måndag 6 oktober 2014

En annan regeringsförklaring...


På tåget hör jag att man talar om regeringsförklaringen. Vad som fattas, vad som inte borde varit, och vad som är så luddigt att det kan tolkas lite hur som helt. De talande verkar väl insatta. Med datorn i knät tänker jag nu skriva en egen sådär lite hastigt och lustigt. Bara knappt två timmar kvar innan jag ska stiga av, ta bilen den sista biten hem och sova några timmar... Så det är bäst att börja...

Fru talman, ledamöter av Sveriges riksdag och alla ni som lyssnar! 

Fler än någonsin har röstat i ett svenskt riksdagsval. Det är glädjande att Sverige har fått så många nya medborgare – det är också glädjande att så många har funnit just Sverige som sin nya hemvist. Tack för att ni valt Sverige! Ni som flytt från fruktansvärda förhållanden skall ges möjligheter att kunna skapa en god framtid i fred i vårt land.

Den nya svenska regeringen kommer att med största möjliga förmåga arbeta för att såväl nya som gamla svenskar kan känna stolthet och glädje över hur vårt gemensamma samhälle utvecklas.

Ledorden skall vara fred, rättfärdighet och mångfald. Ett samhälle där var och en ges rätt och möjlighet att växa som människa i ett frihetsrum omgärdat av respekt för den andre och grundat på social trygghet samt byggt inom de ramar som naturen och planeten kräver för sitt välstånd.Fru talman!

Medborgare i Sverige har röstat för regeringsskifte och en ny politik. En ny regering står idag redo att ta sig an de svåra utmaningar som ligger framför oss. De är av en helt annat art än de utmaningar regering och riksdag tidigare ställts inför. 

Världen står inför klimat- och miljöhot som är av gigantiskt mått. Mycket av det som vi i stora delar av världen ansett oss ha har rätt till måste ifrågasättas om vi menar allvar med alla människors lika värde.

Det kan för många av oss bli ett smärtsamt uppvaknande efter år av försyndelser, materiell girighet och ovilja att se brister i det ekonomiska systemtänkande som gett oss så mycket gott under många årtionden - men som alltmer förorsakar de problem vi står inför. 

Sverige har i årtionden blundat för vårt ansvar, vilket nu lett till att vi som bor i vårt land finns på en föga hedrande tionde plats på listan över de länder som per capita gör störst ekologiskt fotavtryck på vår planet. Under den tidigare regeringen har Sverige föga hedervärt förflyttats från trettonde plats till tionde plats listan över minst hållbara sätt att leva. 

För fyra år sedan skulle det krävas 3,5 jordklot för att härbärgera världens befolkning om den levde på vårt sätt. Idag krävs det 3,7 jordklot. Vi är inte ett föredöme för världen. Men vi kan bli.

Fru talman!

Sverige står inför en gigantisk utmaning. EU står inför en gigantisk utmaning. Världen står inför en gigantisk utmaning. Ingenting blir bättre av att vi blundar, ingenting blir bättre av att vi gömmer oss bakom ord som att ”vi är en så liten del av världen”. Menar vi allvar med människors lika värde så måste vi agera med målet att alla världens människor skulle kunna leva på det sätt som vi gör. 

Tar vi inte itu med bristerna, vågar vi inte se dem i tid, har vi inte modet att åtgärda dem, riskerar vi att hamna i en situation där vi vare sig förmår upprätthålla social anständighet eller demokratisk värdighet.   

Den största fienden mot det goda samhället, det uthålliga och socialt goda samhället, är vår ovilja – och kanske vår oförmåga och till och med vår rädsla – att se bristerna i det system som burit oss ända till den punkt där vi idag står. 

Den nytillträdda regeringen avser inte bara lyfta dessa stora frågor utan också i praktisk politik ta de första stegen på den väg som leder till en annan utveckling än den som byggts av ständigt ökande konsumtion som motor för att med lånade medel upprätthålla en tillväxtmodell som inte är hållbar.

Vår ambition är att bygga ett samhälle där människans möjlighet till goda liv förbättras utan att detta sker på bekostnad av andra människors och kommande generationers frihetsrum.Fru talman, ärade ledamöter av Sveriges riksdag, alla ni som lyssnar!

Det är denna regerings fasta vilja att Sverige skall vara en global förebild när det gäller såväl jämlikhet som jämställdhet, såväl ett gott socialt kontrakt mellan stat och medborgare som kulturell frihet där alla ges rätt att växa som människor utan att inskränka på andras frihet och trygghet. 

Vi vill - tillsammans med alla som lever i Sverige - bygga ett land som kännetecknas av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att forma på djupare, vidare och mer humanistisk grund än den stereotypa utveckling i ekonomismens riktning som Sverige och så många andra nationer fastnat i.  

Vi måste förstå att varje tidevarv har sina lösningar och att den utveckling som vi allmänt sett som självklar under flera årtionden nått till vägs ände. 

Vi måste inse – hur ont det än gör – att det politiska och ekonomiska systemets enögda fokusering på ohämmad tillväxt genom allt mer vidlyftig internationell handel, ideologiskt betingade avregleringar och global privatiseringsvåg driver oss allt mer mot såväl klimatkollaps som kollaps för det vi lärt känna som demokratins värden. 

Vi vet att det är nödvändigt att förändra. Vi vet att det är möjligt att förändra. Och med denna övertygelse och denna vilja är regeringen beredd att ta sig an arbetet.


Fru talman!
Den nya regeringen har fått väljarnas förtroende att varsamt lotsa Sverige, som en del av en föränderlig värld, mot en framtid där mycket av det vi lärt inte längre är gällande. 

Arbetslösheten har bitit sig fast på hög nivå trots att hundratusentals nya jobb har tillkommit. Det kommer inte att bli bättre om vi inte tänker nytt. Detta beror på den kommande vågen av digital revolution.  

Arbeten som utförts av välutbildade och engagerade människor kommer i stigande omfattning ersättas av digital teknik. En välutbildad medelklass riskerar att i allt högre grad ställas utanför arbetsmarknaden på liknande sätt som skett för arbetarklassen i ett tidigare skede.

De ekonomiska trygghetssystemen är inte anpassade till en samhällsutveckling där människans arbete kommer att utgöra en allt mindre del av samhällsekonomin. Allt fler människor i Sverige, såväl som i hela EU, lever redan idag i en prekär situation. Med otrygga arbeten, oviss framtid, svårighet att få hyreskontrakt, svårighet att få lån att köpa en bostad, svårighet att planera för sig och sina nära.

Många kommer att få uppleva att den utbildning som sagts vara förutsättning för ett arbete inte kommer att ge något arbete. 

