - i helsidesannonser - kärnkraften som koldioxidfri.


Så småningom slog Konsumentverket till. Och förbjöd bolaget att marknadsföra kärnkraften på det sättet.

Kärnkraft är nämligen inte koldioxidfri. Hur mycket än lobbyister försöker marknadsföra den tanken. Lakoniskt konstaterades att mängder med fossila bränslen krävs för alla moment i kärnbränslekedjan – uranbrytning, konvertering, den enormt energikrävande anrikningen, transporter, bränsletillverkning, byggande under många år, den tidskrävande rivningen av reaktorer och därtill avfallshantering under minst 100000 år...

SNF öppnar för avveckling av effektskatten
Och sedan blev  det då effektskatten som vsr målet för lobbyverksamheten. Till och med Naturskyddsföreningen trädde in på arena och förslog att denna skatt skulle kunna ersättas med något annat. Trots att man rimligen måste fatta  att detta "något annat" är just det som lobbyisterna vill skall vara dörröppnare till kärnkraftens bevarande.Lobbyisterna har smugit in begreppet "straffskatt". Subventionerna talar man däremot aldrig om. T ex det faktum att man slipper betala försäkringskostnader för haverier. Lobbyisterna nämner heller aldrig att den avfallsavgift som kärnkraftsbolag betalar till avfallsfonden - som skall bekosta rivning av kärnkraftverk och hantering av avfall de närmaste 100 000 åren - är för liten.

Dessutom: eftersom kärnkraften beläggs med mycket låg fastighetsskatt, till skillnad från vattenkraften, så innebär effektskatten att rimlig balans uppstår.

Också i regeringskansliet darrade man, och Stefan Löfven är kärnkraftens man.

Har man följt alla de turer, manipulationer, svek mot demokratin som följt kärnkraften i spåren blir man inte överraskad.

Den 15 juni 1995 så lät Ingvar Carlsson - socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister - meddela ovanstående

Ingvar Carlssons stora demokratilöfte var bara spel, precis som Linje 2:s (S och FP) löften inför folkomröstningen - den baksida som skilde linje 2 från Linje 1 (där Moderaterna ingick) vara enbart ett sätt att lura medborgarna, S och FP hade i årtionde möjlighet att få majoritet i riksdagen, tillsammans med Linje 3-partier, för det man skrev på baksidan. Men man avstod."MP-wash..."

Naiv var också Johan Ehrenberg som föll för MP:s pressmeddelande häromveckan innan han insåg att det var gröntvätt.Lobbyisterna vann. Låt Valborg bli dagen då MP bränner upp sin usla underdåniga strategi och slutar låta sig utnyttjas. 


lördag 29 april 2017

Grönt kort

På Grön Omstarts nya hemsida skriver jag om Miljöpartiets möjligheter att klara nästa val: 

"Verktygen för att börja vrida utvecklingen finns ju där: sänkt normalarbetstid, tygla marknaden, basinkomst, mönstra ut skatt på låga inkomster, radikal miljöpolitik, hård kritik av de värsta dumheterna i EU, utmana krigsretorik och upprustning, kritisera värdlandsavtal, problematisera frihandel och globalisering, våga bli förbannade över orättfärdig politik.

Och, inte minst, var ärlig när det gäller miljö- och klimatpolitiken. Sverige ligger inte i fronten, vi ligger på tionde plats på listan över de som gör störst ekologiska fotavtryck per person. Våga vara ärliga! Visa att det inte räcker med borgerlig eller socialdemokratiskt dominerad politik, säg inte att marknaden, bolagen och Parisavtalet är på väg att lösa det som De gröna bildades för att genomföra. Det har sagts, och det är förfärligt"


"Det viktigaste är att språkrör är språkrör för partiet, inte i första, andra och tredje hand för den socialdemokratiskt dominerade regeringen.

Det tyngsta politiska kortet som till slut kommer att läggas är grönt. Det är där lösningar inför morgondagen finns. Det är i alla fall min övertygelse. Och den kan ingen ta ifrån mig.

Det gäller att stå upp för gröna värderingar, räta på ryggarna. Det gäller att våga värna den ideologiska rågången till de andra, inte sudda ut den."


Hela texten finns här.


fredag 28 april 2017

Fredsmotion avslås av MP:s partistyrelse som om den vore språkrör för regeringen

Liberalerna säger förstås också nej till fredsminister...
I en motion till MP:s kongress föreslås att partiet skall ställa sig bakom kravet på en fredsminister. Motionen, lagd av bland annat Annika Lillemets, stöds av över 200 medlemmar förutom en rad lokalavdelningar och distrikt.

