torsdag 29 september 2016

"Otrolig regeringsduglighet" - det gäller bara att "inte darra på manschetterna..."

 Intervju med Stefan Löfven i DN:

Om du tittar på Miljöpartiet under de här två åren, vart har partiet tagit vägen?

-  En otrolig regeringsduglighet. Det är inte lätt att komma in första gången i regeringen. Det här är ett parti som har visat sig vara moget att fatta väldigt, väldigt svåra beslut. Därför de vet också vad alternativet är, att det är etter värre. De har haft en tuff resa under våren, inget snack om det, men de står upp. De tänker fortsätta samhällsbygget.

Löfvens svar är intressant. Regeringsduglighet är att ta beslut som går på tvärs mot vad man vill, i fråga efter fråga, till exempel har man en så otroligt regeringsdugligt att man tagit  tillbaka de framgångar vi gjort i förhandlingar (t ex effektskatt på kärnkraften - som blev så bra att dess kvarvarande skulle leda till det den var avsedd för, nämligen avveckla kärnkraften).

Och nu skall Miljöpartiets statsråd ställa sig bakom att värnplikt (inte värntjänst) återuppväcks och samvetsfångar skall tas. Att vara "otroligt regeringsdugligt" är att sossefieras. 

Enligt utredaren, f.d. riksdagsledamot i MP Annika Nordgren Christensen, skall man inte "darra på manschetterna" utan kunna sätta trilskande medborgare i fängelse (Rapport 28 sept). Precis det som MP, och Annika själv, agerat hårt för att få slut på.

Så här sa hon i riksdagen 1995  när hon som det tidigare MP tog kamp för att samvetsfångar inte skall tas: 

"Fängelsestraff behövs för att kriminella skall få vård för att sluta med sin verksamhet. Fängelse är också ett sätt att skydda människor i samhället från farliga personer. Inget av de här kriterierna stämmer in på en värnpliktsvägrare."

Mer ur hennes lysande riksdagstal som då gjorde mig stolt över att vara språkrör i ett parti som vågade:

"I filosofen Immanuel Kants klassiska avhandling - jag återkommer senare till detta - Den eviga freden från 1795, alltså för 200 år sedan, står följande: 

Staten använder män som maskiner genom att hyra dem för att döda eller att dödas. Ett handlande som innebär att staten bryter mot människans rätt i egen person. Annorlunda är det om medborgarna genomgår frivillig vapenövning för att skydda fädernelandet mot angrepp.


Detta leder in på en het potatis, nämligen värnpliktsfrågan. (-) Fängelsestraff behövs för att kriminella skall få vård för att sluta med sin verksamhet. Fängelse är också ett sätt att skydda människor i samhället från farliga personer. Inget av de här kriterierna stämmer in på en värnpliktsvägrare. 

Jag tror att ingen efter avtjänad strafftid liksom skuttar ut ur fängelset, vårdad till att vilja göra värnplikt. Knappast är totalvägrare heller farliga för samhället. Det är många gånger tvärtom, vill jag påstå. De tar avstånd från väpnat våld. Det är ju därför de sitter inne. Nej, Sverige skall inte ha några samvetsfångar." (Mer ur det fantastiska talet, som renderade ljudliga applåder i plenisalen, finns här).
För övrigt motionerade även Gustav Fridolin i frågan....  Och givetvis har MP skrivit partimotion i frågan:

 
Ur motionen:
  • Miljöpartiet vill inte ha en yrkesarmé; det är av yttersta vikt att inte militären blir en separat maktfaktor i samhället.
  • Miljöpartiet förordar en frivillig värntjänst istället för den totalförsvarsplikt som vi har idag.
  •  Värntjänsten ska vara anpassad till den vidgade hotbild som riksdagen har beslutat om och den skall naturligtvis vara öppen för både kvinnor och män. 
  • Värntjänsten skall ge en relevant utbildning för att möta hot inom ramen för den vidgade hotbilden.
Vidare skrev vi i motionen, som finns här.

 "I grundutbildningens gemensamma del kan det bland annat ingå grund­läggande miljökunskap och ekologiskt samhällsbygge, etiska förhållnings­sätt, räddningstjänst, överlevnadskunskap och civilmotstånd. 

Såväl yrkes­befäl som värn­tjänstgörande ska ges utbildning i hur mobbning, rasism och främlingsfientlighet bekämpas. 

Truppförande befäl ska bl.a. ges gedigen utbildning i pedagogik, psykologi, grupp­dynamik och modernt ledarskap. Detta bl.a. för att medinflytande skall utvecklas till medbestämmande inom organisationen i så hög grad som möjligt.

Efter grundutbildningen ska man kunna välja vidare utbildningsväg inom olika områden, i enlighet med vad som i motionen anförs. Utbildningen ska kon­tinuerligt utvärderas och följas upp av befäl eller motsvarande, tillsam­mans med värntjänstgörande.

Genom volontärarbete i andra länder skulle värntjänsten kunna öka kun­skapen om och förståelsen för andra kulturer och därigenom bidra till en fredligare värld. 

Värntjänsten ska vara frivillig, då vi är emot tvång. Men att ha genomfört värntjänstutbildning ska vara en merit. Värntjänstgöring kan jämställas med arbete i fråga om tilläggspoäng till högskoleprovet. Man bör också ge direkta tilläggspoäng till högskole­provet för alla som genomför värntjänsten."

Slut med citat. Lustigt, jag är så dinosaurisk att jag fortfarande anser att idéerna är fullt rimliga, rent av bra, rent av gröna, rent av värda att genomföra istället för genom otrolig regeringsduglighet genomföra dess motsats utan att darra på manschetterna.