Ett växande prekariat – med alltfler människor som lever i en prekär situation – kommer att växa fram om vi inte tänker nytt. 

Det är den nya regeringens uppdrag att på bästa sätt förändra de system och strukturer som politiken bygger så att dessa anpassas till den nya verkligheten. Vi måste mer aktivt dela på de jobb som kommer att finans, vi måste bygga trygghetssystem baserat på medborgarrätt snarare än lönearbete, vi måste bredda skattebasen för att finansiera den trygghet och den frihet som skall känneteckna den goda medborgarrätten i det goda samhället.

Vi bjuder in fack, näringsliv och den civila sektorn för att gemensamt bygga system, strukturer och normer som är anpassade till den nya verklighet vi nu lever i. Det handlar om inte mindre än en fredlig kulturrevolution där människan och livet sätts i förgrunden. 

Det är som om vi någonstans på vägen till Nu har förbigått att människan är en biologisk, social och kulturell varelse och istället byggt samhället för ekonomiska varelser vars uppdrag är att arbeta, konsumera och producera för att hålla ett alltmer hackande ekonomiskt system levande ännu en stund. 

Fru talman! Människan skall inte vara redskap för systemet. Systemet skall vara redskap för människan.Ledamöter av Sveriges riksdag och alla ni som lyssnar!

Regeringen kommer att ta sig an detta uppdrag. Vi kommer att lämna den så envist kvarhållande arbetslinjen - som visat sin oförmåga att lösa såväl enskilda människors som samhället kollektiva problem - och skapa en livslinje. Detta innebär förändringar i många delar av politiken

Skolans uppdrag blir inte att fostra ungdomar till en arbetsmarknad i första hand, utan att ge barn och ungdomar redskap att utifrån sina drömmar och sina förmågor leva goda, kreativa liv med förståelse för vikten av kritiskt tänkande och respekt för andra människor, andra livsformer och vår gemensamma framtid.  

Ämnen som filosofi, kreativt skapande och idrott ges ökat utrymme. Omdöme i skolan ges i förmåga att samarbeta och hjälpa andra till förståelse och kunskap. Den klass man går bestäms av den kunskap man kommit att besitta, inte den siffra som står på åldersintyget. Individens kunskap och ansvarsförmåga sätts i centrum. 

Regeringen avser att avveckla utbildningsdepartementet och ersätta det med ett kultur- och bildningsdepartement vars uppdrag blir att ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet till bildning, kreativt skapande och en god plattform för att kunna växa som människor.


Fru talman!

Inbördes kamp dominerar konkurrenssamhället.  Regeringen avser att istället lägga fokus på inbördes hjälp. 

Vi är övertygade om att det nya samhälle som växer fram behöver mer samarbete och mindre konkurrens, mer empati och mindre egoism, mer solidaritet och mindre girighet.  

Detta sätter avtryck på den näringslivspolitik som denna regering kommer att driva. Steg för steg kommer såväl kooperativa som icke-vinstsyftande företagsformer att ges möjlighet att växa på bekostnad av den gamla tidens näringsliv. 

Regeringen ser företag som en del av samhället och vi accepterar inte att företag hamnar i utanförskap. Ett utanförskap som innebär att man bidrar allt mindre till skola, vård, omsorg och trygghetssystem. Vi kommer därför att bredda skattebasen så att även företag vars omsättning i allt högre grad sker genom t ex robotar, datorer och annat digital teknik får bidra till allt detta goda. 

Vi kommer att steg för steg, i största möjliga grad i samarbete med andra länder i vår omvärld, att ersätta arbetsgivaravgifterna med en allmän produktionsskatt baserad på omsättningen. Vi noterar att tanken inte är ny, den framfördes i Sveriges riksdag redan på 80-talet av Olof Palme och har även under årens lopp haft borgerliga företrädare. Vi konstaterar att tiden nu är mogen för dess genomförande.


Fru talman!

Sverige har varit drivande för att främja en utveckling där varor forslas i allt större omfattning över världens hav. Den nya regeringen anser – för att ge ett tydligt exempel med bäring på att många av ledamöterna säkert längtar efter det kaffe som väntar när regeringsförklaringen är avslutad – att det är såväl ekologiskt som ekonomiskt rationellt att byta recept istället för att skicka kakor fram och tillbaka i en aldrig sinande ström. 

Det känns märkligt att behöva påpeka detta i en regeringsförklaring år 2014… 

Den ohämmade – och alltmer oreglerade – globala handeln må vara till godo för kapitalismens och ekonomismens upprätthållande, men vi ser också dess irrationella baksida i form av ökande klimatutsläpp, ökande transportbehov och ökande avstånd mellan konsument och producent.  

Regeringen avser att, tillsammans med andra regeringar, driva förhandlingar om handelsavtal på ett nytt sätt: varje land måste ges en möjlighet att ställa liknande, om än ej exakt samma, krav på importerade varor som på de varor som tillverkas inom landet. Det är först genom en sådan grundläggande regel som enskilda länder ges möjlighet att gå före när det gäller allt ifrån djurskyddslagstiftning till utrensning av kemikalier. 

Kort sagt: förbjuder vi burhöns i Sverige skall vi ha rätten att förbjuda import av ägg från burhöns i något annat land, förbjuder vi stråförkortningsmedel i det svenska jordbruket skall vi inte heller importera spannmål där stråförkortningsmedel används, förbjuder vi kemikalier för att skydda de som arbetar ska vi inte ha mindre omsorg om de som arbetar i andra länder. Gott djurskydd, goda produktionsmetoder och god arbetsmiljö skall inte straffas genom avsaknaden av en klausul som skyddar den som blir ett föredöme.

Varje land och region skall dessutom ges rimlig möjlighet att bygga en viss grundläggande självtillit för att minska sårbarheten och beroende av parametrar man inte själv kan styra. Detta måste kunna ske med nödvändigt beaktande av riskerna för protektionism. Frågan är svår, men den globala osäkerheten, inte minst genom kapitalismens förmåga att vara alltför kreativ för sitt eget bästa, kräver att frågan blir löst om vi inte vill riskera globalt sammanbrott sprunget ur ett nationellt eller regionalt sammanbrott.
 
Vi kommer att - förhoppningsvis tillsammans med en allians bestående av regeringar i flera länder - arbeta för detta. Den ohämmade och regellösa frihandelsfundamentalismen som driver på såväl klimathotet som global instabilitet skall reformeras! På köpet värnar vi demokrati och mångfald.


Fru talman, ledamöter i Sveriges riksdag, alla ni som lyssnar och för vilka regeringen är till! 

