onsdag 14 september 2016

Istället för en regeringsförklaring inom förskansade ramar....

Igår presenterade den rödgröna regeringens statsminister sin regeringsförklaring. Inte så mycket nytt, en del bra sakpolitik en del bra värderingar - men allt inom den ideologiska ram som man förskansat sig bakom. Ord som livskvalitet, självtillit och gemensam säkerhet, i dess ursprungliga betydelse, saknades. Problematisering av globalisering saknades.

Basen i en annan sorts regeringsförklaring skulle förstås kunnat se ut så här:


Herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag och alla ni som lyssnar! 


Världen står inför klimat- och miljöhot som är av gigantiskt mått. Mycket av det som vi i stora delar av världen ansett oss ha rätt till måste ifrågasättas om vi menar allvar med alla de vackra ord vi politiker strött omkring oss de senaste tjugo åren.

Det kan för många av oss bli ett smärtsamt uppvaknande efter år av försyndelser, materiell girighet och ovilja att se brister i det ekonomiska systemtänkande som förvisso gett oss mycket gott under många årtionden - men som alltmer förorsakar de problem vi står inför. 
Svensk politik har, oavsett färg på regeringen i årtionden blundat för vårt ansvar, vilket nu lett till att vi som bor i vårt land finns på en föga hedrande tionde plats på listan över de länder som per capita gör störst ekologiskt fotavtryck på vår planet. Under den borgerliga regeringen förflyttats Sverige från trettonde plats till tionde plats listan över minst hållbara sätt att leva. 

För fyra år sedan skulle det krävas 3,5 jordklot för att härbärgera världens befolkning om den levde på vårt sätt. Idag krävs det drygt 3,7 jordklot. Vi är inte ett föredöme för världen. Men vi kan bli.

Herr talman!


Sverige står inför en gigantisk utmaning. EU står inför en gigantisk utmaning. Världen står inför en gigantisk utmaning. Ingenting blir bättre av att vi blundar, ingenting blir bättre av att vi gömmer oss bakom ord som att ”vi är en så liten del av världen”. Menar vi allvar med människors lika värde så måste vi agera med målet att alla världens människor skulle kunna leva på det sätt som vi gör. 

Tar vi inte itu med bristerna, vågar vi inte se dem i tid, har vi inte modet att åtgärda dem, riskerar vi att hamna i en situation där vi vare sig förmår upprätthålla social anständighet eller demokratisk värdighet.   

Den största fienden mot det goda samhället, det uthålliga och socialt goda samhället, är vår ovilja – och kanske vår oförmåga och till och med vår rädsla – att se bristerna i det system som burit oss till den punkt där vi idag står. 

Regeringen avser inte bara lyfta dessa stora frågor utan också i praktisk politik ta de första stegen på den väg som leder till en annan utveckling än den som byggts av ständigt ökande konsumtion som motor för att med lånade medel upprätthålla en tillväxtmodell som inte är hållbar.

Vår ambition är att bygga ett samhälle där människans möjlighet till goda liv förbättras utan att detta sker på bekostnad av andra människors och kommande generationers frihetsrum. Talman, ärade ledamöter av Sveriges riksdag, alla ni som lyssnar!

Det är denna regerings fasta vilja att Sverige skall vara en global förebild när det gäller såväl jämlikhet som jämställdhet, såväl ett gott socialt kontrakt mellan stat och medborgare som kulturell frihet där alla ges rätt att växa som människor utan att inskränka på andras frihet och trygghet. 

Vi vill - tillsammans med alla som lever i Sverige - bygga ett land som kännetecknas av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att forma på djupare, vidare och mer humanistisk grund än den stereotypa utveckling i ekonomismens riktning som Sverige och så många andra nationer fastnat i.  

Vi måste förstå att varje tidevarv har sina lösningar och att den utveckling som vi allmänt sett som självklar under flera årtionden nått vägs ände. 

Vi måste inse – hur ont det än gör – att det politiska och ekonomiska systemets enögda fokusering på ohämmad tillväxt genom allt mer vidlyftig internationell handel, ideologiskt betingade avregleringar och global privatiseringsvåg driver oss allt mer mot såväl klimatkollaps som kollaps för det vi lärt känna som demokratins värden. 

Vi vet att det är nödvändigt att förändra. Vi vet att det är möjligt att förändra. Och med denna övertygelse och denna vilja är regeringen beredd att ta sig an arbetet.