Partistyrelsen avslår motionen, man argumenterar snarare utifrån regeringens synvinkel än utifrån Miljöpartiets. 

Således påstår man - trots att man ställt sig bakom värdlandavtalet med Nato och att detta i höst skall övas genom att 1000 amerikanska soldater bjuds in till den stora militärövningen på bland annat Gotland - att "arbetet med konfliktförebyggande har stärkts kraftigt sedan MP- och S-regeringen tillträdde".

Hade MP inte varit regeringsparti hade hela partiet stått upp som en kvinna och hårt kritiserat denna övning och påpekat att den är ett typiskt exempel på konfliktskapande och dessutom del av en militär upptrappning som kan gå överstyr. Nu låter man istället som om man aldrig hört talas om begreppet gemensam säkerhet, trots att just det begreppet varit ett grundfundament för grön säkerhetspolitik.

Det känns således som om partistyrelsen anammat samma roll som språkrören: att i första, andra och tredje hand tala som språkrör för den socialdemokratiskt dominerade regeringen istället för som språkrör för Miljöpartiet.

Jag har fått frågan hur jag hade svarat på den här motionen. Det hade blivit ungefär såhär, om jag nu snabbt formulerar mig lite på studs:

Svar på motion om fredsminister.
Vi har under de senaste åren sett en utveckling där krigsretoriken såväl i Sverige som i vårt närområde och i andra delar av världen har skruvats upp på ett förfärande sätt.  

Samtidigt har såväl den svenska som den globala vapenförsäljningen ökat och allt större del av den globala ekonomin går till militär rustning. 

Det har rått konsensus i Sverige om att att säkerhetspolitik är bredare än försvarspolitik baserad på militär styrka, men vi har alltmer sett hur detta reducerats till verbal fernissa medan  de konkreta åtgärderna nästan helt inriktas på militära delar.

Detta sker, oroande nog, på ett sätt som inte ligger i linje med den etablerade innebörden av begreppet gemensam säkerhet. En sådan säkerhet bygger bland annat på att ömsesidigt förtroende skapas, att agerande inte skapar nya konfliktytor och att försöka sätta sig in i hur motparten upplever ens eget beteende. Vi upplever att utvecklingen tycks glida i motsatt riktning och vårt uppdrag är att motverka denna olycksbådande trend. Vi delar t ex inte försvarsministerns uppfattning vad gäller höstens övning på  Gotland med deltagande av  tusen amerikanska soldater från bland annat USA:s marinkår. Vi beklagar att de miljöpartistiska statsråden i regeringen inte använt  regeringsformens 7 kapitel 6 paragraf  för att klargöra att man inte ställt sig bakom det värdlandavtal med Nato som den tidigare borgerliga regeringen tog initiativ till och som den nuvarande regeringen fullföljt.

I detta läge finns all anledning att ett land som Sverige tillsätter en fredsminister i motionärernas anda. Inför valet 2018 bör därför fredsfrågan åter bli en starkt profilfråga för vårt parti. Det behövs något parti som på allvar driver opinion för ett annat sätt att läsa konflikter och att bygga säkerhet än de modeller är grunden för såväl de borgerliga partierna som för våra nuvarande samarbetspartier. För Miljöpartiet är ledstjärnan icke-våld och byggande av säkerhet på djupare och bredare sätt än genom militär uppbyggnad.

Partistyrelsen tillstyrker således motionen, men vill dock betona att det finns skäl att även inrätta ett fredsdepartement. Vi ser detta såväl som en åtgärd för att rent praktiskt stärka Sveriges fredsarbete som en viktig symbolhandling som bär krav på globalt nytänkande.

En fredsminister - gärna med ett fredsdepartement som bas - skulle ha det övergripande ansvaret för att vi i Sverige inte deltar vare sig i framväxten av nya konfliktzoner i vårt närområde eller som vapenexportör till konflikthärdar, diktaturer och andra länder som kränker mänskliga rättigheter. Medling och spridande av konfliktlösning och  icke-våld som metod bör vara andra huvuduppgifter.

Partistyrelsen betonar att vårt parti är bildat med rötterna i fredsrörelsen och att vi från och med denna kongress åter skall prioritera fredsfrågan såväl i målsättningar som i praktiskt politik, såväl i riksdagen som i regeringen. Freden behöver alla de verktyg den kan få. Motionen tillstyrkes således.

torsdag 27 april 2017

Är detta MP:s politik - och om inte, vem säger det?