Den nya regeringen kommer att arbeta utifrån en grundsyn som återupprättar och förnyar idén om frihet, broderskap och jämlikhet. 

Frihet skall värnas inom kultursektorn, syskonskap skall gälla inom ekonomin och den absoluta jämlikheten skall råda inom rättssystemet. 

I alltför många år har friheten mest värnats inom ekonomin, vilket såväl fått förödande akuta konsekvenser som successiv och orättfärdig överföring av makt och pengar från flertalet till fåtalet. Vi kommer att - vid sidan av den breddade skattebasen och prioriteringar på bolagsformer som hamnat i skuggan under ekonomismens årtionden - ta steg för steg för att kapital och arbete beskattas på likvärdigt sätt.

Det innebär lägre skatt på inkomst av arbete och högre skatt på arbetsfria inkomster. Den lägre skatten på arbete kommer att utformas på så sätt att grundavdraget kraftigt kommer att höjas med målet att de första 120 000 kronorna man tjänar skall vara skattefria – man skall kunna leva på sin lön! Kommunerna ersätts fullt ut för skattebortfallet.Fru talman!
De senaste tio åren har vi sett hur oron i världen har ökat. Pandemier, terrorism, annekteringar och ökande anslag för militär upprustning inte minst i vår del av världen. Vi måste göra vad vi kan för att bryta denna utveckling. Vi kommer därför att kraftigt öka svenskt engagemang för fred, nedrustning och fredlig konfliktlösning. 

Vi kommer att inrikta försvarspolitiken också på sådant som minskar samhällets sårbarhet, ökar landets självtillit och skapar allianser för nedrustning. Vi kommer att prioritera uppbyggnad av insatsstyrkor bestående av välutrustade sjukvårds- och räddningsteam att bidra med vid naturkatastrofer, kris- och krigssituationer världen över. Behovet synes vara enormt när vi nu ser människor gå under i följden av ebola.Vårt land skall bli ledande när det gäller att med öppen hand hjälpa människor i nöd.

Vi kommer därför att, som första land i världen, att inrätta ett fredsdepartement.


Fru talman!

Den nya regeringen vill bryta mot varje uns av härskarideologier som präglat så många århundraden. Mannens härskande över kvinnan, den vites härskande över den svarte, människans härskande över naturen. 

Vårt uppdrag blir att föra Sverige in i en framtid som bryter mot allt detta. Vi antar utmaningen, gläds åt förväntningarna och skall göra vårt yttersta för att bryta de system, strukturer och normer som blivit alltmer olönsamma för människan, för samhället och för planeten. 

Elin Wägner har skrivit: ”En fågel värjer sin bur. Det är det enda den kan göra om den tillhör en gammal burfågelsläkt och inte vet av någon annan uppehållsort. Den öppna dörren är då inte utgång till friheten utan ingång för katten. Fågeln har rätt i att det betyder katastrof om katten kommer in i buren, men om den fria fågelns möjlighet, att klara sig utanför vet den ingenting.”


Fru talman, ärade riksdagsledamöter, alla ni som tittar och lyssnar på detta!


Det är dags för oss att ta klivit ut från ekonomismens och härskarideologiernas bur och ta oss an kommande tidevarv med såväl den stora ödmjukhet som de stora ambitioner som tiden kräver.


Nu bromsar tåget, det är lite försenat, hade det varit mer försenat hade jag nog hunnit skriva några rader om järnvägen också...  Ni får ursäkta att jag inte heller hann med vare sig sjukvård eller äldrevård eller djurrättsfrågor eller....

59 kommentarer:

 1. Neoliberal Agendamån okt. 06, 02:27:00 fm

  "För fyra år sedan skulle det krävas 3,5 jordklot för att härbärgera världens befolkning om den levde på vårt sätt. Idag krävs det 3,7 jordklot. Vi är inte ett föredöme för världen."

  För 10 000 år sedan var vi ca 10 miljoner invånare på planeten. Folk levde då på jakt, och när födan var slut drog man vidare till ett nytt område. Det var runt den tiden som mammuten utrotades.

  Idag är vi över 7 000 miljoner. Hur många planeter hade behövt om vi alla idag hade levt som då? Om vi brukat lika mycket areal för att förse oss med mat och kläder?

  Bra mycket mer än 3.7 jordklot, men ändå är vi här idag.

  SvaraRadera
 2. Ett väldigt fint tal! Tack! Men en märklig början... "Tack för att ni valt Sverige!" Stämmer det med verkligheten?

  Vi VET att alla har inte valt, de har tvingats välja mellan pest och kolera.
  Att då tala om att bygga Sverige tillsammans utan att nämna det är grymt. Vi vet att alla kommer inte att önska er välkomna. Vi skulle önska det, men så är det inte. Det kommer en del av er att få erfara. Kan man börja ett tal så? Naturligtvis ska man beskriva verkligheten.

  Det är olustigt och känns som PK skrivbordspolitik, som ännu inte sett hela verkligheten. Viljan att hjälpa klarnar i resten av talet. Men början på ett tal är viktigt. Det avgör i vilken grad man sedan lyssnar och tar det till sig.

  Vi vet och är medvetna om, att ni inte alla gjort ett fritt val och att ni inte alla kommer att vilja kallas för nya svenskar. Välkomna oavsett! Vi är många som ska göra allt för att ni som vill kan återvända hem och att ni som väljer att stanna ska göra det. Vi måste bygga broar.

  Vi vill göra vår del och kommer göra allt för att påverka andra länder. Vi i Sverige satsar mycket på att hjälpa era nära och kära som inte lyckades fly med er i närområden. Så känn tillit till att vi vill er väl. Inte att vårt motiv är att ni ska bidra till vårt lands tillväxt på bekostnad av ert hemlands överlevnad.

  Vår största önskan är att era hemländer ska blomstra. Välkomna hit, nu så jobbar vi tillsammans för det. Resten av detta tal (Birgers) visar hur vi ska gå tillväga steg för steg för att uppnå detta.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 3. Birger Schlaug: APPLÅDERRRRRRRRRRRR, som vanligt, för retoriskt och glasklart formulerade tankar, baserade på humanism och klarsynthet!!!

  SvaraRadera
 4. sef humanism och klarsynthet fodrar klarsynthet och inga skygglappar.

  MP:s uppgörelse med M i arbetskraftsinvandring hade sina brister. Det har man i efterhand tvingats erkänna... Handlade inte endast om humanism och klarsynthet alltså. Motiven skiljde sig förmodligen åt. Men verkligheten skiljer inte på motiv. Den visar konsekvensen av karma. Eller orsak och verkan av beslut som tas. I detta fall så gäller inte alltid svenska villkor för de "nya svenskarna" som ska bidra till ekonomisk tillväxt. Något som kan rättas till givetvis.