Herr talman!

Regeringen har för avsikt att försöka lotsa Sverige mot en framtid där mycket av det vi lärt inte längre är gällande. 

Arbetslösheten har bitit sig fast på hög nivå trots att hundratusentals nya jobb har tillkommit. Det kommer inte att bli bättre om vi inte tänker nytt. Detta beror på den kommande vågen av digital revolution och artificiell intelligens.

Arbeten som utförts av välutbildade och engagerade människor kommer i stigande omfattning ersättas av digital teknik. En välutbildad medelklass riskerar att i allt högre grad ställas utanför arbetsmarknaden på liknande sätt som skett för arbetarklassen i ett tidigare skede.

De ekonomiska trygghetssystemen är inte anpassade till en samhällsutveckling där människans arbete kommer att utgöra en allt mindre del av samhällsekonomin. Allt fler människor i Sverige, såväl som i hela EU, lever redan idag i en prekär situation. Med otrygga arbeten, oviss framtid, svårighet att få hyreskontrakt, svårighet att få lån att köpa en bostad, svårighet att planera för sig och sina nära.

Många kommer att få uppleva att den utbildning som sagts vara förutsättning för ett arbete inte kommer att ge något arbete. 

Ett växande prekariat – med alltfler människor som lever i en prekär situation – kommer att växa fram om vi inte tänker nytt. 

Regeringens kommer att på bästa sätt försöka förändra de system och strukturer som politiken bygger så att dessa anpassas till den nya verkligheten. Vi måste mer aktivt dela på de jobb som kommer att finans, vi måste bygga trygghetssystem baserat på medborgarrätt snarare än lönearbete, vi måste bredda skattebasen för att finansiera den trygghet och den frihet som skall känneteckna den goda medborgarrätten i det goda samhället.

Vi bjuder in fack, näringsliv och den civila sektorn för att gemensamt bygga system, strukturer och normer som är anpassade till den nya verklighet vi nu lever i. Det handlar om inte mindre än en fredlig kulturrevolution där människan och livet sätts i förgrunden. 

Det är som om vi någonstans på vägen till Nu har förbigått att människan är en biologisk, social och kulturell varelse och istället byggt samhället för ekonomiska varelser vars uppdrag är att arbeta, konsumera och producera för att hålla ett alltmer hackande ekonomiskt system levande ännu en stund. 

Herr talman! Ursäkta, fru talman, jag märkte inte att herr talman svimmat. Människan skall inte vara redskap för systemet. Systemet skall vara redskap för människan.


Ledamöter av Sveriges riksdag och alla ni som lyssnar!

Regeringen kommer att ta sig an detta uppdrag. Vi kommer att lämna den så envist kvarhållande arbetslinjen - som visat sin oförmåga att lösa såväl enskilda människors som samhället kollektiva problem - och skapa en livslinje. Detta innebär förändringar i många delar av politiken

Skolans uppdrag blir inte att fostra ungdomar till en flyende arbetsmarknad i första hand, utan att ge barn och ungdomar redskap att utifrån sina drömmar och sina förmågor leva goda, kreativa liv med förståelse för vikten av kritiskt tänkande och respekt för andra människor, andra livsformer och vår gemensamma framtid.  

Ämnen som filosofi, kreativt skapande och idrott ges ökat utrymme. Omdöme i skolan ges i förmåga att samarbeta och hjälpa andra till förståelse och kunskap. Den klass man går bestäms av den kunskap man kommit att besitta, inte den siffra som står på åldersintyget. Individens kunskap och ansvarsförmåga sätts i centrum. 

Regeringen avser att avveckla utbildningsdepartementet och ersätta det med ett kultur- och bildningsdepartement vars uppdrag blir att ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet till bildning, kreativt skapande och en god plattform för att kunna växa som människor. Det är på det sättet vi kan skapa ett socialt hållbart samhälle, där människor växer och därmed inte bara får förutsättningar att leva goda liv utan också att bättre fungera på en arbetsmarknad som kommer att vara under allt snabbare förändring.


Fru talman!

Inbördes kamp dominerar konkurrenssamhället.  Regeringen avser att istället lägga fokus på inbördes hjälp. 

Vi är övertygade om att det nya samhälle som växer fram behöver mer samarbete och mindre konkurrens, mer empati och mindre egoism, mer solidaritet och mindre girighet.  