Regeringen har beslutat godkänna detta, och därmed legitimera den utveckling vi ser med allt tätare umgänge med Nato och USA. En del av den upphetsning och krigsretorik som så lätt kan gå över styr, och som inte på minsta sätt grundas på tanken om gemensam säkerhet och att sätta sig in i hur andra uppfattar det man gör. Krigsspiral byggs upp. Men Saab lär gå med större vinst än på länge.

I den svenska militärövningen Aurora i höst deltar 1000 amerikanska militärer, bland annat från den amerikanska marinkåren. Regeringen undertecknade i juni 2016 ett avtal med USA:s försvarsminister. Man ska bland annat öva värdlandavtal.

Försvarsminister Hultqvist meddelar att regeringen ser det "som väldigt positivt".  Anser språkrören också det? Om inte - varför säger man inte det? Vi "uppgraderar". säger Stefan Löfven och hävdar att regeringen inte anser att att Trumps inträde påverkar.I en tid när det verkligen  skulle behövas grön röst i den politiska debatten så blir den gröna rösten tyst. Skulle inte Miljöpartiet må bra av språkrör som redovisar vad partiets - inte partiledningens - uppfattning är? Hur ska annars väljare få veta vad som är grön politik? För inte är väl detta Miljöpartiets politik? 

onsdag 26 april 2017

Om kon(s)ten att lura både väljare och sina medlemmar...

Sverige har aldrig varit så nära en omställning bort från uran och fossila bränslen som för 30 år sedan. 

När Miljöpartiets opinionssiffror rasslade i höjden 1987 – och partiet som första nya parti på 70 år tycktes vara på väg in i riksdagen – reagerade statsminister Ingvar Carlsson (S) snabbt. Han flyttade energifrågorna från industridepartementet till miljödepartement. Och lät Birgitta Dahl bli statsråd för både miljö och energi. 

Den 4 mars 1988 – Miljöpartiet hade då tagit sig över tioprocentsvallen i opinionsmätningarna – presenterade Birgitta Dahl en samlad miljö- och energiproposition. Ordet omställning nämndes 64 gånger! Sverige skulle bort från såväl kärnkraft som fossila bränslen. Sverige skulle ställas om! Nu jävlar!


Så kom valdagen sex månader senare. Och plötsligt befann sig den socialdemokratiska ledningen i en knipa. Det fanns nämligen majoritet i riksdagen för att genomföra en omställning. 

Läs vidare om hur Socialdemokraternas partiledning manipulerade och lurade skjortan av såväl väljare och sina medlemmar. Hela ledaren finns här.

tisdag 25 april 2017

Klimatskatt och rättfärdighet...

Jean-Luc Mélenchon - den franske presidentkandidaten - föreslog 100 procents skatt
på de allra högsta inkomsterna.

Det påminner mig om en motion jag lämnade in till Miljöpartiets kongress vid något tillfälle. Den byggde på Rousseas idé om att ingen bör tjäna mer än tio gånger så mycket som den som tjänar minst.

I Miljön, makten och friheten (1989) skrev jag hur man kan komma tillrätta med de ökande utsläppen av koldioxid på ett solidariskt sätt - med tex 100 procents marginalskattt... Så här:

Ett planekonomiskt grepp vore att ransonera bensinen för att minska förbrukningen och utsläppen av koldioxid med 50%. 

Ett marknadsekonomiskt grepp vore istället att försöka nå samma mål genom politiskt beslutade bensinskatter så att priset för konsumenten hamnade på t ex 18 kronor litern. Effekten kanske blir densamma ur miljösynpunkt: 50% av koldioxidutsläppen från bilismen försvinner, vilket skulle minska växthuseffekten. 

Effekten blir alltså densamma ur miljösynpunkt - men ur rättvisesynpunkt?

Ja, där föredrar en del ransonering. Andra föredrar ekonomiska styrmedel. Och risken är att det blir huvudfrågan för de blå och röda. Förmodligen skulle frågan om utsläppen av koldioxid underställas lösningens utformning...

En ransonering skulle leda till en marknad med upptrissade priser. En svart marknad skulle uppstå, som i slutänden likt förbaskat gynnar den som har råd att betala. Eller den som har känningar och tillhör rätt rörelse. 

Det vill säga: båda systemen leder i slutänden till att de som har pengar och kontakter fortsätter att använda bilden som vanligt . medan det är den som saknar pengar och kontakter som fixar miljön. I detta fall att vi alla, rika som fattiga, slipper effekterna av växthuseffekten - t ex att riksdagshuset läggs under vatten. (En i och för sig tilltalande tanke.)