  Blir allvarligt bekymrad över att man möter en så lång text med endast "APPLÅDERRRRRRRR".
  Får mig att undra över vad är det för fel på egna tankar. Som visar att man är ett eget väsen från andra väsen skiljt.

  Tycker humanism och klarsynthet bör visa att man ser systemfel och klart och tydligt erkänner dem som fel.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 5. Lisbeth, Birger har väl ingenting med MP:s politik att göra vad jag vet?

  SvaraRadera
 6. Anonym, förändrar det hans början på talet? Dessutom jag har aldrig uppfattat, att han ser på arbetskraftsinvandring som något som kan handla om annat än humanism. Aldrig hört honom säga att det kan handla om att vi med arbetskraftsinvandring kan ha som motiv och mål att bibehålla tillväxten.

  Har verkligen MP talat med Alliansen om motiv. Innan man sjösatte förslaget. Personligen så undrar jag.

  Birger har väl mycket att göra med MP:s politik. Han skriver ständigt om den. Det verkar dessutom enligt bl.a. Maria Wetterstrand och Birger själv som att man inte är så osams som vissa tycks tro. Läser du vad som skrivs på bloggen anonym?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 7. Maria Wetterstrand skriver på TWITTER. "Det samarbete som blev mellan MP och Alliansen efter 2010 om migrationsfrågor, var det vi i MP som tog initiativ till."

  Idag har S tvingats acceptera uppgörelsen och även V kommer att acceptera den? De som tidigare talat om att det handlar inte om humanism.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 8. Hej Lisbeth, jag har verkligen inte någonting att göra med vare sig MP:s eller något annat partis politik. MP skall inte belastas av vad jag tycker, skriver och säger. Nej,jag är sällan ovän med människor jag känner även om jag inte delar deras åsikter - MW och jag har förvisso olika uppfattningar i frågor som rör kapitalismens frihet - hon har inget emot vinster i välfärden - men jag har sett att hon numera ger uttryck för en mindre ekomodernistisk syn på tillväxten än hon gjorde som språkrör.

  SvaraRadera
 9. Hej Birger! Tack för svar. Tycker din början på talet är olyckligt. För Sverige är inte längre det välkomnande land du beskriver. 13 procent har protesterat och nya partier växer fram. Erkänner vi inte det tydligt och klart och talar om för dem som kommit hit att de kan råka illa ut, så är det inte humanism.
  Men i övrigt så är talet väldigt fint. Så jag vill inte förringa ditt tal. Önskar bara att det till "100" procent beskrev verkligheten

  SvaraRadera
 10. Lisbeth. "Tack för att ni valt Sverige" är bl.a. ett uttryck för vår tacksamhet över att det kommit yrkesfolk som täpper till vakanser, t.ex. tjänster inom vården. Med en rå formulering skulle vi även tacka krigen som drev dem hit?

  Men de som inte tackar är troligen deras hemländer, som dräneras på kunnig personal. Vi kan förstås skicka Läkare utan gränser i motsatt riktning.

  Gt

  SvaraRadera
 11. Löfven menar att vi först måste höra med industrin om dess behov av energi, innan vi kan fastlägga en energipolitik.

  Hos en Birger skulle det gissningsvis låta så här: Vi måste först höra med miljön om dess behov av vård och vördnad, innan vi kan fastlägga en energipolitik.

  Gt

  SvaraRadera
 12. Är ni nöjda nu när Sverige har fått sin första gröna islamist-minister?

  SvaraRadera
 13. Låter som en bra programförklaring för vårt (ditt) nya parti! Jag blir allt mer övertygad om att det fokus du för fram behövs idag, mer än någonsin, eftersom det helt trängs undan också av den nya regeringen. Sorry, men du har ett tufft jobb framför dig. Kanske slå ihop påsen med Fi!?
  Rolf

  SvaraRadera
 14. Gt, Tycker inte det är råhet att beskriva verkligheten. Däremot tycker jag det är råhet att driva en politik som dränerar andra länder på kunnig personal. Att automatiskt kalla dem för nya svenskar.

  Naturligtvis både kan och ska vi skicka Läkare utan gränser. Naturligtvis ska vi inte stoppa dem som knackar på dörren. Symtom bör lindras och vissa tar sig hit frivilligt. Men vi kan och bör inte kosmetiskt skyla över verkligheten. Kosmetika har en tendens att krackelera. Då står vi där och önskar att vi tänkt annorlunda.

  Inget säger att vi naturligtvis inte kan ändra tankesätt. Det som sätter stopp är brist på vilja. Att se vissa systemfel och välja att blunda för andra är för mig inte humanism. Det vi gör nu är att lappa inte laga.

  mac, är mycket nöjd. Ministrarna ska spegla folket. Inte nya svenskar.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 15. Hoppas att det vi fick inte var en regeringsfördunkling!
  Tyvärr tror jag inte att partiernas representanter står i kö hos Fru talman för att ansluta sig till din förklaring.

  SvaraRadera
 16. Är för mångfald inte enfald.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 17. Grön politik rakt igenom, dock inte Miljöpartiets politik längre. Så här ser verkligen grön politik ut!
  L.

  SvaraRadera
 18. Bäste talman

  Vi väljare såg en borgar-regering som åstadkommit ringa av värde för folkflertalet avgå. Nu tycks vi dessvärre fått en "blå klubb" bestående av (nya mp) + (s), där ledstjärnan verkar vara borgerligt samarbete, både internt & externt. Det kan aldrig sluta väl? "Blå klubben" tycks dessutom så "orealistiskt lyckliga", nästan som passagerarna på Titanic kanske var lyckliga där i balsalen timmarna före isberget siktades vid horisonten. "-Nu kör vi så här!" gissar man är en lättsinnig, aningslös inbördes "häpp-häpp!"-kommentar. Det slutar knappast bra, det slutar nog illa? Dessutom är det pinsamt att behöva beskåda, för allmänna vänsterväljare. En bedrövlig "slumrande folket"- repris, där teorin om att folket fortfarande sover sött inte är sann. Där sveken, streber-fasonerna & oförmågan till annat än repressiv symbolpolitik noga noteras av en klarvaken röd väljar-skara som redan fått "allvars-rynkor" i pannorna & där munnarna visar tydliga drag av avsmak..

  SvaraRadera
 19. L Bra att veta! Om grön politik är att lappa och laga samt att förneka människors rätt till egen kultur genom att kalla dem för nya svenskar då är det inget för mig.

