onsdag 5 juni 2019

"Vi behöver mer liberalism..." Nej, vi behöver mer grönt!

De tre liberala partikandidaterna har uppträtt för att försöka bli partiledare för sitt parti. Alla säger, gång på gång, att de vill se mer liberal politik i Sverige? Men vad i herrans namn är det? Här citerar jag kortversionen på Liberalernas hemsida och jämför med det jag anser vara grönt:
Liberalism: Det handlar om att ge vuxna friheten att försörja sig själva.  
Grönt: Det handlar om att människor skall ha ekonomiska förutsättningar för goda liv. 
Liberalism: Det handlar om att ge barnen friheten att lyckas skolan. 
Grönt: För att ge barn frihet att lyckas i skolan skall man se dem som medborgare, inte som penningpåsar som till största möjliga grad skall överföras till ägarens konton. 
Liberalism: Det handlar om att ge människor, oavsett varifrån de kommer, möjligheten att ta sig dit de vill. 
Grönt: Just så, men inom de ramar som naturen och planeten orkar med. Vilket bör innebära begränsningar för den globala överklassen.
Liberalism: "Varje människa har rätt till sin politiska övertygelse, sin religion och livsåskådning."
Grönt: Absolut!
Liberalism: "Det viktigaste sättet att trygga denna frihet är demokratin."
Grönt: Absolut!
Liberalism: "Den bygger på politisk frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet." 
Grönt: Absolut.
Liberalism: "Alla ska ha rätt att välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil." 
Grönt: Så många som möjligt skall ges rätt och möjlighet att välja livsstil, arbete, bosättning, konsumtion och livsstil utan att det drabbar andra, kränker andra arter och minskar frihetsrummet för kommande generationer.
Liberalism: "Det viktigaste sättet att trygga denna frihet är marknadsekonomin." 
Grönt: Det bästa sättet att trygga denna frihet inom etiska och ekologiska ramar är genom en socialekologisk blandekonomi.
Liberalism: "Marknadsekonomin bygger på enskilt ägande, närings- och avtalsfrihet." 
Grönt: Socialekologisk blandekonomi bygger på att enskilt ägande och näringsfrihet inte leder till koncentration och enfald, inte slår ut biologisk mångfald eller kränker medmänniskors rätt till frihetsrum, allmänningar och allmännytta - avtalsfriheten begränsas av etiska, sociala och ekologiska ramverk.
Liberalism: "Konsumenternas val styr produktionen."
Grönt: Produktionens makt över konsumenterna, som blivit allt större genom den globaliserade sentida kapitalismens makt över marknaden, måste brytas.
Liberalism: "Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati."
Grönt: Socialekologisk blandekonomi är det enda sättet som går att förena med demokrati eftersom demokrati kräver social anständighet, frihetsrum för individen och tyglande av kapitalets rättigheter att slå ut mångfald och gå på tillväxtjakt varthelst det vill.
Liberalism: "Alla människor ska ha goda förutsättning ar att utvecklas."
Grönt: Absolut!
Liberalism: "Alla former av diskriminering måste därför bekämpas."
Grönt: Absolut jämlikhet skall råda inom rättssystemet - medan syskonskap skall råda inom ekonomin och stort frihetsrum inom kultursektorn.
Liberalism: "De sämst ställdas villkor är alltid en viktig utgångspunkt för vårt arbete."
Grönt:De sämst ställdas, kommande generationer, andra arters livsvillkor, det ekologiska systemet och de planetära processerna är alltid utgångspunkt för vårt arbete..
Liberalism: "I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till alla människors trygghet och förankringar."
Grönt: I ett grönt ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbart samhälle bidrar civilsamhället, kommuner, stat och globala överenskommelser till människors trygghet och frihetsrum.
Liberalism: "Liberal feminism handlar om kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt."
Grönt: Grön feminism handlar om alla människors lika rätt och möjlighet till frihet, ansvar och makt allt utifrån sina personliga förutsättningar.
Liberalism: "Det liberala uppdraget går ut på att frigöra individen från de begränsningar som bristande jämställdhet innebär, och bekämpa de attityder och föreställningar som ligger bakom."
Grönt: Så skall det vara!
Liberalism: "Liberaler är världsmedborgare. Människors rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig."
Grönt: Gröna är världsmedborgare som tänker globalt och handlar lokalt. Människors rätt och möjlighet till frihet skall värnas oavsett var på jorden de befinner sig vilket bland annat kräver att frihandeln underställs sociala och ekologiska regelverk.
Liberalism: "Hunger och fattigdom måste bekämpas. Vi arbetar för global frihandel och en generös biståndspolitik."
Grönt: Hunger, fattigdom och annat utsatthet skall bekämpas - därför arbetar vi för rättvis handel med socialt och ekologiskt ansvar samt rättfärdig biståndspolitik.
Liberalt: "Vi vill stärka demokratin och marknadsekonomin i alla världens länder."
Grönt: Vi vill underlätta för deltagande demokrati samt socialt och ekologiskt grundad ekonomi i alla världens länder.

Liberalism: "Den liberala visionen är att fri rörlighet för individen ska vara en mänsklig rättighet. Alla ska tillåtas leva och verka där i världen som de själva vill." 
Grönt: Den gröna visionen är att fri rörlighet för individen - däremot inte för kapitalet eller som påtvingad "frihet" att söka arbete långt bort från sin familj - skall vara en mänsklig rättighet. Alla skall tillåtas leva och verka där i världen som de själva vill.