Uppenbarligen förstår inte alla miljövänner dessa sammanhang. Till och med gröna politiker verkar ibland inte begripa att miljö och fördelning i samhället hänger ihop. Rent praktiska lösningar på de ovanstående problemet är naturligtvis - förutom den grundläggande samhällsplaneringen  med närhet - dels radikalt höjda bensinskatter och investeringar i bland annat spårburen trafik, dels formella regleringar i form av t ex biltullar, förbund mot privatbilism i stadskärnor. 

Men inte ens en sådan modell resulterar i annat att den den om har pengar kan leva som vanligt - medan den som inte har skall stå för miljöförbättringarna. Därför är fördelningspolitik av mycket radikalt slag det enda rimliga. Det är fullt rimligt att diskutera införande av marginalskatt på 100 procent för inkomster som är orimligt höga - och gärna på så sätt att denna skatt får styras av individen till olika solidaritetsprojekt, t ex u-landsfokuserade.

Det är först när man i botten har en rättfärdig fördelningspolitik som marknadsekonomiska styrmedel för att komma tillrätta med miljösituationen är både miljö- och rättviserelaterade. Vilket är i grunden grönt, grön ideologi.

Det som nu händer på skatteområdet i Sverige är intressant och avslöjande. Miljöavgifter kommer att införas, vilket är bra. Samtidigt har den politiska röd-blå majoriteten infört ett nytt skattesystem som gynnar höginkomsttagaren på låginkomsttagarens bekostnad. Fiffigt, va? I stor skala är man beredd att ta några små - och fullständigt otillräckliga - steg i "miljövänlig riktning". Men det sker först i en situation när man ser till att det skall bli låginkomsttagarna som skall stå för den stora räddningsaktionen! 

De som redan har ett materiellt överflöd, och som ägnar stor möda åt att leva på ett sätt som innebär att de skitar ner så mycket som möjligt genom sin överflödskonsumtion, skall kunna fortsätta att leva så. Vi på gräddhyllan skall kunna leva bekvämt - medan de som sitter på pinnarna längre ner skall fixa miljön åt oss... 

Den ensamstående mamman och snabbköpskassörskan skall efter 8 timmars lönearbete bidra till att miljömålen uppfylls genon att inte ha råd att hämta barnen på dagis med bil, inte ha råd att köpa beskattade, men bekväma, förpackningar eller flyga. Allt för att Herr Bärare Av Fyrkantig Dokumentportfölj skall kunna flyga mer, köpa större och mer bensinslukande bilar och köpa bekväma och lätthanterliga engångsmaterial. Detta är orättfärdigt - inget annat! Och har ingenting med solidaritetspolitik att göra. Vi skall bära miljökraven tillsammans, och vi som har bra ekonomiskt skall bära den största delen av den börda som måste bäras för att vi gemensamt skall ta oss fram till ett hållbart överlevnadssamhälle.

Globalt fungerar samma cyniska värderingar. Genom ett rasistiskt hållningssätt accepteras att vi i en liten del av världen, p g a gällande samhällsstruktur och tillväxtfundamentalism, lever på ett sätt som inte alla kan leva på om planeten inte skall skadas. För att vi skall leva som vi gör krävs helt enkelt att några svälter. Under våra julgranar ligger liken. Trots det tindrar vi med ögonen. Grattis, civiliserade människa!

(Ur Miljön, makten och friheten, Gidluds förlag, 1989)

måndag 24 april 2017

Vattenbrist - men anfall mot vattentäkt...

http://www.aktionraddavattern.se/
Samtidigt som vattnet sinar för många kommuner bedrivs "krig" mot en av norra Europas största vattentäkter - Vättern. Kriget består i att  Försvarsmakten använder vattentäkten som övningsområde.

Regeringen har frågan på sitt bord: skall Vättern bli än större övningsområde för bland annat granatbeskjutning än tidigare? Här finns hemsidan för Rädda Vättern.


söndag 23 april 2017

Veckans offentliga

ÄLMHULT MÅNDAG 24 APRIL
FOLKETS HUS 18.30
Omstart, omställning och omtanke
Välkommen!  


HÄRNÖSAND  TISDAG 25 APRIL
Högbergssalen, Biblioteket 18.00
Annat än tillväxt, arbetslinje och otrygghet...
Välkommen! 