  Jag förstår varför S, MP, och V har haft synpunkter på migrationspolitiken. Ja även LO. Samt jag ifrågasätter varför MP gjorde upp med Alliansen. Kanske blir det till sist ett framtida förlåt oss det blev fel som med friskolor.

  Det har rättats till idag Tack S, MP och framförallt V som visat att de är inte till Salu. Blev rörd och glad över den nya regeringen och V.

  Förstår att det är inte att hoppas på, att V ska ta debatten med SD om att hjälpa fler i närområdet. Skulle vara så skönt att höra ett parti säga. Vi lägger mer pengar än SD. Vi vill hjälpa så många som möjligt och tillsätter därför en grundlig utredning. Som säger vad människor vill och inte vad politiker från skrivbordet TROR att människor vill.

  En sådan utredning har inte gjorts. Men naturligtvis kommer vi att behöva utreda olika idéer om hur vi bäst och mest effektivt hjälper fler. Klimatflyktingar, pandemier, flyktingar från krig listan kan göras lång. Vi kommer tvingas att "välja".

  Eftersom jag ser till sak och inte till person (parti) så tycker jag att SD:s förslag bör prövas. Bästa sättet att avslöja motiv på är att pröva tankar. Sämsta sättet är att vägra titta på nya tankar. Det är att vara en betonghäck.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 20. Ibland förundras jag över dig Lisbeth. Har det helt gått dig förbi hur det ser ut i närområdena där flyktingarna samlas? Skulle du själv vilja leva i sån misär? När människor flyr för sina liv kan man aldrig stänga dörren. Sätt dig in i den situationen.

  SvaraRadera
 21. Moa, Jag har aldrig påstått att man ska stänga dörren. Var ser du det någonstans? Det skulle vara av vikt att veta.

  Försöker sätta mig in i situationen och för mig personligen betyder nära och kära mycket. Om min familj skulle tvingas fly skulle förmodligen två bli kvar. Inte orka fly.

  Vad är det att förundras över? Att man gör en grundlig undersökning kring hur människor resonerar, är för mig en självklarhet.

  Förundras över din kommentar till mig. Är Birger en helig indisk ko? Som aldrig får ifrågasättas. Det ser ut som det gör i närområdena mycket på grund av att resurser saknas. Ska vi låta det se ut så? Humanism?

  Jag tror att många innerst inne håller med mig om det jag skrivit. Politik får inte vara skrivbordskonstruktioner. De ska bygga på fakta och grundliga undersökningar. Inte på tro. Precis som Birger så blir jag sällan osams med de som jag diskuterar med.

  Varför skulle jag då inte vilja pröva en ide som kommer från SD? Tycker idén låter bra! Men att de vill satsa så lite och behålla så mycket borde politikerna vilja samtala mer kring. Hälften av pengarna borde man kunna satsa om man verkligen vill hjälpa. Att försöka styra om pengar är inget nytt. Det betyder inte att man stänger dörren.

  Ibland förundras jag över människor som inte uppmärksammat att flyktingar benämns som närande för oss och för våra framtida pensioner.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 22. Somalien, syrien och afghanistan där flest flyktingar kommer ifrån har alla attackerats av USA.

  Så det är kanske USAs utrikespolitik man borde diskutera.

  SvaraRadera
 23. Moa!

  Vad är det för naturlag som säger att det blir misär för flyktingar i närområdet och inte här? Hur flyktingarna har det beror väl på hur mycket man satsar på att hjälpa flyktingarna och var det är billigast att hjälpa. Det finns inte oändligt med resurser så för att hjälpa så många som möjligt behöver man använda de pengar som satsas väl. Det blir inte bättre för flyktingarna att lägga ett för stort fokus på att hjälpa ett fåtal av flyktingarna som orkar och har råd att som invandrare ta sig ända till Sverige. Det är ju det som är poängen med att ge större stöd i närområdena. Att flyktingarna inte behöver betala stora summor (de få som har råd) till flyktingsmugglare för att med risk för livet ta sig till andra länder i EU. Är hjälpen i närområdena tillfredsställande behöver de inte fortsätta att fly ännu längre och ta sig till ett EU där de dessutom riskerar att inte få stanna. Om ett stort antal från Baltikum skulle behöva fly är väl inte första tanken att skicka dessa till Brasilien? Att diskutera hur man bäst hjälper ett stort antal av världens flyktingar är sunt förnuft och inte rasism.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 24. Anonym 06:12!

  Precis! Kanske ett starkare FN också som mer demokratiskt och objektivt än USA kan ta itu med odemokratiska terroriststater. Inte bara bomba utan hjälp till självhjälp med andra medel så långt det går.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 25. Moa är snäll och det tror jag även
  att Lisbeth och Jan är ...

  En gång var de en ung kvinna som
  hade fattat tycke för fienden,
  men när han började berätta att de fanns en organisation som hade
  tagit hand om Dag Hammarskiöld och
  många flera och sedan Olof Palme
  emedan de namngivna ville förhindra ett tredje världskrig och
  stärka FN på bekostnad krigsmakterna så steg hon upp på
  berget och slog på världens största
  Gong Gong

  Till hennes undsättning kom då tre vise män
  och frågade: Vad står på?
  Hon svarade: Alltet är illa!
  De sade och gjorde: Du stör den Nya Ordningen
  och förde bort henne och själva
  tillhörde de Den Nya Ordningspolisen!
  gick

  SvaraRadera
 26. Det lär krävas ohygglig tillväxt för att kunna försörja alla nya svenskar framöver och ökningen av växthusgaser blir gigantisk, för varken Mp eller S har väl aviserat neddragningar, snarare tvärtom.
  /S-range

  SvaraRadera
 27. ... Så att sluta stödja amerikanska bombningar och IMF parasitering leder då till färre flyktingar.

  Folk flyr av anledningar. Anledningar som av någon anledning inte dyker upp i den svenska ankdammsdebatten.

  SvaraRadera
 28. Lisbeth. Du undrar varför det inte går att resonera kring SD:s förslag att satsa mer i flyktingars närområde.

  Ett förslag till svar: Dels har förslaget fel avsändare. Dels är detta, att isolera SD, av total art.

  Det minsta du bryter mot denna oskrivna regel ses som en osolidarisk handling mot en enad front. Såsom icke PK riskerar du själv att bli isolerad enligt formeln vi & dom.

  Detta är som sagt bara ett förslag till förklaring, en bristfällig skiss. Har du en bättre?

  Gt

  SvaraRadera
 29. Tänk, till och med här ägnar sig den ena efter den andra åt just flyktingfrågan, är det inte hopplöst att skriva bloggar när kommentarfälten bara håller på med den frågan???