Detta sätter avtryck på den näringslivspolitik som denna regering kommer att driva. Steg för steg kommer såväl kooperativa som icke-vinstsyftande företagsformer att ges möjlighet att växa på bekostnad av den gamla tidens näringsliv. 

Regeringen ser företag som en del av samhället och vi accepterar inte att företag hamnar i utanförskap. Ett utanförskap som innebär att man bidrar allt mindre till skola, vård, omsorg och trygghetssystem. Vi kommer därför att bredda skattebasen så att även företag vars omsättning i allt högre grad sker genom t ex robotar, datorer och annat digital teknik får bidra till allt detta goda. 

Vi kommer att steg för steg, i största möjliga grad i samarbete med andra länder i vår omvärld, att ersätta arbetsgivaravgifterna med en allmän produktionsskatt baserad på omsättningen. Vi noterar att tanken inte är ny, den framfördes i Sveriges riksdag redan på 80-talet av Olof Palme och har även under årens lopp haft borgerliga företrädare. Vi konstaterar att tiden nu är mogen för dess genomförande.

Lyckas vi inte får en riksdagsmajoritet med oss kommer vi ändå ihärdigt att lägga våra förslag så att det blir tydligt inför nästa val vilka utvecklingsvägar vi har att välja på: en fortsättning på arbetslinje, konsumtionssamhälle och ökad ekologisk och ekonomisk skuldsättning i en hopplös och hetsig kamp för att springa efter sin egen svans - eller en väg där vi har modet att ifrågasätta gamla sanningar, i vetskapen att varje tidsepok har sina lösningar och att det krävs mod till omstart, omställning och omtanke.


Fru talman!

Sverige har varit drivande för att främja en utveckling där varor forslas i allt större omfattning över världens hav. Regeringen anser – för att ge ett tydligt exempel med bäring på att många av ledamöterna säkert längtar efter det kaffe som väntar när regeringsförklaringen är avslutad – att det är såväl ekologiskt som ekonomiskt rationellt att byta recept istället för att skicka kakor fram och tillbaka i en aldrig sinande ström. 

Det känns märkligt att behöva påpeka detta i en regeringsförklaring år 2016… 

Den ohämmade – och alltmer oreglerade – globala handeln må vara till godo för kapitalismens och ekonomismens upprätthållande, men vi ser också dess irrationella baksida i form av ökande klimatutsläpp, ökande transportbehov och ökande avstånd mellan konsument och producent.  

Regeringen avser att, tillsammans med andra regeringar, driva förhandlingar om handelsavtal på ett nytt sätt: varje land måste ges en möjlighet att ställa liknande, om än ej exakt samma, krav på importerade varor som på de varor som tillverkas inom landet. Det är först genom en sådan grundläggande regel som enskilda länder ges möjlighet att gå före när det gäller allt ifrån djurskyddslagstiftning till utrensning av kemikalier. 

Kort sagt: förbjuder vi burhöns i Sverige skall vi ha rätten att förbjuda import av ägg från burhöns i något annat land, förbjuder vi stråförkortningsmedel i det svenska jordbruket skall vi inte heller importera spannmål där stråförkortningsmedel används, förbjuder vi kemikalier för att skydda de som arbetetar skall vi inte cyniskt uppvisa mindre omsorg för de som arbetar i andra länder.

Gott djurskydd, goda produktionsmetoder och god arbetsmiljö skall inte straffas genom avsaknaden av regler som skyddar den som blir ett föredöme.

Varje land och region skall dessutom ges rimlig möjlighet att bygga en grundläggande självtillit för att minska sårbarheten och beroende av parametrar man inte själv kan styra. Detta måste kunna ske med nödvändigt beaktande av riskerna för protektionism. Frågan är svår, men den globala osäkerheten, inte minst genom kapitalismens förmåga att vara alltför kreativ för sitt eget bästa, kräver att frågan blir löst om vi inte vill riskera globalt sammanbrott sprunget ur ett nationellt eller regionalt sammanbrott.
 
Vi kommer att - förhoppningsvis tillsammans med en allians bestående av regeringar i flera länder - arbeta för detta. Den ohämmade och regellösa frihandelsfundamentalismen som driver på såväl klimathotet som global instabilitet skall reformeras! På köpet värnar vi demokrati och mångfald.


Fru talman, ledamöter i Sveriges riksdag, alla ni som lyssnar och för vilka regeringen är till! 