Och idag, söndag, är det frukost på altanen... Ekorrarna rusar runt, fåglarna bygger bo och vitlöken växer så det står härliga till.

lördag 22 april 2017

Så blåste sossarna väljarna

SVT sände häromdagen ett samtal om miljöpolitiken,  och Miljöpartiets, intåg i den politiska debatten. Lars Nord har, för Tidens räkning,  gjort en rapport på temat. Helle Klein, Erika Bjärström och jag samtalar om den. Om ni har lust att ta del, men inte vill lägga ner så mycket tid, så berättar jag efter drygt 25 minuter in i programmet om hur nära det var för trettio år sedan att Sverige skulle ställa om bort från fossila bränslen och uran. Och hur sossarna manipulerade i ett av sina största politiska bluffar. 


fredag 21 april 2017

ÄLMHULT MÅNDAG 24/4
FOLKETS HUS 18.30
Omstart, omställning och omtanke

Välkommen! 
 
Birger Schlaug föreläser om en resa bakåt och framåt till ett samhälle med omtanke! För er som vill stanna kvar för samtal efter föreläsningen så bjuder vi på fika. abf.se

Blåsta

Så har då den rödgröna regeringen - med Miljöpartiet som alibi - lagt sin proposition som räddar kvar kärnkraften.  Gustav Fridolin skrev en gång en bok som hette Blåsta.
torsdag 20 april 2017

Grönt

Tisdag 25 april Härnösand 
18.00 Högbergssalen, Biblioteket 

Fast i en bubbla? Eller kan vi tänka nytt?
Annat än tillväxt, arbetslinje och otrygghet...
Mer info här. 
... eller finns det nåt som heter livskvalitet omsorg om planeten?

onsdag 19 april 2017

Torsdag 20 april Stockholm
11.45 - 13.30 Tankesmedjan Tiden, Sveavägen 68
Seminarium med Christina Jutterström, Helle Klein och Birger Schlaug
 - utgångspunkt Lars Nords rapport Droppen urholkar stenen.
Miljöfrågans entré på den politiska dagordningen
Mer info här.

Fotboja, halskoppel och giftampull...

"Partiledare och språkrör som snart kommer att säga sådant som de för bara några dagar sedan aldrig kunnat tänka sig att säga."

Skrev jag i artikeln för en vecka  sedan. Jag trodde nog det skulle ta mer än en vecka i alla fall. Men det gjorde det inte. Jag trodde inte att språkrör skulle ligga i fronten. Men så blev det. Fotboja påminner om en händelse 1991 som bidrog till att driva partiet ut riksdagen...

Inför valet 1991 var partiet hotat. Opinionssiffrorna låg på liknande nivå som i senaste SIFO, en bra bit under 4 %. Ett försök gjordes att få kulturarbetare att ställa sig bakom ett upprop på temat MP behövs.

Jag var med på ett hörn - hade avgått som rör efter valet 1988 - och märkte att det var flera tunga namn som nappade när vi hörde av oss. Det såg bra ut, men projektet föll när vi fick en debatt om halskoppel för fångar.

En av våra riksdagsledamöter hade föreslagit att man skulle kunna ha "elektroniska koppel"som ett alternativ till fängelse. I ett TV-program utvecklades denna tanke och det gick helt snett när det slutade med att man skulle kunna ha en förgiftad ampull i halskopplet som skulle utlösas om den koppelförsedda rörde sig över vissa fysiska gränser.

På frågan om inte detta skulle kunna uppfattas som mord undslapp det vår riksdagsledamot att det nog mer var att se som ett självmord. Självfallet tog partiet avstånd, men det som sagts hade sagts. Något kulturarbetarupprop blev det inte. Man flydde snarare. Partiet åkte ur riksdagen. De dåvarande språkrören hade det allt annat än lätt.

Tillbaka till fotbojan som Gustav talade om.. Få brydde sig om att KD framförde ett liknande förslag. Men när MP framför det så blir det negativa reaktioner, spydigheter och hån. Ta det som något positivt! Man förväntar sig bättre av MP. Men inte av KD.

Språkrören agerar förstås inte som ensamma individer utan de har rådgivare och innersta kretsar. Som väl spånat fram fotbojan... Utan ideologisk kompass.  Vilket är bekymmersamt för alla oss som vill partiet väl, men vars kritik i åratal viftats bort samtidigt som de aktiva politiker som vill mer grönt än partiledningen anses vara fiender istället för tillgång.

Jag tycker verkligen synd om de gröna kommunpolitiker som är så bra, som sliter och kämpar. men som i nästa val kommer att värderas efter den måttstock.som mäter partiledningen. Vad man än anser om fotbojor,  så ger fladdrande intryck av ideologisk vilsenhet. Med fotbojan lär partiet tappa ytterligare kärnväljare. Det funkar inte att stapla vilsenhet på vilsenhet och sedan tro att man upplevs som trovärdiga.