  SvaraRadera
 30. mån okt 06, 10:26:00 em
  ...hopplöst med bara flyktingfrågan???

  a: Flykting från sig själv
  för att bli anställningsbar.

  b: Flykting p.g.a. att USA strävar
  efter total dominans.

  c: Flykting p.g.a. att Ryssland är
  rädd för USA och tror att de gäller att erövra, eller att dö.

  d: Mental flykting i sitt eget land, emedan det styrs av medlöpare till USA.

  e: Andlig flykting på Jorden.

  f: Jag undrar om vi inte borde ta och organisera oss ...

  SvaraRadera
 31. Anonym, Javisst om man anser att flyktingfrågor inte ska ventileras, utan stoppas undan är det hopplöst. Men är det snällt? Birger är snäll han börjar sitt tal med att välkomna flyktingar.

  Roland jag är snäll och jag tror att även du Moa och Jan är det.

  Tror även att Maria Ferm är snäll. Men inte att Bert Karlsson är det:) Han anser att Maria Ferm MP borde blivit minister. Löfven anser det helt uppenbart inte. Med Maria Ferms politik kan Bert tjäna storkovan.

  Bert Karlsson säger att han ska återinvestera vinsten från flyktingboenden i andra verksamheter frivilligt....

  Jag skrev om att styra om pengar, så att de gör mer nytta för fler. Inte om att stoppa flyktingar med kalla handen. Det är inte snällt. Vill inte att den elaka delen av mig ska vara på tillväxt utan den snälla. Men den får inte vara naiv utan se verkligheten.

  Att få höra att Bert Karlsson vill styra om pengar, som skulle ha gått till flyktingmottagande till äldreboende, borde göra alla som vill vara snälla och kan tänka rasande.

  Att även vårt flyktingmottagande kommit att handla om vinst har inte med snällhet att göra. Utan om girighet.

  Roland, ja vi borde organisera oss. Se till att förslagen om stopp av vinster i välfärden blir verklighet. Kanske kan det endast ske med hjälp av SD. För Alliansen har gett kalla handen.

  Det är inte vidare snällt. De (Björklund) fnyser och säger att det får bli med hjälp av SD. Sjöstedt en vänsterpartist ska inte sätta villkoren.

  Kommer samarbete med SD att som Gt skriver ses som en osolidarisk handling mot en enad front? En enad PK front? Då var frågan om vinsterna inte så viktig. Sandlåda? Vad vill politikernas arbetsgivare dvs. väljarna? Jo över hälften vill enligt en undersökning att samarbete ska ske i vissa sakfrågor. Förmodar att vinster i välfärden kan vara en sådan.

  Anonym ett kommentarsfält måste få ägna sig åt flyktingfrågan när Birger Schlaug börjar sitt tal med den. Vi ska vara snälla i vårt mottagande av flyktingar. Inte tjäna storkovan på dem. Vare sig det handlar om att de ska bidra till våra pensioner eller tillväxten. Eller till att Bert Karlsson ska styra om skattebetalarnas pengar till något annat.

  Gt, Din skiss är väldigt bra.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 32. Det blev som Sjöstedt sa. De som tjänar stora pengar på vinster i välfärden kommer att höras och vara högljudda. Bert Karlsson är bara en Mikaela Valtersson ordförande för friskolornas riksförbund en annan. En fet lön? Använder SD som vapen gör de alla. Tragikomiskt. Just nu talas det på SVT om de stora livssynderna. Att hantera sin mörka sida är en.

  SvaraRadera
 33. Lisbeth och Jan!
  Jag kan hålla med er om mycket av det ni säger, även när det gäller SD.Men i akuta situationer tycker jag med bestämdhet att vi måste agera med empati, det finns inte utrymme för dessa oändliga debatter som aldrig tar slut, så många människor hinner fara illa och till och med dö innan vi har kommit fram till vad som är den bästa lösningen. Då handlar det om här och nu.Jag är fullt medveten om att vi ensamma inte kan rädda världen, men vi kan rädda dom vi kan, under tiden försöka påverka fler att ta sitt ansvar.

  SvaraRadera
 34. Moa häller med dig! Det handlar om här och nu. Här och nu kan vi öppna dörren inte stänga den. Här och nu kan vi samtidigt fundera på hur vi bäst hjälper.
  Det här med att påverka fler att ta sitt ansvar bör vi också fundera över. Hur och på vilket sätt tar vi bäst ett gemensamt ansvar.
  Vi är med i EU och kan bevisligen påverka andras tankar. (Palestina)
  Stor röststyrka har vi inte. Men väl egen tankeförmåga, som inte bör låta sig styras av lägre känslor som fruktan, girighet och annat hat. Att agera med empati kräver en hel del.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 35. Birger, Lisbeth, Gt, Moa med fler skulle ni, utan att tveka, öppna ert hem och släppa in flyktingar så att de får tillgång till ert kylskåp, er säng, bästa fåtöljen med mera?
  Liss D/

  SvaraRadera
 36. Hej Lisbeth!

  Du säger, apropå min "APPLÅÅÅD-kommentar" till B.Schlaugs i denna tråd aktuella, glasklart "talande" text:
  "Blir allvarligt bekymrad över att man möter en så lång text med endast "APPLÅDERRRRRRRR".
  Får mig att undra över vad är det för fel på egna tankar. Som visar att man är ett eget väsen från andra väsen skiljt."

  "(...) Som visar att man är ett eget väsen från andra väsen skiljt." Hmmm ... menar du, Lisbeth, att I-världsmänniskan är så gravt hjärntvättad av de styrande Penningfixerarna att hennes naturliga självkänsla, identitet, självständighet ersatts med total vilsenhet av sådan volym att hon därför med oavlåtligt, oftast onödigt pladder försöker bevisa för andra att hon är självständig, "att man är ett eget väsen från andra väsen skiljt."

  Är detta förklaringen till den under 70 år helt stillastående "På stället MARSCHEN", från vilken aldrig ett enda koncist lösningsförslag på hur undanröja miljö/klimathot nånsin hörts -blott dånande rundgångspladder?

  "Det är synd om mänskorna", sa som vi vet Strindberg.

  SvaraRadera
 37. Liss D/
  Det vet jag inte hoppas det! Om det krävs och jag tvekar kommer jag att tänka på ditt inlägg.
  Tack! Om jag inte är beredd till detta skulle jag inte bli nedslagen. För jag kan inte ensam rädda världen. Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Då kan jag välja att bidra på andra sätt.
  På mitt sätt.

  Men jag "tror" att många som diskuterar flyktingpolitik bor bra. Har det bra ställt och gott om eget utrymme. Därför så blir mycket skrivbordspolitik.