Den nya regeringen kommer att arbeta utifrån en grundsyn som återupprättar och förnyar idén om frihet, broderskap och jämlikhet. 

Frihet skall värnas inom kultursektorn, syskonskap skall gälla inom ekonomin och den absoluta jämlikheten skall råda inom rättssystemet. 

I alltför många år har friheten mest värnats inom ekonomin, vilket såväl fått förödande akuta konsekvenser som successiv och orättfärdig överföring av makt och pengar från flertalet till fåtalet. Vi kommer att - vid sidan av den breddade skattebasen och prioriteringar på bolagsformer som hamnat i skuggan under ekonomismens årtionden - ta steg för steg för att kapital och arbete beskattas på likvärdigt sätt.

Det innebär lägre skatt på inkomst av arbete och högre skatt på arbetsfria inkomster. Den lägre skatten på arbete kommer att utformas på så sätt att grundavdraget kraftigt kommer att höjas med målet att de första 120 000 kronorna man tjänar skall vara skattefria – man skall kunna leva på sin lön! Kommunerna ersätts fullt ut för skattebortfallet.


Fru talman!
De senaste tio åren har vi sett hur oron i världen har ökat. Pandemier, terrorism, annekteringar och ökande anslag för militär upprustning inte minst i vår del av världen. Vi måste göra vad vi kan för att bryta denna utveckling. Vi kommer därför att kraftigt öka svenskt engagemang för fred, nedrustning och fredlig konfliktlösning. 

Vi kommer att inrikta försvarspolitiken också på sådant som minskar samhällets sårbarhet, ökar landets självtillit och skapar allianser för nedrustning. Vi kommer att prioritera uppbyggnad av insatsstyrkor bestående av välutrustade sjukvårds- och räddningsteam att bidra med vid naturkatastrofer, kris- och krigssituationer världen över. Behovet synes vara enormt som följd av maktkamper, klimatkris och föreställningar om Jorden som en outsinlig råvarukälla. Vårt land skall bli ledande när det gäller att med öppen hand hjälpa människor i nöd.

Vi kommer därför att, som första land i världen, att inrätta ett fredsdepartement och återupprätta den ursprungliga betydelsen av begreppet "gemensam säkerhet". Det vill säga skapa säkerhet tillsammans med potentiella fiender. Vi kommer att söka stöd för detta också bland våra redan idag varande samarbetspartner.


Fru talman!

Den nya regeringen vill bryta mot varje uns av härskarideologier som präglat så många århundraden. Mannens härskande över kvinnan, den vites härskande över den svarte, människans härskande över naturen. 

Vårt uppdrag blir att föra Sverige in i en framtid som bryter mot allt detta. Vi antar utmaningen, gläds åt förväntningarna och skall göra vårt yttersta för att bryta de system, strukturer och normer som blivit alltmer olönsamma för människan, för samhället och för planeten. 

Elin Wägner har skrivit: ”En fågel värjer sin bur. Det är det enda den kan göra om den tillhör en gammal burfågelsläkt och inte vet av någon annan uppehållsort. Den öppna dörren är då inte utgång till friheten utan ingång för katten. Fågeln har rätt i att det betyder katastrof om katten kommer in i buren, men om den fria fågelns möjlighet, att klara sig utanför vet den ingenting.”


Fru talman, ärade riksdagsledamöter, alla ni som tittar och lyssnar på detta!


Det är dags för oss att ta klivit ut från ekonomismens och härskarideologiernas bur och ta oss an kommande tidevarv med såväl den stora ödmjukhet som de stora ambitioner som tiden kräver.
Sverige har vuxit snabbt de senaste åren. Krig, fattigdom och miljökatastrofer har tvingat människor på flykt - allt fler söker sig anständiga och värdiga liv. Ni som flytt från fruktansvärda förhållanden skall ges möjligheter att kunna skapa en god framtid i fred i vårt land. Regeringen kommer att med största möjliga förmåga arbeta för att såväl nya som gamla svenskar kan känna stolthet och glädje över hur vårt gemensamma samhälle utvecklas. 
 
Ledorden skall vara fred, rättfärdighet och mångfald. Ett samhälle där var och en ges rätt och möjlighet att växa som människa i ett frihetsrum omgärdat av respekt för den andre - grundat på social trygghet samt byggt inom de ramar som naturen och planeten kräver för sitt välstånd.

Hoten är förvisso stora - men hoppet är större. Låt oss visa det mod som krävs för omstart, omställning och omtanke.