Vad var det Sven Ingvars sjöng? Börja om från början, börja om på nytt...tisdag 18 april 2017


FRED PÅ JORDEN - FRED MED JORDEN.
Malmö 18 april kl 19.00
Victoriateatern, insläpp 18.30. VÄLKOMMEN!

Sitter visheten i skäggets längd?

Dessvärre saknar Gustav skägg... Fjun räcker inte. Så tipset är: odla! Nu!

måndag 17 april 2017

Sansad analys av Hans Blix - och några rader om SVT:s dilemma och språkrörens hantering av Stratcom

http://www.utrikesmagasinet.se/kronikor/2017/april/trumps-missile-attack-motivated-by-domestic-politics/
Klicka på bilden för att också  läsa analysen av Hans Blix.
USA:s bombning - med "alla bombers moder" - i Syrien får stöd från alla politiska läger i USA, meddelade Erika Bjerström i Rapport förra veckan. Vilket faktiskt är en falsk nyhet, som om den levererats från den amerikanska administrationens trollfabrik....

Bernie Sanders är en av dem som kritiserat attacken, Sanders var en hårsmån från att bli Demokraternas presidentkandidat. Så det är inte vilken som helst vi talar om.

Andra kongressledamöter har också varit kritiska och förvånas över hur snabbt USA och EU slog fast skuldbördan gällande gasattacken  och påminner om att USA:s administration ljög om massförstörelsevapen Irak med förfärande följder. Varför skall vi ta allt som kommer från USA som sanning trots att också de, precis som Ryssland, ljuger hej vilt för att försöka komma i bättre dager eller ge sken av legitimitet för attacker.

Som bland annat kongressledamoten Tulsi Gabbard påpekat är det minsta krav man kan ställa att bevis läggs fram offentligt innan man, utan att fråga kongressen, börjar bomba i ett annat land, hon hänvisar till hur administrationen ljög när det gällde massförstörelsevapen i Irak för att få skäl att angripa. 

Läs t ex Hans Blix artikel som är publicerad på Utrikespolitiska Institutets hemsida - se bilden.

Jag är lika trött på de som instinktivt slår ifrån sig tanken att Assad beordrat gasattack som de som lika instinktivt hävdar att USA vet att det var Assad. Efter USA-administrationens lögn om massförstörelsevapen i Irak - och det helvete som detta skapat - finns all anledning i världen att kritiskt granska vad som sägs därifrån. Lika stor anledning som det finns att kritiskt analysera det som härrör från att de trollfabriker som finns kring Kreml, finns anledning att kritiskt analysera motsvarigheten kring Washington.

De ryska trollen utnyttjar sociala medier, de amerikanska trollen har hjälp av gammelmedier som har en fäbless för att vara enögda.

Rent logiskt är det en absurd tanke att Assad, som plötsligt seglat i mindre motvind, skulle riskera internationell acceptans genom att gasbomba den egna befolkningen i en tid när kontrollen över information inte existerar. Krig är visserligen absurda, så logik är inte en given regel. Men den kritik som SVT inte låtsades om finns väl utbredd också i kretsar som på intet sätt går hand i hand med Putin.

En sak har jag lärt mig när det gäller politik: de som bekämpar det onda är inte med automatik goda.Och lögn är, om inte krigsretorikens moder, så åtminstone broder.

PS! SVT:s dilemma som del av psykologiska försvaret - och MP:s stöd till Natos Stratcom
Värt att veta, i dessa tider, är att den rödgröna regeringen har tagit det formella beslutet att Sverige skall "gå med" i Natos Stratcom, "för att förstärka det psykologiska försvaret". I det psykologiska försvaret ingår också SVT och SR. Som starkt tillskyndare av public service är jag bekymrad över länken Stratcom - svenska psykologiska försvaret - public service. Det är helt enkelt inte bra.

Samarbetet med Stratcom ska vi helst inte skall prata om... men de tre brutalt obstinata MP-ledamöterna Lillemets, Mutt och Schlyter har ändå reagerat på i riksdagen, vilket är tacknämligt.

Hur MP:s partiledning kan ställa sig bakom denna form av Natosamarbeta är något som partiets medlemmar nog borde fundera över, ta ställning till och reagera på. 

söndag 16 april 2017

Luft och vatten - vad betyder sånt bara världshandeln ökar...

Det sägs att vi blir rikare och rikare. Med "vi" menas världens samlade människoskara. Och med rikare menas det absurda måttet BNP. Mycket av detta sägs bero på att den globala handeln ökar, att vi forslar allt mer saker allt längre sträckor i allt högre tempo.