  Ditt inlägg påminner lite om kändisar som leende kräver att vi ska bidra med dittan och dattan...
  Gör som oss...
  Spelar på vårt dåliga samvete.

  Öppna era hjärtan säger Reinfeldt.
  Ändra politik säger jag.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 38. Hej, alla ni som i sedvanlig ordning kommer in på SD så fort minsta lilla öppning, och ibland inte ens det, finns.

  Ett politiskt parti är mer än ett formellt partiprogram. Ett politiskt parti är dess, åtminstone ytliga, rötter, dess aktiva medlemmar och den underton som finns i retoriken. Det förstnämnda i fallet SD - partiprogram - är mindre beklagansvärt än den näring man fått, och ännu får, från sina rötter. Lägg till det att så många aktiva medlemmar säger så mycket vedervärdigt så fort man kan lämna ljuset och uppträda i anonym form, lägg till det riksdagsledamöter som såväl direkt - t ex en lätt onykter riksdagsledamot som omedelbart skyller på invandrare när väskan försvunnit trots att han glömt den kvar på krogen och sedan väser till en vakt i riksdagen något om att hon inte är riktig svensk - som i undertonens retorik allt som oftast blinkar till dem som har åsikter som de formellt säger sig inte vilja ha att göra med - så får ni summan av det som är detta parti. Det är just denna summa som gör att alla andra partier vill bygga en rågång till SD.

  Naturligtvis är inte alla som röstat på SD rasister, naturligtvis är inte alla som är medlemmar i SD rasister, naturligtvis är inte ens alla riksdagsledamöter för SD rasister - men i partiet finns en underton som de facto legitimerar åsikter av rasistisk karaktär. Jag kan inte en i min vildaste fantasi tänka mig att ledande politiker i någon annat riksdagsparti sitter och sjunger nazisånger i fyllan och villan, jag kan inte tänka mig att några kommunpolitiker i något annat riksdagsparti sätter på sig nazisymboler på fester därför att det är kul, jag kan inte tänka mig något annat riksdagsparti där ledamöter i talarstolen antyder att någon riksdagsledamot i något annat parti inte är relevant för sitt uppdrag pga sin härkomst.

  När det i kommentarfältet framgår att de som i vanliga fall anser att kärnkraften skall avvecklas, att klimathotet måste åtgärdas, att miljöskatterna måste höjas för att driva på en utveckling utifrån principen "det som är hållbart skall bara billigare, det som är icke-hållbart skall vara dyrare" så ogärna tycks vilja se att SD är det extremaste partiet i riksdagen när det gäller att motverka allt det som är grön politik - till och med en miljöpolitisk analfabet som Stefan Löfven verkar ju vara en miljöprofessor i jämförelse med Åkesson.

  Ur ett grönt perspektiv är nedrustning en väg att gå, för SD är upprustning en väg att gå. Ur grönt perspektiv är biologisk mångfald och insikt att skogen är mer än virkesplantage en ideologisk kärna, för SD är det tvärtom. Ur ett grönt perspektiv är politik medel för att montera ner hinder i form av normer som begränsar människors rätt och möjlighet att vara sig själva och få samma möjligheter som andra ett kärnvärde - för SD är sådan politik icke önskvärd. Ur grönt perspektiv är kultur något som vävs samman av människor med olika bakgrund och att det som vi upplever som svenskt i allra högsta grad influerat av omvärlden precis som det är för alla andra kulturer som betecknas med något nationellt namn - för SD är kultur mer något statiskt trots att nog ingen av oss skulle vilja leva i ett samhälle där kultur växte fram som i ett isolerat kärl.
  Fortsättning i nästa ruta...

  SvaraRadera
 39. Fortsättning från ovanstående:
  Att de gröna står längst ifrån SD är inte konstigt, det är fullständigt självklart om man ser till de grundläggande ideologier partierna fötts ur. När opinionsforskarna i Göteborg tittade på skalan kosmopolitisk-xenofobisk redan på den tiden då De gröna levde utifrån tesen Tänk globalt - handla lokalt så var MP det mest kosmopolitiska partiet såväl bland väljare som utifrån hur partiet agerade i riksdagen. Något annat vore också otänkbart. Det är också därför som det är De gröna som såg till att människor fick frihet genom flyktingamnestin för några år sedan, det är också därför De gröna i Europa tagit kampen med ordet Ingen människa är illegal, det är också därför den säkraste rösten mot fascism, rasism och inskränkthet är just De gröna. Det är därför vi som någon gång varit aktiva i De gröna kan känna stolthet över vilken ideologi som bar oss och våra värderingar.

  SvaraRadera
 40. SDs politik tilltalar de lägsta impulserna och har legitimerats dels av den "rationella egoismens" filosofi som vi bombats med i decennier och den fördummade mediadebatten.

  De som envist undviker att prata om den amerikanska imperialism och råkapitalistiska system som ligger bakom både krig, flyktingar, miljöförstöring och avdemokratistering och påstår att det bara är rasism bakom SDs framgångar gör bara att SD växer eftersom de fullständigt missar poängen.

  Är man anhängare av samma imperialism och ekonomiska system är det väl lättare att skylla på rasism än att se sakers orsak och verkan.

  Nyfascismen är bara nyliberalismens barn.

  SvaraRadera
 41. Då är det väl bara att placera flyktingförläggningar inne i städerna, där merparten av de gröna bor. Alla nya hyreslägenheter i innerstäderna borde gå till nyanlända. På så vis kan de gröna äntligen ta del av sin älskade mångkultur samtidigt som alla lågutbildade och feltänkande bönder slipper undan.
  /s-range

  SvaraRadera
 42. Är det så svårt att fatta att det handlar om att göra något åt anledningen till VARFÖR folk flyr från början?

  Otroligt vad folk är förblindade av sin egen småaktiga egoism, ohämmade girighet, totala brist på kunskaper både i utrikespolitik och ekonomi och ett jävla tjatande om invandring och SD.

  SvaraRadera
 43. Anonym, Bra inlägg!
  Förvånansvärt hur många anhängare SD har... så många som tilltalas av den fördummade media debatten. Avdemokratisering, hålla på en armlängds avstånd har helt uppenbart inte fungerat och kommer inte att fungera.
  Om fyra år är det val igen om inte tidigare....

  Något för stolta gröna att ta sig en funderare över. De lägsta impulserna säger rasism och missar fullkomligt poängen. De lägre impulserna säger utestäng vägra ge näring. De högre säger kom an! ta debatten uteslut ingen?
  Den som har något sånär rent mjöl i påsen räds inget?