Det anses vara en framgång att skicka mandeltårtor över haven, istället för att byta recept. Ja, vi har till och med en svensk EU-kommissionär som är lyrisk över detta i sin hyllning av så kallad frihandel.

Naturligtvis bortser hon - Cecila Malmström -från att mandel först skickas över haven till oss, för att sedan efter ett stund i  en ugn skickas tillbaka. Fossila bränslen, hört talas om dem? Och vattenbrist till följd av globaliserad efterfrågan av mandel, hört talas om sån?

I Nature redovisades för några veckor sedan följderna av den ökande konsumtionen och frihandelns "välsignelser".. Sjunkande grundvattennivåer, luftföroreningar och hälsoproblem följer i världshandelns spår. Konstbevattning av "fina" exportgrödor ställer till det, transporter ställer till det. Sverige är ett av de länder som importerar allt mer mat och bomull från länder där grundvattnet sinar. Länder som Indien, Kina, Pakistan och Spanien...

Men, säger då vän av ekonomisk tillväxt, alla har ju blivit rikare på kuppen. Visst, men grundvattnet sinar. Så lyder budskapet från University College London. Vi som importerar har ett ansvar för vår konsumtion, är budskapet.

I samma nummer av Nature  meddelas från Tsinghua university i Peking hur över hundratusen dödsfall i Kina - på grund av luftföroreningar som gett stroke, kol, lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar -  kan relateras till konsumtion i Västeuropa och USA. Krav på billiga produkter har ett pris. Passar det inte så flyttar vi produktionen till Bangladesh..

Men kraven ökar ju i flera länder, säger då vän av konsumtionssamhället. Sant. Men då tyr sig de stora företagen till områden med lägre krav, allt för att a) vi skall få tillgång till billiga varor och b) för att vinsterna skall bli tillräckligt behagliga för kapitalägare.

Men den ansvarslösa, anonymiserade globaliserade frihandelns företrädare väljer att blunda, lyssna på Johan Norberg och surpla i sig än mer av jordens ändliga naturresurser. Inte för sina behovs skull. Utan för sina begärs skull.

Och det gröna partiet i Sverige har ledarskap som inte förmår kommunicera detta.Som räds den grundläggande systemkritiken, som räds kritisera den kapitalistiska planekonomin, som räds kärnan i grön ideologi, som räds tanken att inte behaga den löfvenska socialdemokratin, som på senaste kongressen så naivt hyllade marknaden för att nu - mitt under t ex VW-skandalen! - vara på väg att lösa problemen ...  - och som därmed reducerar MP till något såväl harmlöst som utbytbart. En strategi så korkad att korken inte ens flyter.

lördag 15 april 2017

Inför kongress: "Vi vill återföra MP till den gröna kärnan".

"Den ideologiska förändringen i partitoppen återspeglas av att ledande företrädare för partiet kallar sig gröna liberaler, vilket är något helt annat än att stå bakom grön ideologi". 

Det skriver medlemmar ett nätverk - bland annat riksdagsledamot, lokalt språkrör och regional gruppledare -  som inför kongressen vill återvinna MP. Man skriveri det gröna magasinet Syre:

"Vi i nätverket hoppas, tror på och vill jobba för att föra tillbaka Miljöpartiet till den gröna kärnan. Vi vill att Miljöpartiet ska återta sin position som det parti som visar på de långsiktigt hållbara lösningarna i en alltmer kaotisk värld. Som ett första steg i detta förändringsarbete ser vi att det behövs en annan sammansättning av personer i partistyrelsen än vad som föreslagits av riksvalberedningen. 

Vi avser därför att utarbeta ett alternativt förslag till partistyrelse. En kort enkät kring aktuella politiska frågor kommer att skickas ut till nominerade kandidater som en hjälp till att göra urvalet till denna lista.Valet 2018 finns runt hörnet och det är hög tid att börja leda in Miljöpartiet på rätt spår igen vilket är rollen som ett grönt stigfinnarparti. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete att kontakta artikelförfattarna."

Hela debattinlägget finns här.