  "Nyfascismen är bara nyliberalismens barn."

  Kan det sägas klokare?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 44. Det är alltså nyliberalismen som gör att de andra partierna inte vill bygga en rågång till SD.

  Birger tror bara? att det handlar om medias bild av onyktra riksdagsledamoter, järnrör osv.
  Det kan handla om både och.
  Men väljare ser mer än vad politiker tror. Därav växande politikerförakt som gynnar SD.

  Om man ogillar nyliberalismen ogillar man dess barn SD.
  Men även om man ogillar dess barn, så borde man inse att utelutning är inget vuxna bör ägna sig åt.
  Frågan varför dyker då upp. Kaka söker maka och SD gör oftast upp med Alliansen. De röd-gröna också.

  Alla är vi barn av nyliberalismen mer eller mindre.

  Lisbeth


  SvaraRadera
 45. Varför säger inte V och de gröna som är så stolta över sin ideologi och värderingar till barnet SD. Kom till mamma och pappa så ska vi vägleda er? Vägleder gör man inte genom uteslutning.

  SvaraRadera
 46. Att de gröna skulle vara klokare - mer framsynta - än andra är en illusion - en tro - som är skenbar. Alla partier, även de gröna, drar åt samma håll som övriga partier - alla är insyltade i samma system. Den som är aningslös om sin egen okunnighet och ömdömeslöshet får svårt att inse den.
  Ch

  SvaraRadera
 47. Ch Illusioner är inte så bra att bygga politik på. Hur kan vi nå bortom dessa?

  SvaraRadera
 48. Om man ogillar nyliberalismen ogillar man dess barn SD.

  ------------

  Problemet är att folk gillar det första men vill inte veta av det andra.

  Men det ena föddes ur det andra och personligt ansvar är väl något man gärna flyr ifrån.

  SvaraRadera
 49. Anonym sa...
  "Ch Illusioner är inte så bra att bygga politik på. Hur kan vi nå bortom dessa?
  tis okt 07, 12:40:00 em"

  Boktips: "Med livet som insats" skriven av Krister Lind.

  SvaraRadera
 50. Anonym, 12:47:00 Är inte problemet snarare att "ingen" kallar sig för nyliberalist. Det har blivit ett skällsord. Annie Lööf "våga inte kalla mig för nyliberalist."

  SvaraRadera
 51. Trevligt att du utsett Esabelle till tjänstgörande talman.

  "Menar vi allvar med människors lika värde så måste vi agera med målet att alla världens människor skulle kunna leva på det sätt som vi gör. "

  Finns inte en chans på jorden att det är genomförbart, med mindre än att vi bantar bort sommarstugor semesterresor och SUV:ar. Vi måste sänka vår standard kraftigt, för att höja de fattigaste områdena lite grand. Förutsättningarna blir ännu sämre när de med störst resurser från fattiga områden emigrerar till väst. Så din politik gör det ännu mindre troligt med en utjämning Birger. De verkliga hjältarna är de som stannar i sina länder, fast de har resurser att emigrera. Det är de du borde hylla Birger.

  SvaraRadera
 52. Robsten, "De verkliga hjältarna är de som stannar i sina länder." Ja men inte alltid, ibland krävs det hjälp av andra länder. Är vi de verkliga hjältarna, om vi inte bidrar mer på plats i Ebola drabbade områden?

  Är vi de verkliga hjältarna om vi inte skickar fler? Sverige vill inte skicka fler personer till Ebola drabbade områden. Experter säger att det behövs.

  Birger skriver bl.a. om pandemier. Hur ska Sverige hjälpa så många som möjligt bäst? På plats, eller med mer pengar som nu eller inte alls?

  Det finns de som säger "Ebola är inte en potentiellt global pandemi"

  Det finns de som säger "Det har helt enkelt glidit oss ur händerna."

  Det finns bara en verklighet oavsett hur vi ser på den.

  Men beroende på hur vi agerar så kan båda resonemangen stämma.

  Hur ska Sverige reagera ska Sverige skicka fler? Ska eventuellt smittad svensk personal skickas hem hit?

  Jag vet vad jag anser. Vad anser du Robsten?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 53. I debatten idag talade Stefan Löfven lite och väldigt kort om Ebola spridningen. För kort....
  Varför inget om att vi ska utreda om det är några som är beredda att åka dit? Några som vill och törs.

  Åsa Romsson (MP) var tydlig till Jimmie Åkesson (SD). Man kan inte tala om mänskliga rättigheter som en kostnad.

  Pengar till att bekämpa Ebola vill vår nya regering bidra med. Men inte fler människor på plats?! Ändå så säger man sig inte vilja tala om mänskliga rättigheter som en kostnad.

  Har inte hört någon opposition från SD. Gäller det fortfarande att man i första hand bör hjälpa människor på plats? I så fall borde de ropa högt nu.

  Bör vi inte lägga vår rädsla åt sidan och agera som de ansvarsfulla EU medborgare regeringen säger att vi ska vara? Det är flera som talar om att vi behöver hjälpa dessa människor på plats. Inte endast med pengar.

  Har vi så dålig sjukvård här hemma nu, så att det enda vi kan bidra med vid pandemier är pengar?
  Då har vi prioriterat fel hittills.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 54. Hans Rosling är beredd att åka ner. Hatten av för Rosling.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 55. Flyktinglägren i Jordanien, Libanon osv har troligen för lite personal. Vi i väst borde därför skicka ner folk att hjälpa till.
  Inte bara skicka pengar.

  SvaraRadera
 56. Anonym, Ja det borde vi.
  Jan Björklund idag i debatten.
  "Mina leksaker är kvar hemma, Vi flydde när människor kom för att döda oss. Jag vill hem."

  Hem inte till Sverige?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 57. "Social trygghet" och mångkulturell splittringspolitik är direkta motsatser. Social trygghet förutsätter stark samhörighet som främjar empati och solidaritet, hög grad av gemensam identitet, värde- och normgemenskap.

  SvaraRadera
 58. Självklart borde vi erbjuda mer hjälp till de eboladrabbade områdena. Frågan är om det ännu är en riksdagsfråga. En annan sak är att man inte kan tvinga läkare att åka ned. Efter vad jag hört i media så vägrar helt enkelt lämpliga läkare att åka ned till de aktuella områdena. Så de som verkligen åker kan vi nog utnämna till hjältar. Men det är inte så att riksdagen bara kan besluta i speciella akuta frågor på detta vis.

  SvaraRadera

 59. BS, du är inte riktigt klok ...

  "Detta måste kunna ske med nödvändigt beaktande av riskerna för protektionism."

  Förklädd marknadsliberal ...?

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.