På kongressen finns flera vägvalsmotioner, bland annat om ekonomisk politik och vapenexport. Vad är det som kallas "partilinje"? Är det partiledningens politik eller är det partiprogrammets? Bör inte partiet kunna såväl medverka i regering som driva opinionsbildning för partiets politik - eller är det en omöjlighet? Hur ska väljare förstå vad MP egentligen vill om man aldrig får höra det från språkrör? Dessa frågor samtalas om i nätverk som Grön Omstart och föreningar som Grön Nystart. En radda tidigare språkrör skrev i vintras en DN-Debattartikel på samma tema här. Global Greens antog för några veckor sedan en "a unitied vision".

fredag 14 april 2017

Fred på Jorden, fred med jorden

FRED PÅ JORDEN - FRED MED JORDEN.
Malmö 18 april kl 19.00
Victoriateatern, insläpp 18.30. VÄLKOMMEN!
Jag talar över ämnet utifrån Elin Wägners ideologiska väv, som för övrigt fick mig att bli bli politiker en gång i tiden.

torsdag 13 april 2017

Se upp så vi inte snart blir förlorare

Manifestationen efter terrordådet i Stockholm var mycket värdig och respektfull. Begrepp som kärlek och gemenskap stod i centrum. Det var vackert. Den alldeles tysta minuten bland tiotusentals människor var en mäktig upplevelse. 

Vi står upp för vårt sätt att leva, terroristerna ska inte vinna, kan inte vinna. Det har uttalats från artister, författare, ledarskribenter och politiker. Vi kan inte förlora. 

Men. När baksmällan träder in finns risken att vi redan förlorat. För det tog inte många timmar efter det att vi talat om gemenskap och kärlek förrän tanken flög över taken, uttalades på nätet och i medierna av allt fler: jaga och kasta ut de som inte har fått uppehållstillstånd, ange de ovälkomna. 

Och det är där, just där, vi riskerar att gå vilse. Så att alla ord om kärlek och gemenskap och solidaritet tappar allt sitt innehåll. Det är där, just där, vi riskerar att steg för steg göra ”vi mot dom” till vår helt dominerande tankemodell. 

Det är där, just där, vi riskerar att läraren ska ange barn, sjuksköterskan ange den sjuke, socialtjänsten ange den utsatte. 

Det är där, just där, vi riskerar att få leva i ett samhälle där barn utan uppehållstillstånd regelmässigt hämtas ut från skolorna, sjuka hämtas ut från sjukhusen. 

Det är där, just där, stegen till angivarsamhället tas. Samhället där det blir en outtalad plikt för medborgare att ange den andre. Ange den andre. Ange. 

Vi har sett sådana samhällen. Angivarsamhällen. Östtyskland. Kina. Sovjet. USA under McCarthytiden. Det är samhällen där civilsamhället krackelerar, där tilliten till varandra dör. Till slut blir det du som blir angiven. För det är så angivarsamhället fungerar. 

De små stegens tyranni. Det är så det brukar heta. Steg för steg förändras det som uppfattas som normalitet. Plötsligt är angiveri en normalitet. Så det är nu det gäller att stå upp. Stå emot. Vägra sätta sig på det sluttande plan som slutar i det vedervärdigaste av samhällen: angivarsamhället. 

Tyvärr har vi det i oss. Det där med vi och dom. I såväl privata samtal som i medier har det berättats om hur vi generellt sörjer – på det sätt vi nu kan sörja dem vi inte känner – drabbade i Berlin, Nice och London. Mer sällan talas det om att vi sörjer de drabbade i Sankt Petersburg. Ännu mer sällan de som drabbas i de länder där det nästan blivit vardag med terrordåd, drönarattacker eller missiler. 

 Detta oroar mig. Faktiskt. 

För i all vår empati, och den visade godhet som vi alla talar om, finns ett stråk av ”vi och dom”. Se upp för det stråket! Det kan lätt urarta. 

Det mest akuta steget nu,,,   HELA TEXTEN  FINNS HÄR.

onsdag 12 april 2017

Tulsi Gabbard, än en gång så värd att lyssna på...

Det finns kongressledamöter i USA som har stark integritet och modet att utmana. Än en gång vågar Tulsi Gabbard, demokrat från Hawaii. Sansad, äkta, eftertänksam och med stark integritet - självfallet stödde hon Sanders.

tisdag 11 april 2017

Dagens ledare i ETC: KD bytte logga - blev blå och fyrkantig

"Jerusalemklostret ligger mitt i Paris. Härifrån startas pilgrimsvandringar genom Frankrike. Här lämnar troende – ofta ensamma – världen för att under någon vecka eller månad vandra in i en andlig dimension. 

Jag tänker på det när jag hör Ebba Thor Busch berätta om den tuffa vandring hennes parti har framför sig."

Så inleds min  ledare i Dagens ETC. Handlar om KD:s kommun- och landstingsdagar. 

Hela ledaren finna här...